:

Pollet nr 2073

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Pollet nr 2073 †

Adlad 1771-07-24, introd. 1776. Utdöd 1830-02-01.


  • 'Denna ätt härstammade från Flandern, varest redan år 1389 en Simon Pollet var bekant, men han förde i vapnet en gyllne Sparre och tre gyllne hundar i svart fält. En François Pollet, född i Douay 1517, död 1547, var en mycket lärd man. En Jacques Pollet, parlamentsråd i nämnda stad, avled utan bröstarvingar. En Jean Pollet, juris doktor i Lille, som härstammade på mödernet av den äldre Polletska släkten, blev 1600 adlad.'

1Um. 2Öä.

TAB 1

Johan Georg Pollet, född i franska Flandern. Kom efter återkallelsen av nantesiska ediktet omkr. År 1685 till Sverige och trädde i svensk krigstjänst. Sergeant vid Kalmar regemente 1683. Fänrik därst. 1700-09-10. Sekundlöjtnant 1704-12-29. Konfirm.fullm. 1705-05-16. Regementskvartermästare 1707-04-13. Kapten 1708-05-03. Stupade s. å. 31/7 vid byn Zicretzko nära Mohilev i Polen. 'Han gjorde såsom regementskvartermästare betydliga förskott för regementet och armén, och blevo hans reverser, räkningar och kvittenser enligt ett av överste Ranck upprättat inventarium inlagda i kronovagnen, som vid Poltava borttogs av ryssarna, varigenom hans söner förlorade en summa av 35,000 rdr.'. Gift med Kirstin Hjort, dotter till prosten och kyrkoherden i Tuna pastorat av Linköpings stift Petrus Lauréntii Hjort och hans 2:a hustru Sara Kylander.1

Barn:

  • Fransiscus Pollet, född 1691 i Djursdala socken Kalmar län. Student i Uppsala 1711-05-06. Filosofie kandidat 1717. Prästvigd 1721. Kyrkoherde i Skeninge, Allhelgona och Bjälbo församl:s pastorat av Linköpings stift 1727. Prost s. å. Död 1732-08-05 [Oö]. Gift 1727 med Elsa Margareta Giædda i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1736 med förste kanslisten i bergskollegium Carl Meurman, född 1704 i Stockholm, död 1740-08-17. Gift 3:o 1742 med inspektören vid Österby bruk, Upps., Jakob Örner)2, född 1710-03-11, död 1761-01-11 i Stavby socken Uppsala län, dotter av prosten och kyrkoherden i Norrköping Hans Andreæ Giædda och Elsa Schröder samt faster till översten och generaladjutanten Georg Gedda, adlad Gedda.

Barn:

  • Johan Frans Pollet, adlad Pollet, född 1729-03-11 i Skänninge. Gymnasist i Kalmar. Student i Uppsala 1743-05-16. Volontär vid fortifikationen. Sergeant vid Hessensteinska regementet. Fänrik vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745-10-01. Sekundlöjtnant därst. 1747-12-31. Aidemajor vid regementet Royal Deux Ponts 1757-04-01 samt fick rang såsom capitaine á pied 1758-03-01. Major vid sistnämnda regemente 1761-08-25. RSO s. å. 23/11. RFrOPlemér 1762. Överstelöjtnants rang i franska armén 1765-07-17. Överstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1768-06-18. Överste 1769-07-27. Adlad 1771-07-24 (introd. 1776 under nr 2073). Överste i svenska armén s. å. 22/7. Generaladjutant hos hertig Carl II av Zweibrücken s. å. 5/11. Kommendant i Stralsund 1777-02-24. Avsked ur franska tjänsten s. å. 2/6. Generalmajor i svensk tjänst 1782-09-01. KSO 1790-04-29. Generallöjtnant s. å. 21/8. KmstkSO 1797-11-01. Död 1802-02-26 i nämnda stad och 'begraven i förstaden Frankenthor med all militärisk prakt och frimurarståt, varvid ett hundra deputerade av Stralsunds borgerskap till betygande av den allmänna vördnad och kärlek han i livstiden ägde, självmant följde liket till graven. Han bevistade under tjänsten i Frankrike med tapperhet flera års fälttåg samt därunder belägringen av Maastricht och bataljerna vid Rossbach, Sangershausen, Lutterbergen, Bergen, Münden, Corbach, Fellingshausen och Frankenberg m. m. och erhöll flera pensioner, så av konungen av Frankrike som av hertigarna Christian IV och Carl II av Zweibrücken. Deltog med lika tapperhet och under konung Gustaf III:s anförande i finska kriget på 1780-talet.'. Gift 1764-07-16 i Zweibrücken med Johanna Carolina Helena von Pachelbel, född 1750-01-02, död 1797-07-26 i Stralsund, dotter av geheimerådet och pfalz-zweibrückiska ministern vid franska hovet Georg Vilhelm von Pachelbel och Maria Filippina Ehrman.

Barn:

  • Carl Georg Filip Johan, född 1768-06-30 i Zweibrücken. Souslieutenant à la suite i fransk tjänst vid regementet Alsace 1772-03-03. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1773-06-01. Avsked ur fransk tjänst 1776-06-01. Sergeant vid drottningens livregemente 1777-10-20. Fänrik vid Flemingska regementet på Sveaborg s. å. 17/12. Fänrik vid drottningens livregemente 1778-02-18. Underlöjtnant vid artilleriet i Stralsund 1782-04-11. Var 1784 i fransk tjänst som souslieutenant vid regementet Royal Suédois. Löjtnant vid svenska artilleriet i Stralsund i Pommern 1785-12-14. Kapten 1789-04-12. Svensksundsmedaljen 1791-03-12. Major i armén 1792-07-09. Död ogift 1793-05-31 i Göttingen. Bevistade kriget i Finland 1788–1790.
  • Carl Fredrik Filip, född 1769. Överstelöjtnant. Död 1801. Se Tab. 2.
  • Mariana Maximiliana Christina Lovisa, (enl. adk 1865), född 1773-12-09 i Zweibrücken. Hovfröken hos drottning Sofia Magdalena. LMA och ledamot av målarakademien 1800-02-15. Skriftställarinna. Död 1867-01-04 i Stockholm. Gift 1803-03-10 på Stockholms slott med Översten Nils Fredrik Ehrenström, i hans 2:a gifte, född 1756, död 1816.
  • Johanna Vilhelmina Lovisa Henrietta, född 1779. Statsfru hos drottningen 1807. Död 1857-02-04. Gift 1795-04-28 i Stralsund med kammarherren, greve Christian August Vilhelm Louis Taube, född 1767, död 1801.

TAB 2

Carl Fredrik Filip (son av Johan Frans Pollet, adlad Pollet, Tab. 1), född 1769-10-07 i Zweibrücken. Löjtnant vid regementet Alsace i fransk tjänst 1773-03-03. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1776-03-12. Fänrik vid Västmanlands regemente 1777-10-16. Transp. till Blixenska regementet 1780-03-01. Löjtnant därst. 1784-06-11. Samtidigt löjtnant i fransk tjänst vid regementet Royal Deux Ponts i Pfalzburg. Kapten vid Psilanderhielmska regementet 1787-12-19. Avsked ur fransk tjänst 1789-09-18. Stabsadjutant hos konungen s. å. 5/11. Svensksundsmedaljen 1791-03-12. Överadjutant hos konungen och major i armén 1792-05-15. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1793-08-10. Major vid regementet 1795-09-23. RSO 1797-11-01. Avsked 1799-11-15. Död 1801-06-16 i Stralsund. Gift där 1793-10-30 med Cordula Stierneroos, död i samma stad 1846-09-06, dotter av överstelöjtnanten Carl Fredrik Stierneroos B, och Charlotta Maria Juliana Blessing, nr 1894.

Barn:

  • Georg Fredrik Frans, född 1794-09-18 i Stralsund. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1806-12-31. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1811-02-05. Fänrik vid von Engelbrechtska regementet s. å. 28/8. Löjtnant i armén 1815-05-23. Övergick med regementet i preussisk tjänst s. å. 23/10. Löjtnant vid preussiska 33. infanteriregementet 1829-12-28. Kaptens avsked 1829-09-09. Död ogift 1830-02-01 i Stralsund och slöt ätten på svärdssidan.
  • Carolina. Gift med löjtnanten von Kahlden i Pommern, från vilken hon blev skild.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: