Palmsköld nr 993

Från Adelsvapen-Wiki

0993.jpg


Adliga ätten PALMSKIÖLD nr 993 †

Adlad 1681-04-13, introd. 1682. Utdöd 1719-04-07.


1Um. 2Wn.


  • Erik. Gift med Brita, dotter av Olaus Olai.

Barn:

  • Lars Eriksson, född 1584. Betjänt hos änkedrottning Christina. Skrivare på Tynnelsö gård. Tillika häradsskrivare i Selebo och Åkers härader i Södermanland. Död 1620-03-20. Gift 1607 om hösten med Elin Eriksdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med borgaren i Stockholm Matts Jakobsson), född 1587 i Runseby i Överselö socken Södermanlands län, död 1658-05-13, dotter av Erik Pedersson i Runseby och Maria Pedersdotter.

Barn:

  • Erik Larsson Runell, adlad Palmskiöld, född 1608-10-07 i Runsö by i Överselö socken Södermanlands län. Skolpilt i Strängnäs 1617 och i storskolan i Stockholm 1624. Student i Uppsala 1625-12-001. Kansliskrivare i k. m:ts kansli 1631-07-15. Kanslist i riksarkivet 1631-07-15. Aktuarie därst. 1642. Sekreterare 1651-05-30. Adlad 1681-04-13 jämte sin son i 2:a giftet Elias Runell (introd. 1682 under nr 993). Död 1686-06-04 i Stockholm och begraven i Storkyrkan, där hans vapen uppsattes.' 'Han utnämndes till assessor i Åbo hovrätt, men undanbad sig denna tjänst. Skötte sekreterarbefattningen i riksarkivet i 35 år eller till sin död, varunder han allraförst var den som begynte att utur mörkret framleta och i ordning lägga riksarkivets gamla handlingar och över dem upprätta skrivna register, vilket arbete hans son Elias Palmskiöld sedermera fullföljde. Var vid åtta riksdagar eller från 1649 till 1660 förordnad att mottaga allmogens besvär, dem skriftligen författa och sedermera till regeringen inlämna samt att författa allmogens svar på riksdagspropositionerna. Hade med sin första fru tolv barn, av vilka en dotter och två söner kommo till mogen ålder, som buro namnet Runell.'. Gift 1:o 1635-02-15 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm2 med Elisabet Ernst, född 1613-05-12 i Västerås, död 1658-05-06 i Stockholm, dotter av fogden i Noraskog Mikael Henriksson Ernst och Margareta Mattsdotter. Gift 2:o 1666-07-03 på Bromma gård i Spånga socken å Svartsjölandet med Magdalena Gavelia, född 1637-01-03 i Gävle, död 1684-01-01 i Stockholm, dotter av justitieborgmästaren i Gävle Elias Pedersson Gavelius och Catharina Nilsdotter samt syster till assessorn Petrus Eliæ Gavelius, adlad Cederschiöld.

Barn:

  • 2. Elias Runell, adlad Palmskiöld, född 1667-07-18 i Stockholm. Student i Uppsala1 1679-05-14. Adlad 1681-04-13 jämte sin fader (med honom introd. 1682 under nr 993). Kanslist i riksarkivet 1685-02-03. Tillika auskultant i Svea hovrätt 1689. Aktuarie i förstn. ämbetsverk 1693-09-16 och i k. kansliet 1697-04-27. Sekreterare i riksarkivet 1702-11-25. Död 1719-04-07 i Stockholm och slöt ätten samt begraven i Storkyrkan. 'Han ökade med obeskrivlig arbetsamhet de samlingar, vid vilka hans fader börjat lägga hand. Avskrev ur riksarkivets handlingar och var han kunde överkomma dokumenter, berättelser och anteckningar m. m., som på något sätt kunde tjäna till upplysningar i fäderneslandets historia, svenskars leverne och genealogier, varande första avsikten med dessa samlingar att de skulle tjäna till material för beskrivningen av greve Dahlbergs Svecia antiqua et bodierna, och han renskrev det mesta med egen hand. Nämnda samlingar bestodo 1:o uti en beskrivning på orter i riket med vad sig där tilldragit. Gift 2:o märkvärdigheter om svenska folket. Gift 3:o kalendarium om vad på varje dag av året i Sverige sig tilldragit. Gift 4:o register på alla recesser och publika handlingar från äldre tider tillbaka. Gift 5:o genealogiska samlingar och 6:o förteckning på alla av svenskar utgivna skrifter. Samlingarna inköptes delvis efter Palmskiölds död för 3,000 daler kopparmynt till Uppsala universitetsbibliotek, där de såsom en skatt förvaras.'. Gift 1700-10-09 Hessle med Catharina Magdalena Blixencron i hennes 1:a gifte, (gift 2:o med majoren Per Jakob von Scheffer, född 1692, död 1752), född 1683, död 1745-04-03 Västerberga, dotter av assessorn Gustaf Blixencron, och Metta Ribbing.

Barn:

  • Metta Magdalena, född 1702 27 i Stockholm, död där 1710-09-19.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.