Jakobsköld nr 85

Från Adelsvapen-Wiki

0085.jpg


Adliga ätten JACOBSKÖLD nr 85 †

Adlad 1605-11-16, introducerad 1625. Utdöd omkring 1650.

Ättens förste med säkerhet kände stamfader skrev sig Nicolaus Johannis Smalandius och bör således hava varit född i Småland. Uppgiften att han härstammat från en adlig ätt i Norge är föga trolig, snarare kan han hava tillhört en urgammal jylländsk adelssläkt, vilken sedermera kallade sig Rotfeld, den enda kända ätt av den norska och danska adeln, som i vapnet förde tre pilgrimssnäckor, två och en ställda, således lika med ätten Jacobskölds vapen. Som ett bevis härför har man velat anföra, att pilgrimssnäckan i den dansk-norska heraldiken bär benämningen »Ibskal», ordagrant översatt »Jacobssnäcka», och namnet Jacobsköld förefaller endast vara en mer eller mindre fonetisk efterbildning av den danska termen.

Litteratur: O. Walde, Nicolaus Johannis Smolandius. (Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen 1926, h. 4.)


TAB 1

Jöns. 'En adelsman i Norge.'

Barn:

 • Nils Jönsson, född 1530. Sekreterare. Död 1610. Se Tab. 2
 • En son (Petrus Johannis Smalandensis ?). 'Kyrkoherde i Östergötland. från honom härstamma å fäderne- eller mödernesidan Rosenholmar, Lindschöldar, Printzar och Prytzar.'

TAB 2

Nils Jönsson (son av Jöns, Tab. 1), till Fors- vik i Undenäs socken, Skaraborgs län och Kävsjö i Fivelstads socken, Östergötlands län, mm. Född omkring 1530. Möjligen den Nicolaus Johannis Suecus, som inskrevs vid Wittenbergs universitet 1551-08-23. Var skrivare i konung Gustaf I:s kansli 1558. Kansliskrivare i hertig Magnus' tjänst 1560–156(7). I beskickning till Skottland 1563–1564. Sekreterare hos hertig Carl 1568–1597. Sekreterare i den beskickning, som hertigarna Johan och Carl efter resningen mot konung Erik avsände till Danmark för att inleda fredsunderhandlingar. Var med i hertig Carls följe vid dennes friarfärd till Pfalz 1577–1578. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Instruktion för honom jämte andra att förhandla med den i Södertälje vid Mickelsmässan församlade menigheten 1594-09-26. Ledamot av en domstol som tillsattes i sammanhang med riksdagen i Söderköping 1595. Adlad 1605-11-16. Död 1610-02-16. Han ägde ett för sin tid i Sverige ovanligt stort bibliotek, vilket han samlat under vidsträckta resor i sydligare länder. Gift 1566 med Anna Svensdotter, död 1612-02-01, änka efter slottsskrivaren på Vadstena Tydike Jönsson.

Barn:

 • Peder Nilsson Jacobsköld, till Forsvik och Kråk. F. 1567 i Vadstena. Student i Rostock 158708-00, sedan i Helmstedt, Köln och Marburg. Skrivare i hertig Carls kansli. Hertig Carls hertigs sekreterare, 'vilken tjänst han tillträdde efter sin fader och förestod med det beröm, att han av konungen kallades en trogen son'. Fick i uppdrag att författa redogörelser på latin och tyska över händelserna i Sverige 1598, vilka redogörelser voro avsedda att spridas i utlandet. Legat till Danmark 1599-01-01. Tog verksam del i de lagförslag, som sågo dagen under Carl IX:s tid. I slottsloven på Åbo 1606-06-20. Kommissarie till mötet med polska ständerna i Wittensten 1608-09-03. Död 1611-02-05 i Reval och begraven i Vadstena. Hans vapen har funnits i Fivelstads kyrka
 • Jöns Nilsson Jacobsköld. Vice president. Död 1633. se Tab. 3.
 • Margareta, begraven i Vadstena.
 • Christina, begraven i Vadstena.

TAB 3

Jöns Nilsson Jacobsköld (son av Nils Jönsson, Tab. 2), till Forsvik samt Idingstad i ö. Hargs socken, Östergötlands län och Arnöberg i Bond-Arnö socken, Uppsala län. F. omkring 1569. Student i Marburg 1589. Befullmäktigad 1604-01-09 till underhandlingarna med tsar Boris (J. E. Waaranen, Samling av urkunder rör. Finlands historia I, II.) och till kungsräfstens hållande i Finland. Kallas 1604 ståthållare på Stegeborg (J. E. Waaranen, Samling av urkunder rör. Finlands historia I, II.). Var 1607 krigskommissarie. Hertig Johans av Östergötland sekreterare 1607. Hovjunkare hos konung Carl IX 1608. Hertig Johans ståthållare över Vadstena slott och län 1613. Bisittare i Åbo hovrätt 1623-06-15. Vice president i Åbo hovrätt 1623-10-21. Introducerad 1625 på ättens vägnar under nr 85. Död 1633-04-00 i Åbo och begraven 1634-03-16 i Linköpings domkyrka. Han fick 1604-01-18 Idingstad till donation och prydde det 1614 med stenhusbyggnad. Anklagades vid riksdagen i Örebro 1617 för det han år 1613 växlat hemliga brev med sin svärfader Polycarpus Copp i Polen genom sin hustrus oäkta broder Svante Polycarpusson. (SH. lib. caus., vol. 15 (O.A.).) Gift 1:o med Ingeborg Johansdotter, död 160(2?)-11-20, dotter av skeppskaptenen Johan Gudmundsson (Ulf af Horsnäs), och Kerstin Trulsdotter Marbo. 2:o 1605-11-04 (morgongåvobrev) på Hornby (C. A. Klingspor, Jacobsköldarne, tidn.upps. i Stockholms Dagblad för 1892-09-04.) i Ytterselö socken, Södermanlands län med Elisabet Copp, född omkring 1586, död 1657 i mars, dotter av konung Johan III:s köksmästare, häradshövdingen i Sjuhundra härad Polycarpus Copp, till Skirvestad, och hans 2:a hustru Elin Schack, Bengt Nilssons till Arnöberg dotter.

Barn:

 • 2. Nils. Student i Uppsala 1622-02-00 (Um.), i Rostock 1623 (At (P).)och i Lelden 1624. Var död 1629-01-24. då arvstördelning mellan barnen gjordes under föräldrarnas livstid. (C. A. Klingspor, Jacobsköldarne, tidn.upps. i Stockholms Dagblad för 1892-09-04.) Begraven i Linköpings domkyrka
 • 2. Elin, död före 1629 och begraven i Linköpings domkyrka. [(C. A. Klingspor, Jacobsköldarne, tidn.upps. i Stockholms Dagblad för 1892-09-04.)]
 • 2. Ingeborg, död 1668-08-05 i Stockholm och begraven i slutet av år 1669 i Vårdsbergs kyrka, Östergötlands län. Hon gjordes av modern arvlös. Gift 1:o 1646 med översten Herbert Gladtsten, naturaliserad Gladtsten, i hans 3:e gifte, född 1600, död 1648, med vilken hon rymde hemligen ur moderns hem till en prästgård, där hon nattetid vigdes vid honom (SH. lib. caus., vol. 108, p. 1 (O.A.).). Gift 2:o 1654 med kaptenen för ett kompani fotfolk Esaias von Helden, död 1668 på våren Ringatorp (SH. lib. caus., vol. 108, p. 1 (O.A.).)
 • 2. Anna, död 1672-11-22 Lundby(C. A. Klingspor, Jacobsköldarne, tidn.upps. i Stockholms Dagblad för 1892-09-04.) Hon blev 1629-01-06 trolovad med Carl Ryning till Lagnö, vilken avled före äktenskapets fullbordande (SH. lib. caus., vol. 67 (O.A.).). Gift 1637 med kaptenlöjtnanten Nils Persson Natt och Dag, död 1658.

TAB 4

Johan (son av Jöns Nilsson Jacobsköld, Tab. 3), till Idingstad och Arnöberg. Student i Uppsala 1622-03-00 (Um.), i Rostock 1623 (At (P).) och i Leiden 1624. Tjänstgörande assessor i Åbo hovrätt 1629-05-15–1630-09-15. Assessor i Dorptska hovrätten (Wå.). Synes hava blivit avskedad. Ingick i krigstjänst som vanlig menig. Tjänte sig därefter upp från trumslagare till överstelöjtnant. Levde ännu 1649 (C. A. Klingspor, Jacobsköldarne, tidn.upps. i Stockholms Dagblad för 1892-09-04.). Död utan söner och slöt således ätten på svärdssidan. 'Han gjorde i ungdomen sin fader mycken sorg, blev därför först insatt i Revalska tukthuset och sedan förordnad till trumslagare.' Gift 1633 i Reval (C. A. Klingspor, Jacobsköldarne, tidn.upps. i Stockholms Dagblad för 1892-09-04.) med Dorotea Ruhr, vilken han anklagade för otrohet 1642-06-02 och försköt, dotter av borgaren i Reval Claes Ruhr.

Barn:

 • Helena, född 1634 (SH. lib. caus., vol. 108, p. 1 (O.A.).), död 1705 före 04-13 på Idingstad och begraven 1705-07-06. Hon förde i slutet av 1600-talet inför Svea hovrätt vidlyftiga processer rörande det betydande godskomplex, varav släkten genom förläningar, arv, byten och köp kommit i besittning, och gav därunder fritt lopp åt sitt häftiga lynne, varför hon bötfälldes för smädelser mot domstolar och rikets råd.(O.A.) Gift 1655 med assessorn Erik Bröms, adlad Rosenhielm, i hans 2:a gifte, född 1603, död 1688.
 • En son, född 1635, död 1635 [(SH. lib. caus., vol. 108, p. 1 (O.A.).)].
 • Nils, döpt 1638-06-26 i Östra Hargs socken. Levde 1647 men död före föräldrarna.(C. A. Klingspor, Jacobsköldarne, tidn.upps. i Stockholms Dagblad för 1892-09-04.)
 • Fyra andra barn, som alla dogo små.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.