:

Af Klintberg nr 2285

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Klintberg nr 2285

Adlad 1820-06-30 enligt 37 § R.F., introducerad 1821.

Om ättens äldre släktled se adliga och friherrliga ätterna af Klinteberg.


TAB 1

Carl Peter Klintberg, adlad af Klintberg, (son av Jakob Klintberg, se adliga ätten af Klinteberg, tab 2), född 1767-11-19 i Gävle. Student i Uppsala 1784, men hade ej avlagt akademisk examen då han antogs till auskultant i kommerskollegium 1788-11-13. Vice notarie i kommerskollegium 1789-03-10. Registraturskrivare 1790-02-01. Tillförordnad notarie 1790-07-07. Kopist i kollegii kansli 1790-11-04. Kanslist 1791-03-31. Notarie över stat 1793-05-02. Sekreterares titel 1799-06-11. Sekreterare i kollegium 1802-01-12. Assessor över stat 1808-02-29. Intog assessors säte i kollegium 1813-02-03. LLA 1813-01-14. Kommerseråd över stat 1813-11-13. LVA 1815-04-05. Ledamot av kommittén för skråförfattningarnas överseende 1816 och av kommittén för granskning av presidenten Edelcrantz' spånadsinrättning 1816–1817 samt av finanskommittén 1817. Tillförordnad statssekreterare för handels- och finansärenden 1817-02-04. Ledamot av tulldirektionen 1817-05-14. RNO 1817-07-04. Ordinarie statssekreterare 1817-10-07. Ledamot av kommittén för utredning av svenska handlandes genom uppbringningar lidna förluster 1818-04-09. Adlad 1820-06-30 enligt 37 § R.F. (introducerad 1821-07-17 under nr 2285). Tillförordnad president i kommerskollegium 1821-02-03. KNO 1824-01-28. Ordinarie president i kommerskollegium 1824-03-09. Ledamot av kommittén för avgivande av förslag till ny förordning rör. Sveriges och Norges ömsesidiga handelsförbindelser 1824–1825. Död 1826-07-15 i Uppland. Ägde Söderby i Odensala socken, Stockholms län [Ak]. Gift 1:o 1794-07-17 i Odensala kyrka med Johanna Sofia Hartin, född 1770-07-17, död 1813-11-22, dotter av handlanden i Stockholm C. J. Hartin och Elisabet Charlotta Torgström. Gift 2:o 1814-11-10 med Birgitta Justina Smerling i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Håtuna pastorat av Uppsala ärkestift Martin Ramsten, född 1760-09-24, död 1808-09-00), född 1781-02-01, död 1858-05-15, dotter av auktionskommissarien i Stockholm Magnus Fredrik Smerling och Brita Christina Brusell.

Barn:

 • 1. Carl Ferdinand, adelsman vid faderns död 1826, född 1797. Prost och kyrkoherde. Död 1842. Se Tab. 2.
 • 1. Vilhelm August, född 1802-10-18. Student i Uppsala 1818 (Bsn.). Extra ordinarie kanslist i rikets ständers bank. Död ogift 1858.
 • 2. En son, död späd.

TAB 2

Carl Ferdinand, (son av Carl Peter Klintberg, adlad av Klintberg, tab 1), adelsman vid faderns död 1826), född 1797-05-07 i Stockholm. Student i Uppsala 1810 (Hm.). Prästvigd (Hm.) 1821-06-11. Fil. mag. 1821. Kateket i Kungsholms förs 1822-08-27. Bataljonspredikant vid 2. livgardet 1827-10-17. Kyrkoherde i Fasterna pastorat av Uppsala ärkestift 1828-02-13. Prost 1835-10-03. Död 1842-05-04 i Fasterna prästgård. Gift 1829-04-24 i Stockholm med Maria Lovisa Rung, född 1804-02-12 i Stockholm, död i Stockholm 1884-05-10, dotter av professorn Fredrik Ludvig Rung och Ulrika Sofia Pfeffer.

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1829-12-27, död 1830-06-30 i Fasterna prästgård.
 • Carl, född 1831-04-09, död 1839-08-24.
 • Ludvig Ferdinand, född 1833. Revisor. Död 1908. Se Tab. 3
 • Fredrik Hjalmar August, född 1835-09-08 i Fasterna prostgård, Stockholms län. Kadett vid Karlberg 1852-06-01. Utexaminerad 1856-02-26. Sekundlöjtnant vid kungl m:ts flotta 1856-02-26. Anställd på handelsfartyg 1856–1859. Adjutant hos depotchefen i Göteborg 1862. Anställd i engelsk örlogstjänst 1863–1865 och deltog därunder i striderna vid Rangiriri 1863-11-20. Rangiawhia 1864-02-21 samt stormningen av Gate Pah 1864-04-27 m fl expeditioner å Nya Zeeland. GMts 1865-11-13. Löjtnant vid skärgårdsartilleriet 1866-10-01. Adjutant hos stationsbefälhavaren i Stockholm 1866–1867. Ordonannsofficer hos hertigen av Dalarne 1866-12-17. RDDO 1869-11-27. RÖJKrO3kl 1870-01-22. Kapten 1871-02-14. Adjutant hos hertigen av Dalarne 1871-02-14. Erhöll engelsk silvermedalj för deltagande i kriget i Nya Zeeland 1871. TMO4kl 1871-03-29. Lärare i engelska språket vid krigsskolan 1872–1874. Kapten vid flottan 1873-10-01. RNS:tOO 1879-01-21. RSO 1879-12-01. Adjutant i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1882–1883. Kommendörkapten av 2. graden 1884-04-25. JOUS 1884-11-12. SiamKrO3kl 1885-01-02. Chef för skolorna vid Stockholms station 1885–1887. Kommendant vid Stockholms flottstation 1887-05-09–1889. Ledamot av reglementskommissionen 1889-09-16. Kommendörkapten av 1. graden 1889-12-16. KSAO2kl 1888-07-25. RPrKrO2kl 1888-08-20. Kommendör 1889-05-10. Chef för flottans stab 1889-05-10. LKrVA 1889-10-22. LÖS 1889-11-06. Ledamot av kommittén för sjökrigsmateriel 1892-09-19. KSO2kl 1892-12-01. Ordförande i kommissionen för granskningen av flottans reglementen 1893-01-23. Ledamot av kommittén för utredande av frågan om lands- och sjöförsvarsdepartementens sammanslagning 1893-08-09. Konteramiral 1894-11-09. KSO1kl 1895-05-15. SiamKrO 1kl 1897-07-00. KmstkSO 1899-12-01. Tillförordnad vice amiral 1900-12-31. Vice amiral 1901-01-21. Avsked från förordnandet att tills vidare vara chef för flottans stab 1903-05-01. Amiral 1903-10-30. Avsked 1903-10-30. RoKavKMO 1903-12-01. Död 1912-12-01 i Skeppsholms förs, Stockholm. Gift där 1873-12-04 med Julia Aurora Martina (Julie) Lamberg, född 1851-05-18 Ekeberg, dotter av ryttmästaren Johan Lamberg och Hedvig Maria Aurora von Schantz. Död 1937-03-20 i skeppsholms förs, Stockholm (db nr 8).
 • Gustaf Vilhelm, född 1838, död 1839-08-16.

TAB 3

Ludvig Ferdinand, (son av Carl Ferdinand, tab 2), adelsman vid faderns död 1842, född 1833-03-19 i Fasterna prästgård. Student i Uppsala 1853-05-00. Kansliexamen 1855-05-00. Extra ordinarie kanslist i sjöförsvarsdepartementet 1885-06-00 och i kommerskollegium 1885-06-00. Kameralexamen 1856-01-00. Extra ordinarie kammarskrivare i civilstatens pensionsinrättning 1856-12-00. Tillförordnad revisor i civilstatens pensionsinrättning 1859. Notarie hos direktionen över Stockholms stads brandförsäkringskontor 1863-02-00. Kanslist i civilstatens pensionsinrättning 1865-04-15. Kammarskrivare i manutakturdiskontkontoret under kommerskollegium 1866-05-29, revisor och kammarskrivare hos civilstatens pensionsinrättning 1874-07-04. Avsked från kommerskollegium 1877-12-10. RVO 1883-11-30. Stadsfullmäktig i Stockholm 1891. Tillförordnad överkommissarie vid civilstatens pensionsinrättning 1905-02-10. RNO 1905-12-01. Entledigad från överkommissarieförordnandet 1905-12-15. Död 1908-01-04 i Stockholm. Ägde Vretaberg i Grödinge socken samt del i husen nr 20 A vid Folkungagatan, nr 17 vid Mariagatan och nr 28 vid Sturegatan i Stockholm och i Svanå bruk. Död i Klara förs. Gift 1864-09-25 i Dunkers prästgård, Södermanlands län med Gertrud Sofia Catharina Bergman, född 1840-03-15 i Strängnäs ]], dotter av prosten och kyrkoherden, teol. doktorn Axel Teodor Bergman och Matilda Helena Scholander, död 1931-08-07 i Engelbrekts förs, Stockholm (db 184), begraven i Grödinge.

Barn:

 • Gertrud Lovisa (Isse), född 1865-07-14 i Stockholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Gift 1889-04-16 i Stockholm med verkställande direktören för aktiebolaget Sveriges Litografiska tryckerier, RNO, RVO mm, civilingenjören Carl August Ramström, född 1862-12-19 på Hällefors bruk i Hällefors socken Örebro län.
 • Gertrud Matilda Catharina (Etty), född 1866-10-22. Stiftsjungfru. GMiqml 1914-10-00. Föreståndarinna för välgören.ordn. Biografi i Vem är det. Död ogift 1927-07-26 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Märta Eleonora Justina, född 1869-06-16. Stiftsjungfru. GM. Död 1932-10-18 i Stockholm, Sabbatsbergs sjukhus (db 435), begraven i Grödinge.
 • Sigrid Elsa Cecilia, född 1870-06-24. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen 1890-05-17. Genomgick gymnastiska centralinstitutet 1891–1893. Sjukgymnast. Gift 1897-01-27 i Stockholm med regementsläkaren Erik Otto von Bahr, född 1866.
 • Sigrid Alfhild Maria (Signe), född 1871-11-23. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen 1890-05-17. Student i Uppsala 1892. Med. fil. examen 1892-05-30, och med. kand. examen 1896-02-29. Med. licentiat leg läkare. Gift 1902-03-26 i Stockholm med med. licentiat Ernst Salén, född 1869-03-18, död 1908-04-04 Sofiahemmet
 • Estrid Sofia, född 1874. Stiftsjungfru. Gift 1898-06-02 inför Stockholms magistrat med 1. d. överingenjören vid Trollhätte kanal- och vattenverk RVO, RDDO, LIVA, Torsten Andreas Frithiofsson Holmgren, född 1874-08-01 i Tibble, Uppsala län. Död 1934-05-28.
 • Alfhild Julie, född 1876-04-26. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen 1894-05-26. Gift 1900-06-20 på Vretaberg i Grödinge socken Stockholms län med tandläkaren Carl Patrik Gyllenhammar, född 1871, död 1904.
 • Eivor Elisabet, född 1877-10-18 i Klara förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Utgått från högre lärarinneseminariets i Stockholm 4:e klass 1904-05-30. Anställd som timlärarinna vid Lyceum för flickor i Stockholm 1904. Full tjänstgöring vid d:o 1932.
 • Ingrid Gustava, född 1879-02-10. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen 1897-05-22. Död 1907-12-19 genom drunkning vid försök att rädda sin make. Gift 1903-05-20 i Stockholm med byråingenjören i järnvägsstyrelsen Karl Magnus Walin, född 1865-06-26 i Leksands socken, Kopparbergs län, död 1907-12-19 genom drunkning i sjön Uttran, Södermanlands län.
 • Bengt Hjalmar Axel, född 1880. Vice auditör. Se Tab 5.
 • Margit Fredrika, född 1882-07-04. Stiftsjungfru. Utexaminerad från den äldre kvinnliga kursen vid gymnastiska centralinstitutet 1904. Gift 1911-04-11 i Klara förs, Stockholm ]] med Stockholms stads kanslichef, vice krigsdomaren, auditören, jur. utr. kand., RVO m m, Erik Hildebrand, född 1880-03-02.

TAB 4

Carl Ferdinand, (son av Ludvig Ferdinand, tab 3). Adelsman vid faderns död 1908-01-04, född 1873-03-04 i Stockholm. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1897-04-15. Civilingenjör. Avdelningsingenjör vid statens järnvägsbyggnad Boden – Morjärv 1898–1900. LSTF 1892. Verkställande direktör i Skövde–Axvalls järnvägsaktiebolaget 1902–1904. Löjtnant i väg- och vattenbyggnadskåren 1904-12-31. Teknisk chef i aktiebolaget Järnvägsmaterial 1907. Verkställande direktör i aktiebolaget Järnvägsmaterial 1912. Kapten vid väg- och vattenbyggnadskåren 1912-12-20. RVO 1918-06-11. Avsked från kaptensbeställningen 1932-12-02. GM. Död 1939-10-28 i Adolf Fredriks förs, Stockholm (db nr 148). Gift 1902-03-15 i Linköping med Karin Märta Elisabet Westerberg, född 1880-10-16 i Stockholm, Se biografi i "Vem är det?". Pianist. LMA 1928. OffFrd' Acad. död 1940-01-21 i S:t Görans förs, Stockholm (db nr. 27), dotter av majoren i väg- och vattenbyggnadscorpsen Erik Johan Westerberg och Ketty Elisabet Landgren.

Barn:

 • Carl Gunnar Ferdinand, född 1902-12-04 i Skövde. Studentexamen 1921-05-11. Fänrik i Svea artilleriregementes reserv 1923-12-31. Officersexamen 1924-12-18. Fänrik vid Svea artilleriregemente 1925-02-13. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1925-12-31. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolans allmänna kurs 1926–1928. Löjtnant i regementet 1928-07-18. Adelsman vid faderns död 1939-10-28. Se Tab. 4A.
 • Erik Torsten, född 1904-12-01 i Söderköping. Studentexamen i Stockholm 1923-05-02 . Elev vid handelshögskolan 1924-09-27–1925. Reservofficersexamen 1925-08-28. Fänrik i Svea artilleriregementes reserv 1925-12-31. Avsked 1927-08-05. Anställd hos The Texas Co aktiebolag i Malmö sedan 1926. Kamrer i Svenska Gulf Oil Co aktiebolag.
 • Britta Gertrud Elisabet, född 1907-08-27 i villa Åsen, Rönninge i Salems förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Studentexamen i Stockholm 1926-05-17. Gift 1:o 1934-10-15 i Gustaf Vasa förs Stockholm (vb nr 171) med ingenjören Erik Adolf Adde, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1939-10-24, född 1895-09-01 i Karlstad stadsförs, Värmlands län. Gift 2:o 1942-07-18 med Fred Simon Oppenheim, född 1906-08-14. Köpman.

TAB 5

Bengt Hjalmar Axel, (son av Ludvig Ferdinand, tab 3), född 1880-08-27 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1898-05-00. Student vid Uppsala universitet 1898. Jur. utr. kandidat examen 1903-09-15. Extra ordinarie notarie hos Stockholms rådstuvurätt 1904. Advokat i Stockholm. Auditör. Inneh. advokatbyrå. LSA. Äg. Björnarbo i Uppland. Gift 1911-05-17 i S:t Nicolai förs, Norrköping ]] med Greta von Unge nr 1465 (tab 17 Ö5), född 1886-05-02 i Norrköping. Dotter av lasarettsläkaren Bror Hugo Wilhelm von Unge och Agda Carolina Wahren.

Barn:

 • Rolf Hugo Ferdinand, född 1912-03-13 i Stockholm, liksom syskonen.
 • Gertrud, född 1913-11-29 i K Svea Ing kår, Stockholm. Gift 1935-01-24 i Jacobs förs, Stockholm (vb nr 6) med sin kusin löjtnanten vid Svea artilleriregemente Gunnar Fredinand af Klintberg, född 1902-12-04 i Skövde.
 • Lennart, född 1915-05-12 i Stockholm.
 • Carl-Hugo, född 1918-05-05 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1936-05-12. Student vid Stockholms högskola. Journalist.
 • Agda Elisabet, född 1923-06-24 i K Svea ing kår, Stockholm. Studentexamen vid lyceum för flickor i Stockholm 1943-05-28.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: