:

Adlerbeth nr 329

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Adlerbeth nr 329 †

Uppflyttad i dåvarande riddarklassen 1801-05-28. Friherrlig 1809-06-29 enligt 37 § R. F., introducerad 1809. Utdöd 1844-09-02.

Gudmund Göran Adlerbeth, friherre Adlerbeth (son av Jakob Fredrik, se adliga ätten Adlerbeth nr 1732, Tab. 4), till Ramsjöholm. F. 1751-05-21 i Jönköping. Student i Uppsala 1768-04-22. Kansliexamen 1771-06-00. Extra ordinarie kanslist vid krigsexpeditionen 1771-07-10. Erhöll tillstånd att jämväl tjänstgöra i utrikesexpeditionen 1771-12-17 samt i nedre justitierevisionen 1772-12-16. LMA 1772 (sekreterare 1772–77, preses 1803–05). Ordinarie kanslist vid krigsexpeditionen 1773-12-10. Protokollssekreterare 1774-10-21. Riksantikvarie, med vilken syssla sekretariatet i vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 1786 förenades, samt konungens handsekreterare med titel av expeditionssekreterare 1778-02-25. LVA 1780 (preses 1790 och 1801). Åtföljde som tjänstgörande expeditionssekreterare och därjämte med uppdrag att föra journal över sevärdheter i konst och antikviteter konungen på hans italienska resa 1783–1784-05-10. RNO 1784-11-22. En av de tretton först utsedda ledamöterna av svenska akademien 1786-03-20 (direktör 1799). LVHA 1786 (sekreterare 1786–1793-12-07). Kansliråd 1787-01-30. Avsked från antikvariesysslan samt tjänstledighet i kansliet 1793-12-07. Revisor av generaldiskontkontorets räkenskaper 1798. KNO 1801-05-28 och uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 1732, A. Ledamot av kanslersgillet 1732-10-27 till gillets upplösning 1809. Medlem av bankorevisionen 1803. Medlem av riksdagens konstitutionsutskott 1809-05-12. Statsråd 1809-06-09 och friherre 1809-06-29 enligt 37 § regeringsformen (introducera 1809-12-28 under nr 329). RCXIII:sO 1811-05-27. HedLLA 1812-12-03. RoKavKMO 1814-04-30. Erbjuden att bliva en av rikets herrar 1815-01-00, vilket dock avböjdes. Avsked från statsrådsämbetet 1815-06-06. Ledamot av riksdagens expeditionsutskott 1817-12-02 och dess ordförande. Död 1818-10-07 på Ramsjöholm och begraven i Svarttorps kyrka [Bbl]. 'Han var en av de få, som på rikssalen den 21 febr. 1789 vågade tala emot säkerhetsaktens fastställande. Var en snäll musikus, och dessutom en bland Sveriges yppersta skriftställare. Gift 1781-04-22 i Stockholm med Karin Ridderborg, från vilken han blev skild 1792, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1792-07-10 Traneryd med majoren Fredrik Lagercrantz, född 1764, död 1824), född 1760-10-26 Holmesberg, död 1815-11-19 på Bleckenstad i Ekebyrinna socken Östergötlands län, dotter av överstelöjtnanten Carl Adolf Ridderborg, och hans 1:a fru, Catharina Printzensköld).

Barn:

  • Jakob, till Ramsjöholm. Friherre vid faderns död 1818, född 1785-05-21 i Stockholm. Student i Uppsala 1798-11-02. Disputerade 1804-12-12. Fil. kand. 1806-03-24. Disputerade 1806-05-07. Fil. mag. 1806-06-14. Extraordinarie kanslist i inrikes civilexpeditionen 1807-11-06. Kopist i ecklesiastikexpeditionen 1809-08-15. Kanslist i ecklesiastikexpeditionen 1810-05-17. Protokollssekreterare 1811-12-18. Förste expeditionssekreterare 1818-08-03. RNO 1843-02-06. Död ogift 1844-09-02 genom slaganfall vid badning nära Stockholm, och utgick med honom friherrlig ätten Alderbeth. Han är känd såsom Götiska förbundets organisatör och sammanhållande kraft.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: