:

Zeedtz nr 1437

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Zeedtz nr 1437 †

Adlad 1706-06-28, introd. 1713-12-17. Utdöd 1717-04-22.


1At (RA). 2At (So).

  • Samuel Zeedtz, adlad Zeedtz, bördig från Skottland. Volontär vid svenska livgardet 1681. Förare därst. 1683. Fänrik vid Västmanlands regemente 1684-12-29. Kapten vid Nieroths värvade bataljon i Bremen 1687-01-31. Kapten vid Nieroths svenska regemente i Holland 1688-09-26. Avsked 1698. Kapten vid Västmanlands regemente 1700-03-07. Livdrabant 1701-09-27. Överstelöjtnant vid bergsbataljonen 1703-01-03. Konfirm. fullm. s. å. 30/12. Adlad 1706-06-28 i staden Luck1 i Polen (introd. 1713-12-17 under nr 1437). Kommendant i Kalmar 1709-06-13. Överstes karaktär 1711-04-26. Överste för bergsregementet 1712-04-30. Interimsöverste för Stockholms stads borgerskap samt enrolleringsverket i nämnda stad 1714-03-18. Död2 1717-04-22 på Malmö slott, varest han satt häktad såsom anklagad för någon vid regementet förövad egennyttighet. 'Han reste 1680 ut till Brabant och Nederländerna för att göra sig kunnig i de stycken, som höra till en skicklig krigsman. Gick 1688 med de 6,000 man hjälptrupper, som konung Carl XI skickade till Holland, varvid han, såsom kapten, bevistade åtskilliga belägringar samt slaget vid Landen och åtskilliga skärmytslingar intill år 1698, då samma trupper återkallades. Var med vid Narva, Düna och Klissov, där han, efter det hästen blivit honom undanskjuten, blev av de förföljande så svårt hanterad, att han på länge ej kunde göra tjänst. Han blev visserligen 1717-01-18 dömd från tjänsten, emedan han skulle tillgripit regementets medel, men hans heder och ära blev efter hans död återställd 1719-08-31.’. Gift 1:o med Jeanne Adrienne de Fayn från Maastricht, från vilken han omkr. 1704 blev skild1. Gift 2:o med Brita Ehrenskiöld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1694 med hovstallmästaren Carl Drakensköld, död 1703), död omkr. 1724, dotter av landshövdingen Johan Nilsson, adlad Ehrenskiöld, och Catharina Rask.

Barn:

  • 2. Hedvig Eleonora, död 1753 och begraven s. å. i april. Gift 1733-12-04 i Stockholm med livdrabanten Axel Fabritius, född 1710, död 1739.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: