:

Von Schönleben nr 81

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten von Schönleben nr 81 †

Naturaliserad 1664-05-25, introducerad 1664. Friherrlig 1687-12-24, introducerad 1689. Utdöd 1706.


Gammal, ursprungligen ungersk släkt, vilken utbredde sig till de kejserliga arvländerna och erhöll riksadlig värdighet 1490 (1494). En medlem av den i Ober-Lausitz bosatta grenen av ätten, Jonas Schönleben, erhöll 1643 av kejsar Ferdinand III bekräftelse på adelskapet och vapenförbättring till belöning för sitt tappra förhållande vid staden Freibergs försvar mot svenskarna under Torstensson [Ka].

  • Tobias Schönleben. 'Tjänte länge under de kejserliga i Ungern mot turkarna och blev slutligen löjtnant i Ungern.' Gift med Anna Richter, dotter av borgaren Benedikt Richter i Bautzen.

Barn:

  • Johan Benedikt Schönleben, naturaliserad och friherre von Schönleben, född 1613-10-30 i staden Bautzen i Ober-Lausitz. Ryttare i svensk tjänst 1631 efter slaget vid Breitenfeld. Fänrik 1631, sedan efter vartannat löjtnant, regementskvartermästare och kaptenlöjtnant i svensk tjänst. Ryttmästare under fältmarskalken greve Wittenbergs kommando 1640. Kort därefter major under densamme. Adjutant vid högra flygeln av svenska kavalleriet 1655. Strax därpå konung Carl X Gustafs generaladjutant vid hela svenska armén med titel av överste. Överste 1656 för ett på Seland upprättat svenskt regemente till häst. Överste för laaländska regementet. Överste för före detta grevens av Solms regemente. Naturaliserad svensk adelsman 1664-05-25 och introducerad i gamla matrikeln, men uteslöts 1727, då de släkter avfördes, som blivit introducerade som friherrliga eller grevliga. Generalmajor av kavalleriet 1676-05-24. Vice generalguvernör i Skåne. Landshövding i Göteborgs och Bohus län 1682-11-14. Generallöjtnant 1687-10-11. Friherre 1687-12-24 (introducerad 1689 under nr 81). General 1696-11-03. Avsked 1700-01-11. Död 1706 i Göteborg utan söner och slöt således själv sin friherrliga ätt samt begraven 1706-01-28 i Göteborgs tyska kyrka, varest hans vapen och epitafium uppsattes. 'Han bevistade med tapperhet och välförhållande, förutom andra förelupna anfall, belägringar och krigstillfälligheter under tyska kriget, slaget vid Nördlingen 1634-08-27, då han blev fången. Anförde under konung Carl X Gustafs danska krig det sk laaländska regementet i slaget vid Nyborg på Fyen 1659, där han efter ett skarpt fäktande miste hela regementet och själv blev fången av danskarna. Deltog under konung Carl XI:s skånska krig i slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona, då han vid Lund, när vänstra svenska flygeln var slagen och bragt i oordning, med största skyndsamhet och försiktighet hopsamlade så mycket folk, som han kunde överkomma, med vilket han sedan fäktade emot fienden intill mörka natten och slog honom helt och hållet ur fältet, samt vid Landskrona fick sig hästen undanskjuten och blev liggande under honom, medan trenne bataljoner travade över tältet där han låg, varefter han, illa krossad och sargad, bortfördes till Köpenhamn, där han i stor sveda och värk måste sitta fången till dess han utväxlades.' Som landshövding i Göteborgs och Bohus' län inlade han stora förtjänster om länet och staden Göteborg. Se härom: Fröding, Berättelser ur Göteborgs historia under envåldstiden (1915). Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1682-06-28 Kåröd med Anna Elisabet von Ascheberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1664-08-04 med Jöns Bildt, till Kåröd, död 1674, broder till Knut Bildt, naturaliserad Bildt), född 1626-11-22 på slottet Berbonen i Kurland, död 1694-11-07 och begraven 1695-01-27 i Göteborg, dotter av Vilhelm von Ascheberg, till Abgulden och Ringen, och Margareta von der Osten, genannt Sacken, samt syster till kunglig rådet och fältmarskalken Rutger von Ascheberg, friherre och greve von Ascheberg. Gift 3:o 1702-01-19 i Göteborg med Agneta Elisabet von Alten-Bockum, död 1710 och begraven 1710-10-09 i Göteborg.

Barn:

  • 1. Johan Arvid. Kapten vid Delvigs regemente i Holland. Död 1692-10-03 i Gent, efterlämnade änka och barn, dock ingen son. [At (So).]
  • 1. Johanna. Gift med Ernest von Knuth.
  • 1. Elisabet. Gift med översten Gustaf Eriksson Hedman, adlad Heidenfelt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: