:

Von Palmenbach

Från Adelsvapen-Wiki

von Palmenbach
von Palmenbach

Adliga ätten von Palmenbach

Vapen: En sköld fördelad i längden i två lika delar; det högra fältet är af guld, hvaruti står ett grönt palmträd; i det vänstra blå fältet ligger en ström af silfver emellan två vindrufvor af samma metall. På skölden en öppen tornerhjelm, hvarutur uppstiger en grön vinranka, omvecklad kring en stoek emellan två gröna palmqvistar; kransen och löfverket af guld, silfver och blått.

Ätten blef introducerad på Livländska, Estländska och Öselska Riddarhusen.

TAB 1

Kristian Bernhard Bierbach, adlad Palmenbach, blef page hos riksrådet Gustaf Bjelke 1655; följde honom på ambassaden till Ryssland, med honom arresterad vid krigets början till 1657, då de lösgåfvos och kommo till Narva; blef der-efter förare vid riksrådet och fältmarskalken Benkt Horns Polska Dragon esqvadron, som stod i Narva och under major Magnus Vilhelm Budbergs befäl; sedan qvartermästare vid bemälte fältmarskalks Kavallerikompani under öfverstlöjtnanten Prans Knorrings befäl; kornett derst. 1658; förrättade rege-mentsqvartermästaretjensten till krigets slut; följde sedermera ofvannämda fältmarskalk Benkt Horn som hofjunkare vid hans ambassad till fredstraktaten i Kardis; derefter slog han sig på landtbruk och blef inspektor på många gods i Livland och deribland gref Gustaf Lejonhufvuds och gref Gustaf Oxenstiernas; derjemte assessor i Landträtten; adlad 1695 d. 17 Oktober.

  • ? Johan Gustaf Palmbach, kapten vid Schreiterfelts Dragoner; fången med regementet vid Dniepern 1709; vistades under fångenskapen i Tobolsk.
  • ? Kristian Mauritz von Palmbach, kapten, fick Senatens fullmakt på 1680-talet att vara major och kommendant på Nya Alfsborg.
  • ? En Palmbach blef skjuten i träffningen vid Pitschur i Livland 1703.
  • Otto Palmbach, lifdrabant, ihjelskjuten vid Holofzin 1708. '

TAB 2

Martin Andreas von Palmbach (se Tab. 1), kaipten och regementsqvartermästare, lefde 1710 i Pernau. Gift 1:o med obekant', 2:o troligen med Kristina Lovisa von Poll, i hennes l:a gifte, i barnlös; dotter af öfverstlöjtnanten Otto Johan Poll, natural, von Poll, men ej introducerad, och hans T.a fru Anna Elisabet Natt och Dag; samt omgift med kaptenen Herman Johan von Kaulbars, i hans l:a gifte.

Barn:

  • ? 1. Gustaf Mauritz von Palmenbach, f 1770. Se Tab. 3.
  • ? 1. Anna Barbara von Palmbach. Gift 1720 2/2 med ryttmästaren Johan Julius von Brömsen f 1732 i Livland.

TAB 3

Gustaf Mauritz (se Tab. 2), rysk generallöjtnant och riddare af Alexander Newski O.

Barn:

  • En son, arfherre till Igast, var major 1788.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875.

: