:

Von Höpken nr 1414

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Höpken nr 1414 †

Adlad 1649-02-06, introd. 1719. I den adliga värdigheten utdöd i Sverige, men fortlever i friherrlig värdighet.

'Denna urgamla adliga ätt leder sitt ursprung från England, varest släkten Hoepking förer till hjälmprydnad samma vapen. Från England kom den till Hessen och sedan till Bremen och har tyska kejsaren Maximilian II år 1751 tillagt den adliga rättigheter i Tyska riket.'


1At (RA). 2Lk. 3At (L).

TAB 1

Claus Höpke, arvherre till Bilkau i ärkestiftet Bremen. Gift med Catharina von Eitzen, av bremisk adel, förande i vapnet en silverruta över trenne silvertrekanter i blått fält.

Barn:

 • Nikolaus Höpke. Var i många år rådsherre i Stade. Tysk adelsman 1571. Gift med Pelche Dreves, av en bremisk adelssläkt, som i vapnet förde tre blå strömmar och tre av silver, tvärs över skölden.

Barn:

 • Baltasar Höpke, genom sitt gifte herre till Melau i Bremen. Gift med Agnes Qviter, dotter av Anders Qviter, till Melau, och Margareta Clausdotter von der Mehden till Melau.

Barn:

 • Nikolaus Höpke, adlad von Höpken, arvherre och herre till Melau och Aselersand i Bremen. Född 1601-12-11 i Stade. Jur. utr. doktor. Syndikus och borgmästare i nämnda stad. Geheimekammarråd och kansliråd i ärkestiftet Bremen 1646-04-20. Däruti stadfästad 1648-03-29. I sin förra beställning åter stadfästad s. å. 7/2. Adlad i Sverige 1649-02-06 (sonsönerna introd. 1719 under nr 1414). Konsistorlipreses i Bremen 1650-02-09. Regeringsråd därst. 1652-08-02. Avsked1 1663-05-26. Död 1671-01-30 på Melau. Erhöll genom drottning Christinas brev 1619-02-16 en gyllene kedja såsom ett nådebevis. Gift med Margareta von der Mehden, som i vapnet förde en silver-eldfläkta med förgyllt handtag i blått fält, dotter av borgmästaren i Stade Martin von der Mehden. Gift 2:o med Anna Grube, som i skölden förde en svart grytkrok i silverfält och på hjälmen en avhuggen ekstam med tvenne gröna löv, dotter av Hartwich Grube till Growerort och Anna Hagemans.3

Barn:

 • 1. Baltasar, död barn.
 • 2. Åtskilliga barn, som dogo små.
 • 2. En dotter. Gift med Conrad Peper.

TAB 2

Nikolaus (son av Nikolaus Höpke, adlad von Höpken, Tab. 1), arvherre till Melau. Svensk ståthållare i Altenland i Bremen. Tillika drost i Altund Neu-Kloster. Kapten vid generallöjtnant Grothusens regemente 1688-12-22. Levde ännu 1719. Gift 1668 med Anna Margareta von Greiffencrantz, dotter av kansleren doktor Daniel Nikolai, adlad von Greilfencrantz, nr 767, och Sofia von der Lippe.

Barn:

 • Daniel Niklas, friherre von Höpken, född 1669, död 1741. Se frih. ätten von Höpken, Tab. 1.
 • En son, död som barn.
 • Carl Otto. Född 1672. Överstelöjtnant. Död 1725. Se Tab. 3.
 • Anna Margareta. Gift 1691 med Henrik von Haren, i hans 2:a gifte, arvherre till Jorck i Bremen och fader till regeringsrådet Nikolaus von Haren, natural. von Haren.
 • Georg Vilhelm. Sekreterare hos svenska residenten i Regensburg Just. Henr. Storre. Svensk legationssekreterare i nämnda stad. Resident i Wien 1719-05-23. Död ogift. 'Han avfärdades av Storre 1707-08-00 till konung Carl XII, som då stod med sin armé vid Reichenbach, för att varna honom för jesuiters försåt.'
 • Johan Adolf. Arkivarie i Stade. Levde 1708. Död ogift.
 • En son. Löjtnant i kurptalzisk tjänst. Död ogift 1701.

TAB 3

Carl Otto (son av Nikolaus, Tab. 2), till Melau. Född 1672. Kapten i svensk tjänst. Major vid hertigl. holsteinska artilleriet. Major vid svenska artilleriet 1715-03-31 (11/4). Fången s. å. 23/12 vid Stralsund2. Hemkom 17202. Överstelöjtnants avsked2 1722-09-13. Död 1725 på Melau. Gift med N. N. Ebers från Slesvig.

Barn:

 • Carl Otto, friherre von Höpken, född 1715, död 1782. Se frih. ätten von Höpken.
 • Johan Daniel. Överste-vaktmästare. Död barnlös 1806-10-17 i Wesel. Gift med en fröken von Rosenthal, Conrad von Rosenthals dotter.
 • Carl. Major i preussisk tjänst.
 • En son. I hannoveransk tjänst. Bodde efter avskedstagandet i Schleswig.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: