:

Stiernstråle nr 571

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stiernstråle nr 571 †

Adlad 1652-07-30, introd. 1654. Utdöd i mitten av 1800-talet.

Ätten, om vilken närmare upplysningar icke kunnat erhållas från riddarhuset i Riga, inskrevs därst. under nr 87 med namnet von Sternstrahl.


1von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1837). 2Um. 3At (P). 4Riga. 5At (L). 6Lk. 7Ha. 8Geneal. Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil. Livland. Lief. 2 (1930). 9von Stryk, Beiträge zur Geschichte der Rittergüter Livlands (1885). 10At (So), 11Sk. 12J. Kleberg, Krigskollegii historia, Biografiska anteckningar 1630–1865 (1930).

TAB 1

Erik Johansson. Borgare i Strängnäs.

Barn:

 • Johan Eriksson, adlad Stiernstråle, till Marienhof i S:t Johannis (Dorpats) socken, som han erhöll i donation 16621, och Falkenau i Ecks socken sedan 16751, båda i Livland. Född 1607 i Strängnäs. Student i Uppsala2 1636-05-26 och i Dorpat3 s. å. 24/8. Filosofie magister vid sistnämnda universitet 1638. Professor i astronomi och fysik därst. 1641-05-17. Hovrättsassessor därst. 1650-06-15. Tillika extra ordinarie juris professor vid nämnda universitet s. å. 16/7. Adlad 1652-07-30 (introd. 1654 under nr 571). Tillika häradshövding i Koporje län 1653-08-20. Ord. juris professor vid Dorpats universitet 1654-11-05. Ånyo häradshövding i Koporje län 1666-12-12 och tillika i Jama och Ivangorods län 1667-05-22. Vice president i Dorpats hovrätt 1675-09-06. Död 1686-12-22. 'Han var en ganska lärd man och har som professor utgivit icke mindre än 172 tryckta disputationer.' Gift med Elisabet von Wickeden4, begraven 1704-01-09 i Dorpat.4

Barn:

 • Gustaf. Fänrik vid artilleriet 1672-06-04. Ryttmästare. Begraven 1701-03-00 i Dorpat på samma gång som brodern Johan.4
 • Johan. Assessor i Dorpats hovrätt 16824. Häradshövding i Jama och Ivangorods län. Begraven 1701-03-00 i Dorpat.4. Gift med5 Anna Sofia von Löwenwolde, död 1701-05-00 i Dorpat.4
 • Anna, levde änka 1692.4. Gift före 1680 med kaptenen Ernst Fredrik Willebrandt, adlad von Willebrand (nr 1834), död före 1686.4
 • Carl. Fänrik vid garnisonsregementet i Narva 1683-07-00. Löjtnant därst. s. å. 21/12. Kaptenlöjtnant 1689-06-07. Kapten. Död 1701.
 • Gaston, död 1702.[4]

TAB 2

Magnus (son av Johan Eriksson, adlad Stiernstråle, Tab. 1). Musketerare vid överste O. R. Taubes regemente 1678. Fänrik vid Cronmans infanteriregemente 1679-01-04. Löjtnant därst. s. å. 24/12. Volontär vid prinsen av Oraniens gardesregemente i holländsk tjänst 1680. Avsked 1684-06-20. Kapten vid garnisonsregementet i Narva s. å. 18/8. Konfirm.fullm. 1686-09-11. Major därst. Överstelöjtnant vid Björneborgs läns fördubblingsinfanteriregemente 1704-05-17. Kommendant i Ivangorod s. d. Kommendant i Kexholm 1708. Överste för Viborgs fördubblingsinfanteriregemente och tillika kommendant i Viborg 1710-02-07. Konfirm.fullm. s. å. 22/11. Generalmajor av infanteriet 1721. Överste för Savolaks' och Nyslotts läns infanteriregemente 1724-01-16. Död 1734-12-18. Han måste 1704-08-16 till ryssarna överlämna Ivangorods fästning mot ackord, som dock ej i allt hölls. Blev 1710-06-10 vid Viborgs övergång rysk krigsfånge och förd till Pinsgorod, varifrån han ej hemkom förrän 1721 eller efter fredsslutet. Gift 1:o med Helena von Rohr, död 1701 i Narva, dotter av överstelöjtnanten Joakim Georg Fredrik von Rohr, natural. von Rohr, och hans 2:a fru Elisabet Juliana von Funcken. Gift 2:o med första fruns kusin Marie Louise von Funcken, född 1672, dotter av generalmajoren och guvernören i Riga Rembert von Funcken, av en 1646-06-06 adlad, men ej introd. ätt11, och friherrinnan Helena von Yxkull-Gyllenband.

Barn:

 • 2. Rembert Johan, född 1702. Krigskommissarie. Död 1762. Se Tab. 3.
 • ? Sofia Elisabet, levde änka 1738 i Livland. Gift med överstelöjtnanten vid livländska adelsfaneregementet med överstes avsked (1722-10-27) Gotthard Johan von Plater. [6]

TAB 3.12

Rembert Johan (son av Magnus, Tab. 2), född 1702. Hade varit med fadern i fyra belägringar och delat hans fångenskap. Sökte 1722-10-17 anställning i k. kansliet. Kopist i krigskollegii kansli 1724-03-10. Kanslist därst. med kanslists lön 1728-06-18. Avsked med krigskommissarie titel 1729-07-15. Trädde sedermera i rysk tjänst. Död 1762-05-01 i Riga och begraven s. å. 16/5 i Fehtelns kyrka i Livland. Han köpte Fehteln9 1744-07-29 samt Seligowsky i Bersons socken jämte Romeskaln9 i Oppekalns socken 1745-07-20. Gift 1737-10-23 med Justina Beata von Kleebeck, döpt 1705-11-14 i Riga, död 1757-07-11 och begraven i Fehtelns kyrka.

Barn:

 • Vilhelm Johan Magnus, född 1739-07-11 på Trikaten, död där 1763-03-03.
 • Elisabet Louise, född 1742-04-14, död 1812-04-07 i Riga.8 Gift 1:o 1763-05-18 i Bersons socken med kaptenen Jakob von Ostman. Gift 2:o 1776-07-25 i Allendorffs socken i Livland med majoren Christer Vilhelm von Klot-Heydenfeld, född 1746, död 1792.
 • Maria Dorotea Sidonia, död 1775 Ass Gift 1764-10-15 i Emmerns socken, Estland, med kaptenen Joakim Fredrik von Rosen, född 1732-02-07 i Maria-Magdalenen socken, Estland. [7]
 • Peter Burchard, född 1747. Assessor. Död 1779. Se Tab. 4

TAB 4

Peter Burchard (son av Rembert Johan, Tab. 3), till Fehteln, Romeskaln och Seligowsky. Född12 1747-02-19 (1). Assessor. Död12 1779-01-16. Gift med friherrinnan Charlotta Gustava Gyldenhoff, född 1742-08-10, död 1820-09-16, dotter av lantrådet, friherre Jakob Ernst Gyldenhoff, och friherrinnan Görvel Susanna Lybecker. Hon sålde9 Romeskaln 1780-03-01 samt jämte sina barn Seligowsky 1792-12-20 och, ensam, Fehteln 1798-09-06.

Barn:

 • Carolina Margareta, född 1765-11-20, död 1794-07-13. Gift 1784-09-20 med landgerichtsassessorn Adrian Christoffer Engelbrecht von Brümmer i hans 1:a gifte (gift 2:o med sin svägerska Fredrika Louise Stiernstråle. Gift 3:o 1797-08-28 med Johanna Fredrika von Wilcken, född 1775-10-29, död 1852-10-28, dotter av Carl Reinhold von Wilcken, till Alt-Bewershof, och Wilhelmina von Radingh), född 1761-01-01 Lindenhof [9]
 • Fredrika Louise, född 1764-08-08 död 1796-07-17 på Odensee. Gift 1795 med sin svåger Adrian Christoffer Engelbrecht von Brümmer i hans 2:a gifte, född 1761, död 1818.
 • ?Magnus Balthasar. Kapten. Köpte 1829-06-00 godset Kemmershof i Wohlfahrts socken i Livland, men blev kort därefter sinnessjuk och hans förmyndare, hovrådet Peter Rembert Stiernstråle bortpantade godset 1830-03-24. [9]
 • ?Peter Rembert. Hovråd.

Utan känd härledning.


 • Vilhelmina Catharina von Sternstrahl, född von Holmdorff. Tillöste sig 1818-03-08 godset Nervensberg i Alt-Pebalgs socken, Livland. [9]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: