:

Peringskiöld nr 1273

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten PERINGSKÖLD nr 1273 †

Adlad 1693-10-01, introd. s. å. Utdöd 1725-03-02. Om ättens äldre släktled se adliga ätten Lillieblad.

Johan Peringer, adlad Peringskiöld (son av Laurentz Fredrik Peringer, se adliga ätten Lillieblad nr 1263, Tab. 1), född 1654-10-06 i Strängnäs. Student i Uppsala1 1674-04-16. Extra ordinarie kanslist i antikvitetskollegium 1680-02-12. Kanslist därst. 1682-03-06. Assessor 1689-02-23. Sekreterare och antikvarie 1693-07-13. Adlad s. å. 1/10 (introd. s. å. under nr 1273). Tillika translator i isländska språket 1698. Avsked därifrån 1712. Avsked från antikvitetskollegium 1719-06-20 med kansliråds karaktär. Död 1720-03-24 i Stockholm och begraven i fädernegraven i Strängnäs domkyrka. 'Han reste på 1680- talet med Joh. Hadorph omkring i landsorterna och upptecknade och avritade gamla minnesmärken och runstenar. Arbetade ock enskilt uti åtskilliga ämnen, vilka han för konung Carl XI framvisade samt fick genom konungens brev av den 17 nov. 1685 fri tillgång till alla arkivets gamla handlingar, registratur och konterfej. Bevistade 1690 jämte andra undersökningen om klostergodsen och gick dessutom reduktionsdeputationen tillhanda med nödiga underrättelser om de gamla släkternas utredande och åtskiljande jämte annan kunskap om forna tiders tillstånd och beskaffenhet. Hopsamlade alla konungars och regenters i Sverige utgivna skriftliga befallningar, vilka i original dels voro förvarade i riksarkivet, dels igenfunnos i landsorterna, allt från elfte seklet till år 1500 samt avskrev dem i åtskilliga registratur, vartill han fick en amanuens till hjälp och av vilket arbete 18 tjocka folianter voro färdiga, men som gingo förlorade vid den stora slottsbranden 1697. Om hans outtröttliga verksamhet vittna hans många utgivna skrifter, uppräknade i Acta litteraria Sveciae och von der Harts Holmia litterata, av vilka må nämnas översättningarna av Snorre Sturlessons nordiska konungars historia, Östgöta konung Teodorus II:s historia, Johannes Messenii Scondia illustrata, Hjalmars och konung Rolfs Krakes historia, Vilkina saga, Bibliska släktregister, Svea och Götha minningsmärken 1–2 samt Ättartavlor över Svea och Göta konungahus, ävensom i handskrift Ättarbok över svenska adeln i tre volymer in folio, som förvaras på riddarhuset, en riksrådslängd m. m.'. Gift 1:o 1687-11-08 med Elisabet Eliasdotter död 1707, dotter av rådmannen i Nyköping Elias Jacobsson, 'som levde ännu 1702, 102 år gammal, vid god hälsa'. Gift 2:o 1711-10-10 med grevinnan Sofia Polus i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1725-07-24 med översten Johan Jakob Schaeffer, adlad Ehrensvärd, i hans 2:a gifte, född 1666. Död 1731), född 1684-06-15, död 1761-04-28, dotter av k. rådet Tomas Polus, adlad, friherre och greve Polus, och Margareta Elisabet Möller.

Barn:

  • 1. Elias, född 1688. Död före 1693.
  • 1. Johan Fredrik, född 1689-09-13. Student i Uppsala1 1703-11-05. Translator i antikvitetskollegium 1712-04-11. Sekreterare med antikvaries karaktär 1719-06-20. Sekreterare i nämnda kollegium och riksantikvarie 1720-06-02 efter fadern. Död 1725-03-02 i Stockholm och slöt ätten. 'Han har av trycket utgivit översättningar av Mäster Adams, kanikens i Bremen, 640 år förut författade beskrivning över Sverige, Danmark och Norge, tryckt i Stockholm 1718, samt doktor Jordans, biskopens i Ravenna, beskrivning om goternas ursprung och bedrifter m fl arbeten samt dessutom några i handskrift i antikvitetsarkivet förvarade arbeten och översättningar.'

Källor

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: