:

Lindheim nr 1812

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lindheim nr 1812 †

Adlad 1727-08-03. Introducerad 1727. Utdöd 1760-03-19.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Lagerflycht, och grevliga ätten Lillienstedt.

På riddarhusstamtavlorna över ätterna Lagerflycht och Lindheim uppgives, att Simon Paulin, adlad Lindheim, var son till professorn Simon Paulinus. Denna uppgift, som även influtit i detta arbetes fjärde del, sid. 450 (adliga ätten Lagerflycht), är emellertid felaktig. Den adlade Lindheim var nämligen son till professor Simon Paulinus' broder, kyrkoherden Henrik Paulinus. Se härom Westerlund, Åbo hovrätts presidenter etc. (1923) sid. 225, och även Lagus, Åbo akademis studentmatrikel I, sid. 312.


  • Henrik Paulinus (son av Paulus Simonis, Raumannus, se adliga ätten Lagerflycht, Tab. 1). Student i Åbo 1666–1667. Kollega vid Björneborgs skola. Konrektor vud Björneborgs skola 1679. Kyrkoherde i Kumo pastorat 1688. Præses vid prästmötet 1697. Död 1713. Gift med Agneta Gabrielsdotter Arctopolitanus, dotter av kyrkoherden i Ulvsby, filosofie magister Gabriel Arctopolitanus och Christina Udnie.

Barn:

  • Simon Paulin, adlad Lindheim, född 1686-10-24 i Björneborg. Student i Åbo 1701-10-09 och i Frankfurt a. d. Oder 17061. Auditör vid Upplands regemente 1707-12-07. Extra ordinarie assessor i Åbo hovrätt 1722-08-02. Kommissarie vid gränsregleringen mellan Sverige och Ryssland 1723 (Lå.). Kommissionssekreterare vid ryska hovet 1723-06-18. Ordinarie assessor i Åbo hovrätt 1724-12-11. Adlad 1727-08-03 (introducerad 1727 under nr 1812). LVS 1812 (Lå.). Hovrättsråd 1737-09-19. Avsked 1743-11-20. Död ogift 1760-03-19 på sin gård Steninge i Sagu socken i Åbo län och slöt således själv sin adiga ätt. 'Han blev fången vid Poltava och förd till Moskva, varest han med mångfaldigt understöd bisprang sina fångna landsmän. Befalldes 1722 efter återkomsten ur fångenskapen att för sin kunskap i ryska språket gå landshövding Frisenheim i Kymmenegårds län tillhanda uti den med ryssarna förefallande brevväxling.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: