:

Lillienheim nr 2122

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lillienheim nr 2122 utdöda

Adlad 1777-06-08, introducerad 1778. Utdöda 1834-05-11.


  • Nils Andersson. Frälseinspektor i Örgryte socken, Göteborgs och Bohus län.

Barn:

  • Andreas Nilsson, född omkring 1615. Komminister i Örby pastorat av Göteborgs stift. Död 1695.

Barn:

  • Petrus Andreæ Aurelius, född 1656. Student i Uppsala 1678. Rektor i Kungälv 1680. Hospitalspredikant i Göteborg. Komminister i Örgryte församling av Göteborgs stift 1683. Den första kyrkoherden i Örgryte församling 1712-10-21. Död 1725 [Lns]. Gift med Ingegerd Nitræa, död 1727, dotter av komministern i Styrsö församling av Göteborgs stift Janus Nitræus.

Barn:

  • Johannes Petri Aurelius, född 1683-05-28 i Göteborg. Skolpilt och gymnasist i Göteborg. Student i Rostock 1704, i Uppsala 1707-09-17 och åter i Rostock 1709. Fil. Magister i Rostock 1709. Gymnasiiadjunkt i Göteborg 1712. Prästvigd 1713. Lektor vid Göteborgs gymnasium 1714. Kyrkoherde i Istorps pastorat av Göteborgs stift, 1722. Prost 1732. Kontraktsprost i Marks prosteri 1742. Död 1758-10-25 i Istorps prästgård Älvsborgs län. Var riksdagsfullmäktig 1723, 1731, 1746 och 1751. Gift 1:o 1712 med Catharina Kellanáer, död 1739, dotter av prosten i Lundby pastorat av Göteborgs stift magister Petrus Magni Kellander och Catharina Nilsdotter Valleria samt faster till Sven och Nils Kellander, adlade Mannerskantz B. och A. Gift 2:o 1742 med Christina Borelius i hennes 2:a gifte, död 1755, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Istorps pastorat Ægidius Borelius och Maria Torslow [Lns].

Barn:

  • 1. Daniel Aurell, adlad Lillienheim, född 1730-01-10 i Istorps prästgård. Auskaltant i kommerskollegium (Ak.) 1756-10-12. Notarie vid den i Åbo och Björneborgs län förordnade ekonomiska deputationen 1758. Fältsekreterare i Pommern, 1761. Sekreterare vid amiralitetsöverrätten (Ök.) 1763 och i kammarkollegium (Ök.) 1768-02-05. Kammarråd 1776-06-17. Tillika ledamot av direktionen över regala brännvinsbränneriinrättningen i riket. Adlad 1777-06-08 (introducerad 1778 under nr 2122). Ledamot av direktionen över allmänna magasinsinrättningen i riket. Död 1798-06-21 i Stockholm. Gift 1766 med Christina Gustava Leufstadia, född 1746-07-06, död 1820-03-19 i Stockholm, dotter av tullinspektören i Lidköping Gustaf Leufstadius och Christina Lindroth.

Barn:

  • Lovisa Gustava, född 1770-04-21, död 1850-12-10 i Stockholm. Gift i Stockholm 1798-10-14 med majoren Carl Christoffer Freidenfelt, född 1771, död 1808.
  • Johan Gustaf, född 1771-05-14 i Stockholm. Student i Uppsala. Kadett vid fortifikationen 1792-12-01. Konduktör vid fortifikationen 1792-12-18. Understallmästare hos drottningen 1793-10-19. Löjtnant i armén 1798-03-29. Avsked från stallmästarbefattningen 1799-01-15. Kammarjunkare 1799-01-15. Kapten i armén 1809-01-14. Kammarherre med nyckel 1809-06-29. Major i armén 1809-06-29. Avsked från löjtnantsbeställningen vid ingenjörkårens fortifikationsbrigad med tillstånd att kvarstå i armén 1812-07-14. Överstelöjtnant ingenjörkårens fortifikationsbrigad 1816-10-01. RSO 1820-06-23. Död 1834-05-11 och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1:o 1810-06-17 med Magdalena Wahlberg, från vilken han 1820 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1822-05-26 med överstekammarjunkaren Bernhard Beskow, adlad och friherre von Beskow, född 1796, död 1868), född 1790-08-28, död 1873-02-04 i Stockholm, dotter av vice presidenten Georg Didrik Wahlberg, adlad af Wahlberg, nr 2259, och Elisabet Chenon. Gift 2:o 1824-05-24 med Johanna Elisabet Broberg, död 1841-02-14, dotter av grosshandlaren Gustaf Henrik Broberg och Susanna Maria Weijiandt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: