:

Fåhræus nr 2325

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Fåhræus nr 2325

Adlad 1857-06-22 enl. 37 § R.F., introd. s. å.

TAB 1

Johan Fredrik Fåhræus, adlad Fåhræus, (son av Carl Niklas Fåhræus, se adliga ätten Fåhræus, tab 1), född tvilling 1796-03-23 vid Slite på Gotland. Student 1810-10-04. Kansliexamen 1815-10-00. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen 1816-01-19. Extra ordinarie kanslist i generaltulldirektionens kansli s. å. 27/1. Kanslist i sistnämnda kansli 1817-04-05. Kopist i finansexpeditionen s. å. 15/4. Erhöll förordnande att tjänstgöra såsom protokollssekreterare 1818-07-15. Kanslist i nyssn. expedition 1819-03-27. Notarie i generaltulldirektionen 1821-03-05. Protokollssekreterare i k. kansliet s. å. 17/10. Sekreterare i kommittén för utredande av allm. magasinsinrättningens tillstånd 1822-12-31. T. f. sekreterare i generaltulldirektionen 1824-03-22 och i generaltullstyrelsen s. å. 8/6. Sekreterare i nämnda styrelse 1825-06-15. Avsked från finansexpeditionen s. å. 29/7. Förste expeditionssekreterares n. h. o. v. s. å. 22/11. T. f. andre departementschef i generaltullstyrelsen 1826-07-27. RNO 1830-12-01. Kanslidepartementschef i nyssn. styrelse 1836-12-09. Sekreterare i konstitutionsutskottet 1844-08-04. Ledamot av kommittén för behandling av frågan om nationalrepresentationens ombildning 1846-02-03. Statsråd och chef för civildepartementet 1847-09-23. LLA 1848-02-12. KNO s. å. 27/11. HLLA 1849-01-26. KmstkNO 1851-11-10. Ordförande i kommittén för utarbetande av förslag till ett statistiskt ämbetsverk 1856-03-12. RoKavKMO s. å. 28/4. LVA s. å. 12/11. Ledamot av serafimerordensgillet s. å. 24/11–1865. Avsked från statsrådsämbetet och utnämnd till generaltulldirektör 1856-12-26. RNeapS:tJanuariiO 1857-01-20. Adlad s. å. 22/6 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 9/9 under nr 2325). Översteskattmästare vid KMO 1858-04-28. Ordförande i kommittén förberedande av frågan om förändrad organisation av styrelse- och förvaltningsverken s. å. 19/6. StkTMO 1863. Död 1865-02-06 i Stockholm. Gift där 1821-10-26 med sin kusin Immanuella Henrika Sturtzenbecker, född 1800-02-12 i nämnda stad, död där 1888-03-29, dotter av överstelöjtnanten Martin Sturtzenbecker och Petronella Laurentia Enander.

Barn:

 • Laura Maria, född 1823-11-25 i Stockholm, liksom syskonen, död där 1908-10-01, Gustaf Vasa förs,. Gift 1847-09-02 i nämnda stad med grosshandlaren Fredrik Vilhelm Grubb, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte (Gift 1:o 1841 med Sofia Albertina Lindström, född 1823, död 1846, dotter av rådmannen Peter Herman Lindström och Albertina Fredrika Ekholtz), född 1815-03-08 på Gotland, död 1871 på sin egendom Värhulta i Västermo socken, Södermanlands län.
 • Carl Martin Helfrid, född 1825-06-29, död 1826-01-24 i Stockholm.
 • Olivia, född 1826-12-26, död 1881-03-31 i Stockholm. Gift där 1851-04-26 med advokatfiskalen Ture Arvid Billbergh (se adliga ätten af Billbergh), i hans 1:a gifte, född 1815, död 1908.
 • Fredrik Edvard, adelsman vid faderns död 1865, född 1828. Sekreterare. Död 1867. Se Tab. 2.
 • Ida Henrika, född 1829-08-24, död ogift 1870-03-30 i Stockholm.
 • Oskar Teodor, född 1833-07-21. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1850-09-16. Student i Uppsala s. å. 25/9. Officersexamen 1851-03-03. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/10. Löjtnant 1859-11-08. Generalstabsofficer 1860-04-17. Kapten i armén 1865-05-03. RNS:tOO s. å. 2/7. LKrVA 1868-04-28. Kapten i regementet 1871-06-09. T. f. stabschef i 4. militärdistriktet 1872. RItS:tMLO 1873. RSO s. å. 14/5. Överadjutant och major vid generalstaben s. å. 19/12. Souschef i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1874. T. f. stabschef i 4. militärdistriktet 1875-11-00. Överadjutant och överstelöjtnant vid generalstaben 1878-09-27. Chef för dess kommunikationsavd. s. å. Överste och chef för Skaraborgs regemente 1885-11-06. KItS:tMLO 1889. KSO2kl 1890-12-01. Avsked 1893-09-08. Död 1907-04-19 i Stockholm. Gift där 1900-10-26 med Hedvig Carolina Abelin i hennes 2:a gifte (Gift 1:o 1885 med överstelöjtnanten i generalstaben och chefen för krigshögskolan, RSO, Vilhelm Gustaf Billmanson, född 1845-02-10 Limsta, död 1891-11-04 i Stockholm), född 1852-05-12 i Stockholm, död 1931-01-21 i Stockholm, (Joh:s förs, db nr 26) och begr. i Solna socken, dotter av professorn Hjalmar August Abelin och Johanna Emilia Charlotta Brandelius.
 • Martina, född 1836-11-04, död 1931-10-22 på Solsunda vilohem vid Skuru. Gift 1883-01-21 i Stockholm med sin svåger advokatfiskalen Ture Arvid Billbergh (se adliga ätten af Billbergh), i hans 2:a gifte, född 1815, död 1908.
 • Julia Sofia Margareta, född 1839-05-15, död ogift 1916-06-21 i Stockholm, Johannes förs,.

TAB 2

Fredrik Edvard, (son av Johan Fredrik Fåhræus, adlad Fåhræus, tab 1), adelsman vid faderns död 1865, född 1828-08-26 i Stockholm. Student i Uppsala 1846-06-04. Filosofie kandidatexamen 1851. Promov. filosofie doktor (primus) s. å. 16/8. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikdepartementet s. å. 26/6. T. f. adjunkt vid Nya elementarskolan i Stockholm 1852-07-22. Tjänstg. såsom kanslist i särskilda utskottet för brännvinsfrågans behandling riksdagen 1853–1854. Protokollsförande i prästeståndets kansli riksdagen 1856–1857. Lektor vid Nya elementarskolan 1855-01-27. Tjänsteman vid statistiska centralbyrån 1858-07-22. Sekreterare vid nämnda byrå 1861-04-19. RDDO 1862-03-18. Död 1867-10-02 på Drottningholm i Lovö socken, Stockholms län. Han utgav »Administrativ och statistisk handbok», 1864. Gift 1861-05-13 i Stockholm med Carolina Matilda Nytzell, född 1842-09-30 i nämnda stad, död 1903-04-13 i Ramnäs prästgård, Västmanlands län, dotter av hovintendenten Erik Rudolf Nytzell och Carolina Augusta Hagberg.

Barn:

 • Fredrik Immanuel, adelsman vid faderns död 1867, född 1862, död 1936. Domprost. Se Tab. 3.
 • Jenny Matilda, född 1863-05-05 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1927-08-12 i Stockholm. Gift 1886-09-30 i Uppsala med extra ordinarie kanslisten i hovexpeditionen, vice konsuln i Bone, m. m. John Rogh, född 1862-05-09 i Stockholm, död 1904-12-16 i Södertälje.

TAB 3

Fredrik Immanuel, (son av Fredrik Edvard, tab 2), adelsman vid faderns död 1867, född 1862-02-04 i Stockholm. Mogenhetsexamen därst. 1880-05-19. Student i Uppsala s. å. 13/9. Filosofie kandidat examen 1882-05-26 och filosofie licentiat examen 1885-01-30. Genomgick provår i Uppsala 1885–1886. Filosofie doktor 1886-05-31. Lektor i latin och grekiska vid Västerås högre allm. läroverk 1887-03-09. Teoretisk teol. examen i Uppsala 1891-09-14. Erhöll dispens från praktisk teologisk examen s. å. 4/12. Prästvigd i Västerås domkyrka s. å. 18/12. Regementspastor vid Västmanlands regemente 1892-05-05. Kyrkoherde i Ramnäs och Sura församl:s pastorat av Västerås stift 1896-01-24. Teol. kandidat vid Uppsala universitet 1900-05-30. Kontraktsprost i Munktorps kontrakt 1902-04-02. LNO 1903-12-01. Lektor vid högre allm. läroverket i Västerås samt kyrkoherde i Badelunda prebendepastorat 1905-12-22. Ånyo regementspastor vid Västmanlands regemente 1906-09-14. Inspektor för Västerås högre allm. läroverk för flickor 1906. Teol. doktor 1907-04-26 (promov. i Uppsala s. å. 24/5). Vice kontraktsprost i Västerås domprosteri 1906-08-04 och ord. 1907-12-30. Ledamot av Västerås stadsfullmäktige 1909 och dess ordförande 1919. Domprost i Västerås samt kyrkoherde i Västerås och S:t Ilians församl:s pastorat av Västerås stift 1909-11-20. Tillika i Lundby församl. från 1920-05-01. Entledigad från förordnandet att vara regementspastor vid Västmanlands regemente 1910-04-15. Ordförande i Västmanlands läns landstings kommitté för folkbildningen 1911–1914 och i styrelsen för dess seminarium 1913–1920. Ordförande i Västerås folkskolestyrelse och barnavårdsnämnd 1912. Ordförande i styrelsen för Västerås arbetarinstitut 1915 och i styrelsen för tekniska skolan i nämnda stad 1916. Uppförd i 1:a rummet å biskopsförslag i Västerås stift 1920. KNO2kl 1922-02-14. Hedersledamot av Västmanland-Dala nation i Uppsala 1924-09-00. Biogr. i Väd. Död 1936-11-28 i Västerås,. Gift 1888-04-07 i Stockholm med Elisabet Lucia Charlotta Smerling, född 1866-05-12 i Sundsvall, dotter av jägmästaren Gottlob Oskar Smerling och Carolina Lucia Stadenberg.

Barn:

 • Irene Elisabet Matilda, född 1894-06-02 i Västerås. Stiftsjungfru. Kontorist.
 • Ebba Lucia Alice, född 1897-09-21 i Ramnäs prästgård. Studentexamen i Stockholm 1917-05-12. Utexaminerad från högre lärarinneseminariet 1922-06-09. Lärarinna vid Västerås högre flickskola
 • Edvard Oskar Fredrik, född 1899-11-14 i Ramnäs prästgård, död där 1900-06-09.
 • Fridolf Edvard Immanuel, född 1901-03-27 i Ramnäs prästgård. Huvudman 1936. Fänrik i Västmanlands regementes reserv 1923-12-31. Officersexamen 1924-12-18. Fänrik vid regementet s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1825-12-31. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1928-01-01. Kapten i regementet 1938-12-16 och vid regementet 1939-03-24. Gift 1:o 1933-01-05 i Västerås (Folkärna förs, Kopparbergs län, vb 3), med Anna Vilhelmina Nilsson från vilken han blev skild gm Stockholms RR:s utslag 1944-03-21, född 1901-02-27. Gift 2:o 1945-10-03, med Gertrud Andrea Åhman i hs 2:a gifte (Gift 1:o med Håkansson), född 1906-03-22 (Storkyrkeförs, Stockholm, fb)
 • Maud Hedvig Maria, född 1903-10-03 i Ramnäs prästgård. Sjuksköterskeelev vid Röda korset.
 • John Gustaf Fredrik, född 1907-01-26 i Västerås. Studentexamen i Västerås 1925-05-18. Student vid Stockholms högskola s. å. 16/9.


TAB 4

Gustaf Rudolf, (son av Fredrik Edvard, tab 2), född 1865-06-25 Drottningholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1883-05-18. Student i Uppsala s. å. 21/9. Filosofie kandidat 1884-12-12. Filosofie licentiat 1890-05-28. Disp. för filosofie doktorsgraden 1891-05-22. Filosofie doktor s. å. 30/5. Genomgick provår i Stockholm 1891–1892. E. lärare vid Högre realläroverket i nämnda stad 1892-08-00. Extra ordinarie lektor vid nämnda läroverk 1893. Vikarierande lektor 1894. Adjunkt vid Norra latinläroverket i Stockholm 1900-04-18. Vikarierande lektor därst. 1900–1902. Lektor vid Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1904-03-28. Rektor vid nämnda seminarium och Normalskolan 1905-01-01–1909-06-30 och från 1915-01-01. Ledamot av direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1905-12-02–1909-06-30 och från 1915-01-01–1931. Ordförande i Stockholms lärarsällskap 1907–1909. Läroverksråd och ledamot av läroverksöverstyrelsen 1909-07-01–1914-12-31. Chefens ställföreträdare 1914. RNO 1912-06-06. LSkS 1913. Ledamot av Stockholms folkskoledirektion 1917, vice ordförande 1917–1919 och vice ordförande 1920-01-02–s. å. 1/4. Ledamot av skolkommissionen 1918–1923, ordförande från 1920-10-29. KNO2kl 1924-09-23. Ordförande för av ecklesiastikministern tillkallade sakkunniga för frågor rörande privatläroverken 1924. Ordförande i Pedagogiska sällskapet i Stockholm 1924–1933. Inspektor i Whitlockska samskolan 1925–1930. Inspektor vid Olofskolan 1930–1936. Avsked från rektorsbefattningen 1931-04-24. Censor vid studentexamen 1932–1935. Ordförande i Hedvig Eleonora förs:s skolråd sedan 1934. Promoverad till jubeldoktor i Uppsala 1941-05-31. Äg. hus i Stockholm. Gift 1903-07-28 i Stockholm med Disa Maria Vilhelmina Forsell, född 1883-03-19 i Örebro, ledamot av styrelsen för Tysta skolan, dotter av bruksägaren Olof August Forsell och Maria Elisabeth Hamberg.

Barn:

 • Olof Edvard, född 1904-06-01 i Stockholm . Studentexamen i Stockholm 1923-05-14. Filosofie kandidat examen därst. 1931-03-07. Filosofie ämbetsexamen 1932-09-15. Tjänsteman i försäkringsaktiebolag Skandia.
 • Rolf John Fredrik, född 1905-07-05 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1921-05-09. Student vid Karolinska institutet s. å. 17/5. Se Tab. 4A.
 • Gustaf Edvard, född 1910-04-11 i Stockholm.
 • Gösta Vilhelm Rudolf, född 1913-04-18 i Stockholm.

TAB 4A

Rolf John Fredrik, (son av Gustaf Rudolf, tab 4), född 1905-07-05 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1924-05-09 . Student vid Karolinska institutet i Stockholm s. å. 17/5. Med. kandidat examen i Stockholm 1927. Med. licentiat examen därst. 1932-05-31. Extra ordinarie amanuens i anatomi vid Karolinska institutet 1927-03-00–1927-11-00. Assistentläkare vid lasarettet i Alingsås 1932-06-00–1932-09-00. Extra ordinarie amanuens vid gynekologiska kliniken å Sabbatsberg 1933-01-01. Underläkare vid länslasarettet i Sundsvall 1937. Underläkare vid S:t Eriks sjukhus, Stockholm, 1938. Förste underläkare därst. 1939–1940. Underläkare vid Karolinska sjukhuset 1941. Promoverad till med. dr. vid Stockholms högskola 1946-05-29. Gift 1936-08-19 i Elleholms kyrka i förs med samma namn, Blekinge län, (Sundsvalls vb nr 102) med sjuksköterskan Alice Svea Isidora, född 1908-03-21 i Karlshamn, dotter av stationsinspektoren Gotfrid Isidor Carlson och Svea Lovisa Zenobria Nilsson.

Barn:

 • Bengt Gustaf Rasmus, född 1937-05-05 i Stockholm, Kungsholms förs, (fb nr 165).
 • Lars Olof, född 1939-11-09 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, fb nr 258).
 • Per Rolf Edvard, född 1943-03-13 i Stockholm, Solna förs

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: