:

Af Wåhlberg nr 2259

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Wåhlberg nr 2259

Adlad 1818-05-11 enl. 37 § R. F., introd. 1819.

TAB 1

Anders Wåhlberg (översiktstab. 1), född 1663 i Ginka by i Östervåla socken Västmanlands län, där hans fader och förfäder varit skattehemmansägare och efter vilken socken tillnamnet togs. Student i Uppsala1 1684-05-10. Prästvigd 1691. Komminister i Östervåla 1695. Respondent vid prästmötet 1699. Kyrkoherde i Estuna pastorat av Uppsala ärkestift 1716. Kontraktsprost 1718. Död 1723-12-10 i Estuna prästgård. Ägde i sina båda giften tillsammans femton barn. Gift 1:o 1692-06-21 i Östervåla socken med Catharina Bernhardsdotter Bure, född 1673-02-09, död 1709-12-22 i Östervåla komministergård, dotter av kyrkoherden i Nora pastorat av Uppsala ärkestift Bernhard Rolandsson Bure och Margareta Noræus. Gift 2:o 1711 med Barbro Catharina Fischer i hennes 1:a gifte (gift 2:o med komministern i Alunda församling av Uppsala ärkestift Johan Isopedius i hans 2:a gifte [gift 1:o med Agneta Tollstadia i hennes 2:a gifte], född 1665-11-04, död 1748-12-19)2, född 1685, död 1758.

Barn:

 • 2. Gustaf Wåhlberg, född 1715-10-23. I Östervåla komministergård. Student i Uppsala1 1734-02-22. Förvaltare vid österby bruk i Films socken Uppsala län. Död där 1782-12-14. Hade i sitt äktenskap sex barn. Gift 1747-10-08 med Catharina Reuter, född 1730, död 1796-12-09, dotter av bokhållaren vid Kartholms bruk Jakob Reuter och Margareta Ekorn.
  Barn:
  • Georg Didrik Wåhlberg, adlad af Wåhlberg, född 1754-02-12. Student i Uppsala1 1765-05-21. Tjänstg. en tid på häradsskrivare- och kronofogdekontor. Skrivare vid landskontoret i Nyköping 1771. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1773-06-03. Ord. kammarskrivare därst. 1774-02-17. Kammarförvant i första provinskontoret av nämnda kollegium 1781-10-11 och i statskontoret 1784-10-07. Kamrerare därst. 1786-06-25. Kamrerare i bevillnings- och krigsgärdsutskottet vid 1789 års riksdag. Statskommissarie 1792-12-01. Ledamot av tulldirektionen samt kronans ombud i riksgäldskontoret s. å. Ledamot av allmänna magasinsdirektionen 1793-02-25. Ledamot av direktionen för konungens hospital 1798-08-06. Tjänstg. i hemliga utskottet vid riksdagen i Norrköping 1800. RNO 1805-03-01. Ledamot av direktionen för stall- och kasernbyggnader s. å. 26/6. Adlad 1818-05-11 enl. 37 § R. F. (introd. 1819-02-20 under nr 2259). Avsked med vice presidents n. h. o. v. 1824-09-07. Död 1829-08-13 i Stockholm och begraven på nya kyrkogården. Gift 1784-01-03 i Nyköping med Elisabet Chenon, född 1758-08-18, död 1807-10-26) i Stockholm och ligger begraven i Chenonska graven i Nyköping, dotter av räntmästaren Denis Chenon och Magdalena Sara Ekman.
   Barn:
   • Gustaf Denis, adelsman vid faderns död 1829. Född 1786-07-20 i Stockholm. Student i Uppsala 1802. Examen till rättegångsverken 1804-06-11. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 20/6. Extra ordinarie notarie därst. s. å. 27/9. Extra ordinarie kammarskrivare i statskontoret 1805. Ord. kammarskrivare därst. 1806-03-27. Extra ordinarie kammarskrivare i arméns pensionskassa s. å. 24/4. Bokhållare i räntekammaren 1811-09-11. Kanslibokhållare 1815-09-01. Kamrerares fullm, med tur och befordringsrätt 1816-02-28. K. räntmästare 1833-07-13. RNO 1841-07-04. Avsked från räntmästarebefattningen 1855-11-10. Död ogift 1858-09-09 i Stockholm och begraven i faderns grav på nya kyrkogården.
   • Catharina Elisabet (Carin), född 1789-04-02 i Stockholm, död ogift 1879-09-13 i nämnda stad.
   • Magdalena, född 1790-08-28 i Stockholm, död där 1873-02-04. Gift 1:o 1810-06-17 i nämnda stad med kammarherren och överstelöjtnanten Johan Gustaf Lillienheim, från vilken hon 1820 blev skild, född 1771, död 1834. Gift 2:o 1822-05-26 i Stockholm med överstekammarjunkaren Bernhard Beskow, adlad och friherre von Beskow, född 1796, död 1868.
   • Göran Didrik, adelsman vid äldre broderns död 1858. Född 1792-09-30 i Stockholm. Student i Uppsala 1808. Auskultant i Svea hovrätt 1811-12-13. Extra ordinarie kanslist i handels- och finansexpeditionen av k. kansliet 1812-03-04. Kopist därst. 1813-05-19. Kanslist 1815-06-14. Registrator 1816-12-04. Tillika protokollssekreterare i samma expedition 1817-12-29. Kanslist vid KMO 1827-07-04. Förste expeditionssekreterare i k. m:ts kansli 1829-09-04. RNO 1836-11-21. Avsked från registratorsbefattningen 1858-12-17. Död ogift 1873-01-10 i Stockholm. Han förordnades den 21 dec. 1838 att i rikets allmänna ärenders beredning och inför k. m:t i statsrådet biträda med föredragning av besvärsmål.
   • Olof Emanuel, född 1795. Krigsråd. Död 1861. Se Tab. 2.
   • Beata Sofia, född 1797-04-12 i Stockholm, död där 1879-06-08. Gift där 1822-11-25 med chargé d'affaires Vilhelm August Kantzow (se adl. och friherrliga ätterna Kantzow), född 1795, död 1850.
   • Hedvig Charlotta (Hedda), född 1798-04-29 i Stockholm, död ogift 1875-02-03 i nämnda stad.
   • Denis, född 1800-08-29 i Stockholm. Student i Uppsala 1817. Rustmästare vid Upplands regemente 1819-08-25. Fänrik därst. 1821-04-18. Löjtnant 1831-04-30. Kapten 1840-03-10. Avsked 1849-04-18. Död ogift 1857-08-30 i Uppsala.

TAB 2

Olof Emanuel, (son av Georg Didrik Wåhlberg, adlad af Wåhlberg, Tab. 1), född 1795-09-02 i Stockholm. Student i Uppsala 1812. Jur. examen därst. 1814-12-05. Auskultant i Svea hovrätt 1815-04-24. Extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegii underhållsdepartement s. å. 7/12. Kopist i kammarkollegium 1820-03-17. Kammarskrivare i krigskollegium s. å. 8/12. Bokhållare 1824-10-28. Revisors fullm. 1826-02-10. Assessors fullmakt s. å. Revisor i kollegii underhållsdepartement 1827-01-27 och i andra departementets utredningsavdelning 1834-01-28. Kamrerare vid k. teatrarna 1832-09-26–1833-07-01. Kamrerare i krigsmanshusavdelningen i krigskollegium 1837-06-20. Extra civilledamot i krigskollegium 1843-02-08. T. f. andre direktör vid k. teatrarna 1849-01-01–1852-07-01. RNO 1851-11-10. Ledamot av direktionen över k. teaterns pensionsinrättning 1852-08-25. Ledamot i direktionen över konungens hospital 1853-07-07. Död 1861-11-13 i Stockholm. Gift med Lovisa Sundberg, född 1809-07-13.

Barn:

 • August Valter, adelsman vid farbroderns död 1873. Född 1832. Bruksförvaltare. Död 1888. Se Tab. 3.
 • Ludvig Ferdinand Valter, född 1834-02-04 i Stockholm. Student i Uppsala 1854-12-11. Kameralexamen 1855-12-07. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1856–1864. Lantmäterielev 1856. Lantmäteriexamen 1859-05-31. Lantmäteriauskultant s. å. Vice kommissionslantmätare i Uppsala län 1864-04-18. Ord. elev vid Ultima lantbruksinstitut 1865. Utexaminerad 1867. Tjänstg. vid agronomiska förrättningar i Värmland och Dalsland 1868. Kommissionslantmätare i ovann. län 1872-07-19. Justerare av mått och vikt i första distriktet av samma län 1872–1880 och i fjärde distriktet av Stockholms län 1877. T. f. stadsingenjör i Uppsala 1874–1877. Arbetschef vid hamndirektionen i nämnda stad 1874–1878. Sekreterare i Uppsala stads byggnadsnämnd 1875–1883. Stadsingenjör i nämnda stad 1878-06-12. Mälarprovinsernas hypoteksförenings värderingsman för jordegendomar inom Uppsala län s. å. Död ogift 1896-06-07 i Uppsala. Har från trycket utgivit: Karta öfver Upsala med den nya stadsplan (1884. 2:a uppl. 1889).

TAB 3

August Valter, (son av Olof Emanuel, Tab. 2), adelsman vid farbroderns död 1873. Född 1832-01-07 i Stockholm. Bokhållare och sedan förvaltare på Vij bruk i Ockelbo socken Gävleborgs län. Död 1888-02-14 i Stockholm. Gr. 1873-09-07 på Vij bruk med Julia Charlotta Örtengren, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1889-04-16 Gransäter, död 1901), född 1846-08-05 Korsån, död 1916-11-19 i Stockholm, dotter av bruksförvaltaren Carl Henrik Örtengren och Charlotta Runer.

Barn:

 • Georg Denis, född 1874-07-03, död s. å. 25/8.
 • Denis Emanuel, adelsman efter faderns död 1888. Född 1877. Överdirektör. Död 1935. Se Tab. 4.

TAB 4

Denis Emanuel, (son av August Valter, Tab. 3), adelsman vid faderns död 1888. Född 1877-07-04 på Vij bruk i Ockelbo socken Gävleborgs län. Mogenhetsexam, i Gävle 1896-05-27. Kompletteringsexamen i realämnena 1897-02-19. Elev vid Ombergs skogsskola 1897-07-01. Utexaminerad 1898-06-11. Elev vid skogsinstitutet s. å. 2/7. Utexaminerad 1900-07-02. Vik. skogsförvaltare för Kopparbergs och Hofors sågverksabol:s skogar i Gävleborgs län och vik. flottningschef i Testeboåns flottningsförening 1900–1902. E. jägmästare i Gävle-Dala distrikt och assistent i Gästriklands revir 1901-07-11. Assistent i Transtrands revir 1902-04-29. T. f. jägmästare därst. 1908-05-29. T. f. jägmästare i Särna revir 1909-06-05. SkmG s. å. Statens skogstaxator i Gävle-Dala distrikt 1910-06-18. Bitr. jägmästare i Klotens revir s. å. 19/10. Flottningschef för Hedströmmens flottningsförening 1911–1916. Ledamot av styrelsen för Svenska skogsvårdsföreningen 1912–1917. Jägmästare i Malingsbo revir 1914-12-17. RVO 1918-06-06. T. f. överjägmästare i övre Norrbottens distrikt 1916. Överdirektör och souschef i domänstyrelsen 1919-05-23. Ordförande för statens träförädlingskommission 1919–1922. RNO 1920-06-06. KVO2kl 1924-06-06. T. f. generaldirektör i nämnda styrelse 1924–1925. LLA 1924. KVO1kl 1929-06-06. Biogr. i Väd? Död 1935-06-12 i Engelbrekts förs., Stockholm (db 134). Gift 1902-03-31 i Stockholm med Elin Lindstedt, född 1879-06-28 i Vintjärn i Svärdsjö socken Kopparbergs län, dotter av gruvförvaltaren Johan Erik Lindstedt och Svea Götilda Örtengren.

Barn:

 • Erik Denisson, född 1903-01-20 i Särna socken Kopparbergs län. Studentexamen 1924-05-09. SkmS 1928. Utexaminerad från skogshögskolans jägmästarekurs 1930. Tjänsteman i statens arbetslöshetskommission 1931–1934. E. jägmästare 1934-05-11. Assistent i domänstyrelsens skogstekniska byrå s. å. Gift 1932-06-23 i Malingsbo kyrka Kopparbergs län med Kerstin Märta Elisabet Noreen, född 1906-06-11 i Nyköping, dotter av länsjägmästaren Erik Gustaf Noreen och Anna Matilda Collén. Se Tab. 4A.
 • Olof Denisson, född 1907-01-31 i Särna socken. Genomgått Ultuna lantbruksskola. Se Tab. 4B.

TAB 4A

Erik Denisson, (son av Denis Emanuel tab. 4). Född 1903-01-20 i Särna socken, Kopparbergs län. Studentexamen 1924-05-09. SkmS 1928. Utexaminerad från skogshögskolans jägmästarekurs 1930. Tjänsteman i statens arbetslöshetskommission 1931–1934. E. jägmästare 1934-05-11. Assistent i domänstyrelsens skogstekniska byrå s. å. Assistent i Norra Arvidsjaurs revir. Bitr. jägmästare vid Domänverket 1943-11-05. Jägmästare i Norra Arvidsjaurs revir 1948-02-00. Gift 1932-06-23 i Malingsbo kyrka, Kopparbergs län (vb nr 15), Nyköpings Östra förs. ]] med gymnastikdirektören Kerstin Märta Elisabet Noreén , född 1906-06-11 i Nyköping, dotter av länsjägmästaren Erik Gustaf Noreen och Anna Matilda Collén.

Barn:

 • Didrik Eriksson. född 1936-08-09 i Nyköping (Engelbrekts förs., Stockholm, fb nr 256).
 • Staffan Eriksson. född 1938-08-06 i Arvidsjaur förs., Nb.
 • Göran Vilhelm Eriksson. född 1942-06-29 i Arvidsjaur (samma förs., Nb., fb nr 102).

TAB 4B

Olof Denisson, (son av Denis Emanuel tab. 4). Född 1907-01-31 i Särna socken. Genomgick Ultuna lantbruksskola. Gift 1936-03-01 i Johannes kyrka i Stockholm (Ovansjö förs., Gävleb., vb nr 4) med Karin Saimi Delin, född 1904-12-24 i Ovansjö, Gävleborgs län, dotter av landsfiskalen A. Delin och Bodin.

Barn:

 • Gunilla Olofsdotter. född 1937-01-14 i Stockholm (Färentuna förs., fb nr 1).
 • Margareta Olofsdotter. född 1940-03-10 i Köping (Köpings lasarettsförs., fb nr 29).
 • Per-Olof Olofsson. född 1943-09-22 i Köping (lasarettet), N.kbfb. Bro-Malma förs., Västm. (fb nr 54).

Källor

1 Um. 2 Hm.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: