:

Örnhjelm nr 1064

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten ÖRNHIELM nr 1064

Adlad 1684-09-17, introd. 1686.

Ätten har icke varit representerad i Sverige sedan 1815, då den ende där levande medlemmen överflyttade till Finland, på vars riddarhus ätten immatrikulerades 1818-09-17 under nr 78 bland adelsmän.

TAB 1

Claes Johansson Kapfelman. Härstammade från en gammal tysk adlig släkt. Fördriven från Bayern för sin lutherska läras skull och tog sin tillflykt till Heidelberg i Pfalz. Kom därifrån med hertig Carls, sedermera konung Carl IX: s gemål Maria av Pfalz till Sverige såsom hennes hovjunkare. Trädde sedan i svensk krigstjänst och anförde i Stångebro slag den 25 sept. 1598 såsom hövidsman en fänika Östgöta knektar. Död 1607 i Linköping. Gift med Dorotea Arvidsdotter, som var änka efter den förmögne köpmannen Amleck i Söderköping och efter Kapfelmans död åter, för tredje gången, trädde uti gifte.

Barn:

 • Arvid Claesson Kapfelman, född 1604. Lärde sig först handel hos sin halvbroder Anders Amlecksson i Strängnäs. Sedan handlande och borgare i Linköping. Död 1687-02-07 i Norrköping hos en sin yngre son Johan Arrhenius, som var handlande i sistnämnda stad. Begraven s. å. 27/2. Gift med Ingrid Björnsdotter, dotter av Björn Pedersson, som var vallmästare i Jönköping, den tid slottet där byggdes.

Barn:

 • Claudius Arvidsson Arrhenius, adlad Örnhielm, född 1627-12-22 i Linköping. Skolpilt och gymnasist i Linköping. Student i Uppsala 1650-09-00. Docent vid Uppsala universitet 1660. Historiarum professor därst. 1668-10-07. Tillika assessor i antikvitetskollegium 1669. Rikshistoriograf 1679-01-11. Adlad 1684-09-17 (introd. 1686 under nr 1064). Nedlade professorsämbetet 1687. Universitetsbibliotekarie i Uppsala s. å. 30/4. Censor librorum regius 1689-02-23. K. sekreterare 1693. Död 1695-05-19 i Stockholm och begraven 1696-01-18 i Jakobs kyrka, där hans vapen varit uppsatt. 'Han arbetade mycket i fäderneslandets historia. Genomsökte med synnerlig flit och otrolig möda alla de ålderdomskvarlevor, som då voro tillfinnandes. Läste igenom pärmebrev och dylikt samt förskaffade sig så stort förråd av antikviteter, att ej någon före hans tid haft större samlingar. Åt honom uppdrogs att författa beskrivning till greve Dahlberghs Svecia antiqua et hodierna, men han hann knappt författa inled- ningen, förrän han dog.'. Gift 1669-07-01 med Maria Appelroth, dotter av befallningsmannen Johan Bernhardsson Appelroth, adlad Appelroth, och Maria Johansdotter.

Barn:

 • Johan. Student i Uppsala1 1676-06-08. Underofficer vid livdragonregementet. Bortkom ogift 1702 i Polen.
 • Claes, född 1672-01-01, död s. å. 18/6.[2]
 • Gustaf. Var först i utländsk tjänst. Fänrik vid bergsbataljonen 1703-12-30. Fänrik vid Södermanlands regemente 1704-09-29. Löjtnant därst. 1705-01-21. Regementskvartermästare. Död ogift 1708-12-00 i Ukraina.
 • Maria Christina, född 1677, död 1750-03-16 på Malmby i Närtuna socken, Stockholms län. Gift 1720 efter aug. med sekreteraren Mattias Christian Trentz, död 1736-01-17 på Malmby och begraven i Närtuna kyrka
 • Hedvig, född 1679, död 1747-05-28 i Västrums socken, Kalmar län. Hon gav en ljuskrona till Västrums kyrka och gjorde 1710 testamente till sin syster Anna Margareta. Gift 1:o 1712-05-29 på Malmby med kyrkoherden i Gladhammars pastorat av Linköpings stift Johannes Alcinius, död 1723-09-26. Gift 2:o 1730-02-19 med vice borgmästaren i Västervik, brukspatronen i Gladhammar Lars Lindebom, född 1679-04-21 i Västervik.
 • Anna Margareta, född 1680, död 1750-05-19 i Västrums socken. Gift 1719-01-11 på Malmby med ritaren Nils Tungelfelt, död 1721.
 • Sofia Dorotea, död 1734-07-03 i Närtuna socken. Gift 1712-05-08 med löjtnanten vid Upplands regemente Peter Haag, död 1737-06-26 i Närtuna socken.

TAB 2

Claes (son av Claudius Arvidsson Arrhenius, adlad Örnhielm, Tab. 1). Volontär vid livgardet 1695-05-15. Fänrik vid Österbottens regemente 1696-03-10. Löjtnant 1700-06-28. Konfirm. fullm. 1703-03-24. Kaptenlöjtnant 1706-08-14. Konfirm. fullm. s. å. 15/12. Livdrabant 1707-01-10. Fången vid Poltava 1709-06-28. Död 1716-03-09 i Tobolsk. Gift med Anna Berg från Sachsen.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1703. Rustmästare. Död 1744. Se Tab. 3.

TAB 3

Carl Gustaf (son av Claes, Tab. 2), född 1703-04-18. Volontär vid livgardet. Ryttare vid livregementet till häst. Korpral därst. före 17363. Hejderidare i Småland 17384. Rustmästare vid Västmanlands regemente. Korprals indelning därst. 1743-06-15. Död 1744-02-00 i Västmanland under en kommendering. Gift 1:o 1731-08-03 Ubby med Maria Bergbom, dotter av landskamreraren i Visby Erik Bergbom. Gift 2:o med Anna Christina Westerdahl, dotter av handelsmannen i Karlskrona Anders Westerdahl.

Barn:

 • 1. Anna Maria, född 1733-03-02 på Ubby, död s. å.
 • 1. Claes Erik, född 1734. Löjtnant. Död 1788. Se Tab. 4.
 • 2. Catharina, döpt 1739-08-25 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. i Stockholm
 • 2. Carl Gustaf, född 1740. Seglade som kofferdimatros på Ostindien och förmodas därunder blivit död ogift.
 • 2. Anna Christina.

TAB 4

Claes Erik (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1734-02-21 Ubby. Lärstyrman vid amiralitetet2 1755-09-19. Löjtnants avsked2 1769-11-29. Död 1788-12-02 Blankaholm. Gift 1:o 1755-11-09 med Gertrud Catharina Olofsson, född 1734-02-15 i Västervik5, död 1782-06-20, på Blankaholm, dotter av handlanden och brukspatronen i Västervik Johan Olofsson och Margareta Krämer5. Gift 2:o 1783-06-26 i Hjorteds prästgård med Anna Boræn, född 1736-10-16, död 1815-12-26 i Linköping, dotter av kyrkoherden i Misterhults pastorat av Linköpings stift, kontraktsprosten Magnus Boræn och Elisabet Askebom.6

Barn:

 • 1. Carl Johan, född 1756-01-09 på Västrum i likanämnd socken, Kalmar län, död där s. å. 7/11.
 • 1. Catharina Margareta, född 1757, död 1762-04-24 i Västrums socken.
 • 1. Margareta Maria, född 1758-10-15 på Västrum, död där s. å. 17/12.
 • 1. Claes Gustaf, född 1761-01-27 på Västrum, död där s. å. 26/6.
 • 1. Hedvig Catharina, född 1762-05-27 på Västrum, död 1798-01-17 på Varsten7 i Mogata socken Östergötlands län. Gift 1787-09-20 på Blankaholm med fänriken vid Västerbottens regemente, löjtnanten Julius Peter Modée, född 1757-07-02 Tongered, död 1821 i Norrköping.
 • 1. Erik Ulrik, född 1763-06-07 på Västrum, död där s. å. 4/8 (5/8).
 • 1. Erik Johan, född 1766. Ryttmästare. Död 1836. Se Tab. 5.
 • 1. Carl Ulrik, född 1771. Fänrik. Död 1812. Se Tab. 10

TAB 5

Erik Johan (son av Claes Erik, Tab. 4), född 1766-04-01 Adriansnäs. Sergeant vid arméns flotta 1782-06-13. Fänrik därst. 1784-06-11. Bevistade finska kriget 1788–1790 och erhöll Svensksundsmedaljen i guld. Löjtnant 1790-07-22. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1795-11-15. Ryttmästares avsked 1802-07-30. Bosatte sig i Finland. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-09-17 under nr 78 bland adelsmän. Död 1836-08-17 Selkis Gift 1802-02-28 Källfjärd

Barn:

 • Carl Erik, född 1803. Häradsskrivare. Död 1879. Se Tab. 6.
 • Claes Erik, född 1804-11-02 i Mouhijärvi socken. Student i Åbo 1821-06-06. Furir vid 2. finska infanteriregementet 1822-09-02. Underofficer därst. 1823-06-30. Avsked 1825-03-18. Underofficer vid petrovska infanteriregementet s. å. 19/7. Underfänrik därst. s. å. 29/10. Fänrik 1826-05-30. Underlöjtnant 1827-06-12. Löjtnant 1829-03-27. Stabskapten 1833-01-03. Avsked s. å. 15/11. Lantmäteriauskultant i Finland 1834-05-24. T. f. tredje länslantmätare i Viborgs län 1836-05-25. Inträdde 1839 i tjänst vid lantmäteristaten i Ryssland. Lantmätare därst. med titulärråds titel. Död ogift 1840 i Ryssland.
 • Elisabet Lovisa, född 1806-05-28, död 1894-06-20 i Borgå. Gift 1833-03-03 på Selkis med majoren Adolf Öhman, död 1870-06-06 i Stockholm.
 • Georg Fredrik, född 1808-04-10 på Selkis. Student i Åbo 1827-04-05. Junkare vid villmanstrandska infanteriregementet. Fänrik därst. 1834-07-09. Transp. till 7. Finska linjebataljonen 1835-10-28. Underlöjtnant därst. 1837-03-16. Transp. till nevska sjöregementet 1840-11-14. Löjtnant därst. 1841-05-06. Sjökapten 1844-04-27. Tjänstg. åren 1844 och 1845 i Kaukasien. Kapten 1845-04-05 med tur från 1844-09-11. Major vid koporska jägarregementet 1848-05-13. Transp. till narvska jägarregementets reservbataljon s. å. 21/7. RRS:tAO3kl 1850-12-18. Transp. till vitebska jägarregementet 1853-10-31. RRS:tAO 2kl 1855-03-27. Transp. till libauska, prins Carl av Preussen, infanteriregemente 1857-08-02. Överstelöjtnants avsked s. å. 19/8. Postförvaltare i Joensuu 1863-06-27. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1871-02-16. Avsked 1883. Död barnlös 1890-09-07 i Joensuu. Gift 1889-07-21 med Maria Wäätänen, född 1849-04-21, död 1923-03-11 i Joensuu, dotter av bonden Olli Wäätänen och Anna Riitta Pelkonen.
 • Johan Leonard, född 1810. Major. Död 1850. Se Tab. 7
 • Cid August, född 1812-12-04 på Selkis. Student i Helsingfors 1831-03-12. Auskultant vid lantmäteriet i Finland 1835-03-19. Blev sinnesrubbad och intogs på Lappviks sjukhus i Helsingfors 1842-07-28. Död ogift 1884-05-18.

TAB 6

Carl Erik (son av Erik Johan, Tab. 5). Född 1803-05-20 Selkis Sergeant på extra stat vid Vasa bataljon av 1. finska infanteriregementet 1818-11-04. Underofficerskorpral därst. 1819-03-30. Furir 1821-06-22. Fänrik på extra stat 1824-11-19. Fänrik vid 2. finska skarpskyttebataljonen 1827. Underlöjtnants avsked 1831-02-22. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland ekonomidepartement 1832-02-21. Häradsskrivare i Kajana härad 1833-05-14. Transp. till Helsinge härad 1837-10-17. Avsked 1862-10-03. Död 1879-07-20 Pellas Gift 1833 med sin kusins svägerska Ulrika Charlotta Thileman, född 1812-06-08 i Halikko socken, död 1875-11-23 i Vichtis socken, dotter av lantbrukaren Gustaf Johan Thileman.

Barn:

 • Carolina Catharina Fredrika, född 1834-11-17 i Kajana, död ogift 1902-12-05 i Borgå.
 • Charlotta Lovisa Vilhelmina, född 1836-02-03, död s. å. 16/3.
 • Aurora Sofia Elisabet, född 1837-03-10. Död s. å. 7/4.
 • Johan Adolf, född 1838-04-04, död 1855-01-27 Grip
 • Maria Evelina Adolfina, född 1839-06-07 på Hommanäs i Borgå socken, död där s. å. 22/6.
 • Ida Leonida Gustava, född 1840-07-22 på Hommanäs, död 1876-07-02. Gift 1861-10-20 i Helsinge socken med kaptenen Fredrik Adolf von Schantz, i hans 2:a gifte, född 1792, död 1877.
 • Selma Emilia Matilda, född 1843-09-29 i Tusby socken, död 1899-04-03 i Borgå. Gift 1871-04-21 i S:t Petersburg med bleckslagaren Johan Alfred Westerlund, född 1836-12-24 i Karlstad, död 1876-09-04 i Stockholm.
 • Hilma Alexandra Lovisa, född 1846-01-01 i Helsinge socken, död 1847-10-07.

TAB 7

Johan Leonard (son av Erik Johan, Tab. 5), född 1810-07-13. Porte-épéefänrik vid villmanstrandska infanteriregementet. Fänrik därst. 1830-03-13. Underlöjtnant 1831-04-14. Transp. till prins Vilhelms av Preussen infanteriregemente s. å. 29/6. Löjtnant därst. 1834-12-12. Stabskapten 1838-05-31. Transp. till adelsregementet med löjtnants grad 1839-10-26 och till nevska sjöregementet med stabskaptens grad 1840-05-03. Transp. till gendarmkåren 1846-02-22 och befälhavare för kommenderingen i Helsingfors. Kapten vid nämnda kår 1848-04-23. Blev sinnesrubbad. Majors avsked 1849-11-02. Död 1850-07-02 i Helsingfors. Gift 1847-05-04 med Nadina Justina Eriksson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten vid 3. finska linjebataljonen Carl August Avellan, född 1812-09-30, död 1846-05-04), född 1818-11-01 i Sverige, död 1907-04-04 i S:t Petersburg, dotter av provinsialläkaren i Fredrikshamns distrikt, med. licentiat Adolf Eriksson och Ulrika Lindegren.

Barn:

 • Vera Lovisa, född 1847-12-31 i Helsingfors. Gift 1865 med ryttmästaren Nikolai Buchman, död 1905-01-15 i S:t Petersburg.
 • Johan Alarik, född 1849. Kollegieassessor. Död 1889. Se Tab. 8.

TAB 8

Johan Alarik (son av Johan Leonard, Tab. 7), född 1849-06-24 i Helsingfors. Student därst. 1871-09-23. Filosofie kandidat 1877-05-28 och promov. filosofie magister s. å. 31/5. Reste därefter utrikes och ägnade sig åt affärsverksamhet. Återkom 1880 till Finland och tillhandlade sig porterbryggeriet i Ekenäs. Tjänsteman över stat vid inrikesdepartementet av utrikesministeriet i Ryssland 1886-01-11. Titulärråd s. å. 5/5 med tur från 1885-12-13. Translator för svenska och finska språken vid Rysslands generalkonsulat i London 1887-07-01. Kollegieassessor 1889-03-22 med tur från 1888-12-13. Död 1889-12-31 i London. Gift 1879-07-22 i Genève med Berthe Louise Chabannes i hennes 1:a gifte (gift 2:o med handlanden N. N. Fontaine), född 1862-09-08 i Bagnées de Bigarre i Frankrike, dotter av rentiern Jules Pierre Chabannes och Virginie Adeline Clark.

Barn:

 • Ombra Renée, född 1880-05-17 i Hamburg. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med konstnären Carl Schwab, född 1866-07-00 i Genève.
 • Alarik Fritiof Gustave, född 1882. Ingenjör. Se Tab. 9.
 • Edvard Leonard, född 1886-03-00, död 1890-04-17 i Bordeaux.

TAB 9

Alarik Fritiof Gustave (son av Johan Alarik, Tab. 8), född 1882-05-05 i Ekenäs. Ingenieur de i'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de Paris. Verkst. direktör i Société anonyme des Pertectionnements à 1'Industrie i Paris. Gift 1908-10-12 med Helle Couros, född 1884-11-06 i Marseille.

Barn:

 • Chrystel Nadine, född 1909-10-14 i Paris, liksom syskonen.
 • Eliane, född 1911-02-14.
 • Erik Serge, född 1915-01-01.
 • May, född 1918-05-25.

TAB 10.5

Carl Ulrik (son av Claes Erik, Tab. 4), född 1771-08-06 i Småland. Antagen i krigstjänst 1784. Sergeant vid arméns flotta. Bevistade finska kriget 1788–1790. Konstit. fänrik vid flottan 1790-03-06. Konfirm. fullm. s. å. 22/7. Avsked 1810-06-19. Död 1812-03-22 i Linköping. Gift 1797-06-28 Gyllebo s socken Kalmar län med Hedvig Christina Kinmark, född 1766 i Småland, död 1822-07-21 i Visby, dotter av kronouppbördsmannen Nils Kinmark och Christina Elisabet Liljeberg.

Barn:

 • Ulrica, född 1791-10-16 (enligt Vadstena landsarkiv) i Blackstad.
 • Carl, född 1794. Syssloman. Död 1862. Se Tab. 11

TAB 11

Carl (son av Carl Ulrik, Tab. 10), född 1794-09-06 på Gyllebo i Blackstads socken Kalmar län. Volontär vid livgardet till häst 1813. Avsked 1815 och överflyttade till Finland. Bruksinspektor i Tammela socken. Syssloman och kassör vid fattigvården i Åbo 1846. Död 1862-09-04 i nämnda stad. Gift 1:o 1827-10-02 i Hallikko socken med Gustava Carolina Thileman, född 1809-06-30, död 1834-09-06 Viljais Gift 2:o 1835-11-17 med den förra fruns syster Aurora Sofia Thileman, född 1814-11-06, död 1880-12-24 i Åbo.

Barn:

 • 1. Carl Teodor, född 1828. Kronofogde. Död 1874. Se Tab. 12
 • 1. Agnes Georgina Charlotta, född 1831-03-01, död ogift 1863-02-09.
 • 1. Claes Edgar, född 1832. Överste. Död 1874. Se Tab. 18.
 • 2. Johan Ehrnfried. Född 1837-07-17. Underofficer vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1854-04-03. Död 1856-02-27 i Helsingfors.
 • 2. Johanna Carolina Sofia, född 1838-06-13, död ogift 1867-01-21 i Åbo.
 • 2. Gustaf Georg, född 1839-07-25. Kofferdistyrman. Död ogift 1868-02-01 i Åbo.
 • 2. Albert Leonard, född 1842-06-15. Kofferdikapten. Död ogift 1888-05-06 i S:t Nazaire i Frankrike.
 • 2. Elvina Catharina Lovisa, född 1845-02-28 i Rimito socken, död ogift 1905-11-03.
 • 2. Olga Hilma Matilda, född 1848-05-10, död ogift 1872-06-01 i Åbo.

TAB 12

Carl Teodor (son av Carl, Tab. 11), född 1828-10-14 i Tammela socken. Student i Helsingfors 1851-02-07. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1854-12-21. Kammarskrivare i senatens kammar- och räkenskapsexpedition 1859-05-03. Kronofogde i Piikkis' härad 1860-11-27. Död 1874-12-31. Gift 1861-09-07 i Åbo med Emilia Gunilla Aurora Lovisa Malmgren, född 1839-09-15 i Reval, död 1923-12-08 i Åbo, dotter av ölbryggaren och hedersborgaren i Åbo Gustaf Edvard Malmgren och Lovisa Amalia Wechterstein.

Barn:

 • Carl Edvard, född 1862. Handlande. Död 1902. Se Tab. 13.
 • Hjalmar Teodor, född 1864-01-18, död 1865-01-15 Finby
 • Elna Emilia, född 1865-10-02 på Finby. Gift 1885-03-21 i Åbo med direktören Evert Vilhelm Nylund, född 1855-10-13.
 • Edgard Rafael, född 1867. Kommendörkapten. Se Tab. 14.
 • Axel Teodor, född 1868. Maskindirektör. Se Tab. 16
 • Alice Ifigenie, född 1870-07-31 på Finby. Gift 1895-09-15 i Åbo med stationsinspektoren vid statsjärnvägarna i Finland Carl Fredrik Lindström, född 1862-07-12 död 1913-06-19 vid Matku järnvägsstation.
 • Georg Emil, född 1872. Apotekare. Död 1933. Se Tab. 17.
 • Aili Teodora Lovisa, född posthuma 1875-05-12 på Finby, död 1911-06-11. Gift 1901-12-18 med godsägaren Edvard Bergenheim, finska adl. ätten nr 201, född 1863-04-02 i Nikolajevsk, död å

TAB 13

Carl Edvard (son av Carl Teodor, Tab. 12), född 1862-06-21 i Åbo. Handelskontorist, sedan handlande i Åbo. Död där 1902-10-01. Gift 1895-12-19 i Tavastehus med Alma Maria Jernström, född 1867-04-18, dotter av äldre kommissionslantmätaren Isak Gustaf August Jernström och Vendla Catharina Granfelt.

Barn:

 • Arla Maria Emilia, född 1896-10-05 i Åbo, liksom syskonen.
 • Carl Ole Tryggve, född 1899-01-06, död 1901-08-09 i Åbo.
 • Carl Gustaf, född 1902-08-27, död 1920-02-02 i Tavastehus.

TAB 14

Edgard Rafael (son av Carl Teodor. Tab, 12), född 1867-03-26 Finby Ångfartygsbefälhavarexamen 1890-04-05. Sjökaptensexamen vid navigationsskolan i Åbo s. å. 11/4. T. f. lotsuppsyningsman i Viborgs lotsfördelning 1897. Underlöjtnant vid lotsverket i Finland 1898-04-30. Löjtnant 1900-05-09. Stabskapten 1905-11-01. RRS:tStO4kl. RPrKrO3kl 1909. RBuchStjO. Lotsfördelningschef i Vasa distrikt. Avsked 1912-03-29. Hamnmästare vid Wasklot hamn s. å. 17/4. Affärsman i Vasa. Ingick 1918 i militär tjänst och deltog i Finlands frihetskrig s. å. FFrK4kl m sv o ros. FrKrMM m r o sp. Ånyo lotsfördelningschef i Vasa distrikt 1918-06-14. Avsked ur militär tjänst med befordran till reservkommendörkapten 1919. RFinlVRO1kl s. å. 18/7. Lotsfördelningschef i Helsingfors distrikt 1926-01-00. KDDO2gr 1928-05-15. KNS:tOO2kl s. å. Avsked 1934-12-31. Gift 1899-10-28 i Helsingfors med Linda Constantia Afrodite Wæenerberg, född 1875-04-03 i Kajana, dotter av forstuppsyningsmannen, sjökaptenen Mauritz Volmar Waenerberg och Anna Paulina Liljeström.

Barn:

 • Runar Mauritz Rafaelsson, född 1901. Ingenjör. Se Tab. 15.
 • May Louise, född 1904-05-31 i Helsingfors. Gift där 1929-03-22 med diplomingenjören Erik Gustaf Frosterus, född 1901-12-08 i nämnda stad.
 • Claes Edgard Rafaelsson, född 1910-01-26 i Helsingfors. Tjänsteman vid Förenta staternas konsulat i Helsingfors 1931-02-01–1933. Kontorist.

TAB 15

Runar Mauritz Rafaelsson (son av Edgard Rafael, Tab. 14), född 1901-06-08 i Helsingfors. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FrKrMM m r o sp. Med. för Tammerfors intagande. Diplomingenjör vid Charlottenburgs högskola 1927-06-30. Teknisk avdelningsledare vid Kymmene aktiebolag 1928-03-15. Gift 1927-12-25 i Helsingfors med Edla Lovisa Wisen Perälä, född 1908-08-18 i Tammerfors.

Barn:

 • Berit Louise Runarsdotter, född 1925-07-22 i Åbo.
 • Kaj Erik Runarsson, född 1928-05-03 i Kouvola socken.
 • Maj-Lis Linda Runarsdotter, född 1929-08-15 på Kymmene.
 • Annlis Ingrid Emilia Runarsdotter, född 1934-09-22.

TAB 16

Axel Teodor (son av Carl Teodor, Tab. 12), född 1868-12-16 Finby Utexaminerad från fackskolan för maskinbyggnadskonst vid Polytekniska institutet i Helsingfors 1894-05-31. Depotföreståndare vid Viborgs järnvägsstation 1896-01-00. Maskiningenjör av 1 kl. vid statsjärnvägarnas i Finland maskinkontor 1904-06-10. RRS:tStO3kl 1907-05-05. Maskindirektör i järnvägsstyrelsen i Finland 1909-10-20. RRS:tStO2kl 1916-04-23. Bitr. maskindirektör och föreståndare för maskintekniska byrån 1923-11-22. Gift 1908-05-24 i Helsingfors med Elin Alexandra Castrén, född 1878-08-12 i nämnda stad.

Barn:

 • Mary Elin Lisbeth, född 1908-12-31 i Helsingfors. Sjuksköterska.
 • Fjalar Axelsson, född 1910-12-08 i Helsingfors.

TAB 17

Georg Emil (son av Carl Teodor, Tab. 12), född 1872-07-24 Finby Farmacie studiosiexamen 1893-10-22. Provisor 1899-06-00. Erhöll privilegium på apoteket i Pargas' socken 1912 och på apoteket i Vasa 1931-07-02. Död där 1933-03-01. Gift 1908-01-05 i Pyttis' socken med Signe Emilia Clayhills, född 1886-05-20, dotter av godsägaren Emil Constantin Clayhills och Jenny Emilia Willberg.

Barn:

 • Signe Marita, född 1919-04-16 i Pargas socken.

TAB 18

Claes Edgar (son av Carl, Tab. 11), född 1832-12-28 i Tammela socken. Underofficer vid 9. finska skarpskyttebataljonen 1849-06-24. Underfänrik därst. s. å. 3/9. Elev vid infanterijunkarskolan i Helsingfors. Fänrik vid 10. finska linjebataljonen 1852-02-11. Underlöjtnant därst. 1853-05-19. Transp. till prins Fredriks av Nederländerna grenadjärregemente 1854-03-06. Löjtnant därst. 1855-06-06. Transp. till 6. (ryska) skarpskyttebataljonen 1857-05-12. Stabskapten därst. 1859-04-27. Kapten 1861-05-24. Transp. till 24. simbirska infanteriregementet 1862-04-12. RRS:tStO3kl 1865-03-31. Major vid 22. nisjegorodska infanteriregementet 1866-05-08. RRS:tAO3kl. Överstelöjtnant 1871-03-26. Transp. till 23. nisovska infanteriregementet 1873-05-16. Överstes avsked 1874-02-24. Död s. å. 8/11 i Kursk. Gift 1867-03-02 med Augusta Natalia Reiche i hennes 1:a gifte, född 1845-03-29, dotter av godsägaren Carl August Reiche och Carolina N. N.

Barn:

 • Olga Natalia Carolina, född 1868-01-24. Gift i Ryssland.
 • Alma Maria Sofia, född 1870-01-28, död 1875-03-12.

Källor

1 Um. 2 At (P). 3 At (L). 4 Sj. 5 Wä. 6 Hm. 7 At (.Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: