:

Zimmerman nr 811

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Natural. 1672-10-11, introd. s. å. Utdöd 1841.

Obervogten i Riga Martin Zimmermans tre söner Gottschalk, rådsherre i Lubeck, död 1574, Lorenz, borgmästare i Riga, död 1572, och Paul, som överflyttade till Holland, varest hans efterkommande fortlevde ännu i sjuttonde århundradet, adlades den 31 mars 1550 av kejsar Carl V för de tjänster, som de bevisat rikets En sonsons son till Lorenz, majoren Didrik Zimmerman, blev genom k. brevet dcn 11 oktober 1672 introducerad på svenska riddarhuset tillika med samtliga sina anförvanter av samma namn, »som dels i Riga, dels på landet bosatte vore», med undantag av äldste brodern, majoren Christian Zimmerman, vilken på grund av ett begånget svårt brott uteslöts från introduktion. Denne Christian och hans broder Hans uppgivas på estländska riddarhuset hava blivit naturaliserade som svenska adelsmän redan den 23 november 1660, men härom finnes ingen anteckning i svenska riddarhusarkivet. Ätten immatrikulerades 1742 på riddarhuset i Riga under nr 130, varemot uppgiften om den i Sverige introducerade ättens inskrivning även på riddarhuset i Reval ej är riktig. Då majoren Christian Wilhelm von Zimmerman år 1780 jämte sina descendenter upptogs i den estländska adelsmatrikeln under nr 335, åberopade han sig icke på svenskt adelskap utan på ett honom av kejsarinnan Catharina II av Ryssland förlänat adelsdiplom och han torde således icke hava tillhört den svensk-livländska ätten med detta namn. Uteslutet är dock icke att han härstammade från den ovan nämnde majoren Christian Zimmerman. De i preussiskt adelskap upptagna ätterna Zimmerman, vilka föra såväl sinsemellan som med den svenska ätten helt olika vapen, hava intet genealogiskt samband med sistnämnda ätt.

TAB 1

Martin Zimmerman (Timmerman). Oberlandvogt i Riga (1500). Gift med Gertrud Visch, dotter av rådsherren i Riga Gottschalk Visch och Gertrud Bollman.

Barn:

 • Lorenz Zimmerman, till Memerdorf i Lennewardens socken i Livland, som han köpte 1560-09-20. Köpman i Riga. Adlad jämte sina bröder Gottschalk och Paul av kejsar Carl V 1550-03-31 för de tjänster de bevisat kejsaren och riket. Rådsherre i nämnda stad 1551. Undervogt 1553. Kyrkoföreståndare 1555. Sändebud till Polen 1564. Föreståndare för de fattiga 1566. Borgmästare och obervogt. Död 1572-01-21 i Riga. Gift 1:o med Elisabet Störling, död 1564-05-29. Gift 2:o med Anna Jakobsdotter Friedrichs.

Barn:

 • Christian Zimmerman. Oberlandvogt. Gift med Catharina Rigeman.

Barn:

 • Carsten. Rådsherre. Död 1614. Se Tab. 2.
 • Hans, död ogift.
 • Didrik, född 1578. Ålderman. Död 1663. Se Tab. 3.
 • Catharina. Gift med Hans Koke.
 • Lorenz. Borgmästare. Död 1656. Se Tab. 6.

TAB 2

Carsten Zimmerman (son av Christian Zimmerman, Tab. 1). Rådsherre i Riga 1606-09-28. Landvogt 1613. Död 1614-06-01. Gift med Margareta Dolman, dotter av borgmästaren i nämnda stad Bernt Dolman och Anna Kröger.

Barn:

 • Anna Zimmerman. Gift med åldermannen Gerhard Maneken. Föräldrar till assessorn Christian Maneken, död 1710.

Magdalena, begraven 1689-07-07 i Åbo domkyrka. Gift med översten Christian Stefken, död 1695.

TAB 3

Didrik (son av Christian Zimmerman, Tab. 1), född 1578-12-25. Ålderman för stora gillet i Riga 1621. Död 1663-12-13. Gift 1610 med Maria Koke, född 1577, död 1663-01-27 och begraven s. å. 6/2 i Riga.

Barn:

 • Hans, född 1612. Borgmästare. Död 1693. Se Tab. 4.
 • Didrik. Fänrik vid livgardet 1648. Löjtnant vid gardet i Riga 1653. Var major 1671. Natural. svensk adelsman 1672-10-11 (introd. s. å. under nr 1811 tillika med samtliga sina anförvanter med samma namn, som dels i Riga, dels på landet bosatte vore, med undantag av äldste brodern, majoren Christian Zimmerman, vilken för ett begånget svårt brott blev utesluten från introduktion). Gjorde 1676-10-09 ansökan om en kommendantsbeställning. Han var då bosatt i Kexholm och säger sig hava gjort (krigs-) tjänst i 94 månader, under vilken tid han vid Rigas belägring av ryssarna (1656) förlorat hela sin utrustning. Död barnlös 1683 i Stockholm. Gift omkr. 1653 (han begär s. å. 2/11 M. G. De la Gardies »nådiga consens» till giftermålet) med Edla Elisabet von Becker.
 • Catharina, född 1614. Gift med borgmästaren i Königsberg Gotthard Marqvard. Föräldrar till överstelöjtnanten Fredrik Marqvard, adlad von Marqvard, nr 1863.
 • Anna, född 1615-11-13, död 1690-01-16. Gift 1:o med Jürgen Heck. Gift 2:o 1653 med Hans Hillebold.
 • Maria. Gift med rådsherren i Riga Gerhard von Ulenbrock, adlad von Ulenbrock 1648-09-06, men ej introd.1, född 1610, död 1657-05-07.
 • Elisabet, levde änka 1683 i Arensburg. Gift med generalauditören, sedan vice presidenten i Dorpats hovrätt Johan Cothenius, adlad von Rutenberg (Rautenberg) 1651-03-15, men ej introd. 1, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Ellen Budden, dotter av lantrådet på Ösel Fredrik Budden), död omkr. 1677.

TAB 4

Hans (son av Didrik, Tab. 3), född 1612-10-12. Ålderman vid stora gillet i Riga 1658. Rådsherre i nämnda stad 1660. Uppgives hava blivit naturaliserad svensk adelsman jämte äldre brodern Christian s. å. 23/11 (introd. 1672-10-11). Äldste borgmästare. Övermönsterherre och preses i Rasse-kollegium. Död 1693-08-21. Gift 1641 med Clara Meijer von Gyllenfelt (Güldenfeld), född 1622-04-20, död 1682-02-22, och begraven s. å. 5/5, dotter av rådsherren i Riga Henrik Meijer, vars söner blevo för faderns förtjänster adlade med namnet Gyllenfelt, men ej togo introduktion.1 Tre räkenskapshuvudböcker i RA, Livonica Vol. 623-625 innehåller en mängd uppgifter om barn och familj 1641-1693.

Barn:

 • Didrik Johan, född 1642. Handlande. Död 1689. Se Tab. 5.
 • Maria, född 1649-04-06, död 1686-12-21. Gift med rådsherren och överamtmannen, arvherren till Adjamünde, Neuhof och Lassenhof Mikael von Schultzen, av en 1651-10-30 adlad, men ej introd. ätt1, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Helena Witte), född 1628-11-09, död 1698-12-27.
 • Anna, död 1701. Gift m Henrik Friedrichs.
 • Clara, född 1654-10-12, död ogift 1688-05-18 och begraven s. å. 27/5.

TAB 5

Didrik Johan (son av Hans, Tab. 4), född omkr. 1642. Handlande och borgare i Riga 1682-10-13. Död 1689-11-24. Gift med sin systers styvdotter Helena von Schultzen i hennes 1:a gifte (gift 2:o med räntmästaren och en av de äldste i stora gillet i Riga Conrad Johan von Benckendorff i hans 2:a gifte, född 1661-08-29, död 1699-01-19), döpt 1665-11-17, dotter av rådsherren och överamtmannen Mikael von Schultzen, av en 1651-10-30 adlad, men ej introd. ätt, och hans 1:a fru Helena Witte.

Barn:

 • Johan, död ogift 1710, ihjälslagen av ryssarna.

TAB 6

Lorenz (son av Christian Zimmerman, Tab. 1). Rådsherre i Riga 1619-09-25. Kvartermästare 1621. Blev vid belägringen av Riga s. å. svårt sårad av en bomb. Obervogt 1639. Borgmästare 1641. Oberlandvogt 1643. Död 1656-07-14. Gift med Catharina Northausen.

Barn:

 • Carsten, född 1604. Överkämnär. Död 1676. Se Tab. 7.
 • Anna Margareta, död 1664. Gift 1648 med generalen och guvernören Martin Schoultz, adlad och friherre Schultz (von Ascheraden), nr 58, i hans 1:a gifte, född 1617, död 1682.
 • Hedvig, född 1619-01-11, begraven 1661-11-10. Gift 1647-01-25 med sin broders svåger, borgmästaren i Riga Herman Samson von Himmelstierna, av en 1640-09-19 adlad, men ej introd. ätt1, i hans 1:a gifte (gift 2:o före 1665 med Catharina Helmes i hennes 2:a gifte [gift 1:o med burggreven i Riga Johan Flygell, adlad von Flügeln 1647-05-08, men ej introd.1, född 1603 i Riga, död 1662-04-22 i Stockholm], född 1636-11-06, begraven 1690-04-02, dotter av rådsherren Mauritz Helmes, broder till assistentrådet Paul Helmes, adlad Helmes, sedan von Helmersen 1643-08-01, men ej introd.1, och Hedvig zur Horst), född 1619-02-20, död 1678-12-22.

TAB 7

Carsten (son av Lorenz, Tab. 6), född 1604. Kämnär i Riga 1657. Dockman 1647. Ålderman 1649. Överkämnär. Död 1676-02-07. Gift 1:o med Helena Samson, död före 1659, dotter av superintendenten över Livland, teol. professorn och kyrkoherden i Riga Herman Samsonius, adlad 1640-09-19 Samson von Himmelstierna (ej introd.)1 och Helena Hartman. Gift 2:o med Helena Barneken.

Barn: 1. Helena, född 1638-05-28 i Riga, död där 1665-10-18. Gift 1662-08-02 med burggreven i Riga Hans Dreiling, adlad von Dreiling 1690-06-06 men ej introd.1, i hans 2:a gifte, född 1618-10-04 i Riga, död där 1700-03-13. 1. Lorenz, född 1642. Rådsherre. Död 1685. Se Tab. 8.

TAB 8

Lorenz (son av Carsten, Tab. 7), född 1642-03-27 i Riga. Student i Rostock 1657-01-00, sedan i Helmstädt och i Leiden 1665-09-10. Sekreterare 1672. Översekreterare 1675. Rådsherre 1677. Överbyggherre och landvogt. Död 1685-04-15 i Riga. Gift 1673-11-17 i Riga med Barbara Dreiling, född 1654-01-04, död 1709-09-16 i Riga, dotter av åldermannen i stora gillet i Riga Didrik Dreiling och hans 1:a hustru Ursula Hintze.

Barn: Christian, född 1675. Borgmästare. Död 1737. Se Tab. 9. Ursula, född 1678-03-18 i Riga, död 1747. Gift 1:o med rådsherren i Riga Georg von Oettingen, född 1669-06-01, död 1710-07-01 i Riga. Gift 2:o med överstelöjtnanten och livländska lantrådet Carl Gustaf von Buddenbrock, född 1682, död 1761-12-01 i Riga. Didrik, född 1681. Rådsherre. Död 1740. Se Tab. 13.

TAB 9

Christian (son av Lorenz, Tab. 8), till Stubbensee i Kirkholms socken i Livland, som han dels ärvde, dels köpte 1718. Född 1675-07-02. Student i Leiden 1700-11-05. Sekreterare i Riga 1711. Rådsherre därst. s. å. Borgmästare 1719. Var deputerad för staden till tsar Peter I med anledning av fredsslutet i Nystad 1721, till kejsarinnan Catharina I:s kröning i Moskva 1724 och till tsar Peters likbegängelse i S:t Petersburg 1725. Pensionerad 1735. Död 1737-02-25 i Riga. Gift med Anna Holler.

Barn:

 • Carl Johan, till Stubbensee. Född 1715-08-25. Stadssekreterare 1740. Immatrikulerad på riddarhuset i Riga 1742 under nr 130. Översekreterare 1746. Rådsherre och amtsman. Död 1753-09-22.
 • Peter. Överste. Se Tab. 10.

TAB 10

Peter (son av Christian, Tab. 9), till Stubbensee. Överste i rysk tjänst. Köpte Napküll i Lemsals socken i Livland, som han ägde 1778. Gift med N. N.

Barn:

TAB 11

Carl Johan (son av Peter, Tab. 10), till Stubbensee och Napküll. Oberkonsistorialassessor i Riga. Levde 1801. Gift med N. N.

Barn:

 • Leonard Johan. Kirchspielsrichter. Köpte Stubbensee av sin fader, men överlät det 1804-05-14 till sin broder Christian Bernhard. Död barnlös.
 • Christian Bernhard, född 1771. Landgerichtsassessor. Död 1841. Se Tab. 12.
 • ?Johan Christian. Hovråd. Köpte Puderküll i Rujens socken i Livland 1821-07-18, men sålde det redan 1825-10-14.

TAB 12

Christian Bernhard (son av Carl Johan, Tab. 11), till Napküll, som han köpte av fadern 1801, men försålde 1834, och Stubbensee, som han genom överenskommelse övertog av brodern Leonard Johan 1804. Född 1771. Rysk artillerilöjtnant (1808). Överdirektionsråd. Landgerichtsassessor. Död 1841-09-00 och slöt ätten på svärdssidan. Gift med Sofia Amalia von Stoevern, född 1774-02-27, död 1853-07-00 i Riga, dotter av assessorn Gottfried Georg Stoever, adlad von Stoevern, och Anna Louise Berner.

Barn:

 • Anna Louise, försålde Stubbensee 1874-05-17, död ogift.
 • Sofia Helena, försålde Stubbensee 1874-05-17, död ogift.
 • Natalie Marianne, levde 1853.

TAB 13

Didrik (son av Lorenz, Tab. 8), till Kegeln, Podsem (1738), Welckenhof och Waidau, alla i Papendorfs socken, Krüdenerhof (1734), Loddiger, Murrikas med Maisen (1735) och Widdrisch, alla i Treyden-Loddigers socken, m. fl., allt i Livland. Född 1681-01-22. Köpman och holländsk kommissarie i Riga. Rådsherre därst. 1719. Överkämnär. Död 1740-09-13 i Riga. Gift 1711-02-27 med Anna Dorotea Rauert i hennes 2:a gifte (gift 1:o med åldermannen vid stora gillet i Riga Georg Ulrik Brandt, född 1661-12-27 i Burg, Bemern, död 1710-07-17 i Riga), döpt 1684-11-24 i nämnda stad, död där 1739-05-07, dotter av åldermannen Christian Rauert.

Barn:

 • Didrik, arvherre till Kegeln, Podsem, Waidau, Welckenhof, Krüdenerhof, Loddiger, Ayasch, Murrikas och Maisen, herre till Spurnal och Lindenhof. Född 1712. Braunschweig-lüneburgskt legationsråd. Död ogift 1750.
 • Anna Dorotea, född 1713. Gift med verkl. ryska statsrådet, livländska lantrådet baron Axel Henrik Bruiningk, död 1775-06-30.
 • Barbara Vilhelmina, född 1716-01-13, död 1781-05-21. Gift 1:o 1734-12-10 med hovrättsassessorn Johan von Brevern, född 1695-08-01, död 1735-05-31. Gift 2:o 1737-06-16 med ordnungsrichtern friherre Otto Fredrik von Budberg, nr 98, i hans 2:a gifte, född 1700, död 1755.
 • Catharina Elisabet, född 1719, död 1755-01-31. Gift 1741-02-05 med verkliga ryska geheimerådet (friherre) Johan Christoffer von Campenhausen, nr 887, i hans 1:a gifte, född 1716, död 1782.
 • Maria Johanna, född 1724. Gift 1:o med Johan Georg von Albedyll, till Kunda m. m., död 1752-09-17 på Podsem och begraven 1753-01-22 i Dorpat. Gift 2:o 1757-05-06 med ryske löjtnanten och kammarherren baron Fredrik Johan von Bellingshausen i hans 2:a gifte, född 1728-06-18, död 1765-09-23.

Utan känt samband

 • Per Zimmerman. Fänrik vid Kalmar regemente 1674-07-28.(RKrA).
 • Christoffer Zimmerman. Handskmakare i Stockholm. Gift med Catharina Eisenberg. Hennes 2:a gifte med notarie Lars Duhre. Barn: Anna Christina Zimmerman född 1708, † 1750-12-24 i Östervåla. (StHm s626)
 • Magdalena Zimmerman. Gift 1:o med N.N.. Gift 2:o med regementsprofossen Sebastian Rothlöben. (StHm s559)

Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

Ättens genealogi är utarbetad enligt uppgifter, lämnade av översten Nikolai von Essen i Reval. 1SK.

: