:

Von der Osten genannt Sacken nr 684

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von der Osten genannt Sacken nr

Natural. 1664-07-12, introd. s. å. Ättens siste manlige medlem upphöjd i friherrlig värdighet 1696.


 • En av Tysklands äldsta adelsätter (von der Osten), ursprungligen stammande från Nedersachsen och stiftet Paderborn, varest den urkundligt framträder 1176. Härifrån flyttade den i trettonde århundradet till Pommern och innehade vidsträckta gods såväl på Rügen som i Vor- och Hinterpommern. Den utbredde sig sedan till Mecklenburg, Polen, Kurland och Ryssland samt Danmark och Preussen. Från den till Kurland överflyttade grenen härstamma de i Sverige naturaliserade och friherrliga medlemmarna. Äldste kände medlemmen av nedanstående gren är en Wedige von der Osten, som blev förlänad med gods i Kurland 1394. I första hälften av 15. århundradet uppträda bärare av namnet von Sacken såsom vasaller till biskopen i Kurland. De föra i vapnet tre stjärnor. Först 1552 förekommer i urkunderna dubbelnamnet von Sacken, genannt von der Osten, vilket så småningom senare övergick till namnformen von der Osten, genannt Sacken. Det sammansatta vapnet är övervägande i bruk redan i slutet av 16. århundradet. Anledningen till denna sammansättning av namn och vapen är ej känt. -- Flera ättegrenar nådde i senare tid höga värdigheter. Så erhöll Carl von der Osten-Sacken, född 1726, död 1794, en tid kursachsiskt sändebud i Stockholm (1754--1763), sedan preussisk verklig geheimestatsminister, tyskt riksgrevediplom 1763 och preussiskt furstediplom 1786. Adolf Siegfried von der Osten erhöll polskt grevediplom 1768 och Fredrik Bernhard August von der Osten, genannt Sacken preussiskt grevediplom 1800. Carl Magnus (Ivanovitj) von der Osten-Sacken, född 1733, död 1808, rysk hovman och diplomat, blev 1797 rysk greve, och då han var barnlös, upphöjdes hans brorsöner Johan Gustaf och Carl Gustaf i ryskt grevestånd 1801. Fabian Gottlieb von der Osten-Sacken, född 1752, död 1837, rysk fältmarskalk och medlem av riksrådet, upphöjdes likaledes i ryskt grevestånd 1821 och erhöll furstevärdighet 1832. Från generalen Demetrius von der Osten-Sacken, född 1790, död 1881, vilken erhöll ryskt grevediplom 1855, härstammar den enda ännu levande grevliga linjen av släkten. De adliga grenarna fortleva talrikt i Tyskland och Östersjöprovinserna.
 • Litteratur: A. von der Osten genannt Sacken, Nachrichten über Herkunft etc. Derer von der Osten und von der Osten genannt Sacken (1893).

1RHKl.

TAB 11.

Henrik von Sacken, till Dselden i Ambotens socken, Lahnen i Gross-Ilmajens socken samt Appricken, Sackenhausen, Lehnen och Bathen i likanämnd snr, ävensom Wainoden och Kalten, alla i Kurland, vilka fastigheter hans sex söner efter honom 1522 delade sig emellan. Född 1448. Stiftsfogde i Pilten 1480 och ännu 1490. Gift med N. N. von Dühren.

Barn:

TAB 2

Alexander (son av Henrik von Sacken, Tab. 1), till Bathen och Sackenhausen. Han trädde 1532, tisdagen efter kyndelsmässodagen, jämte flera av kurländska adeln, i ett högtidligt förbund med borgmästare och råd i Riga. Gift med Catharina von Franck, dotter av1 Jakob von Franck och Catharina von Trotta, genannt Treiden.

Barn:

 • Henrik von der Osten, genannt Sacken, arvherre till Kalten och Wainoden i Kurland samt till Kawast i Halljalls socken, i Estland. Född 1532, levde 1581, men var död 1590. Gift med Anna von Asserien, dotter av Moritz von Asserien, arvherre till Kawast.

Barn:

 • Alexander, arvherre till Kawast och Wainoden samt herre till Werrefer i Pillistfers socken, i Livland och Mentack i Jewe socken, i Estland, vilka han erhöll genom sitt gifte. Född 15601. Bodde 1605 på Wainoden. Död före 1615. Gift med Anna von Tiesenhausen, dotter av1 Didrik von Tiesenhausen och Catharina von Remchien.

Barn:

 • Alexander, till Kawast och Wainoden samt Peude i likanämnda socken och Kaunispäh i Jama socken, vilket senare gods han 1619 förvärvade sigy. Född 15901. Svensk kommissarie i Estland. Gjorde 1653 den 5 maj på godset Peude sitt testamente. Död 16541. Gift 16141 med Margareta Clausdotter von Rosenhagen, som levde 1649, men var död 1653.

Barn:

 • Georg, natural. von der Osten, genannt Sacken, född 1617, död 1690. Se adliga ätten von der Osten, genannt Sacken, nr 832.

TAB 3

Otto (son av Henrik von Sacken, Tab. 1), till Dselden, Elkesem, Sackenhausen, Schnepeln och Groesen, alla i Kurland. Född 14811. Stiftsfogde i Pilten 15271. Död 1552-09-12 och begraven 1553-09-13 i Ambotens kyrka. Gift med1 Gertrud von Buchholtz.

Barn:

 • Herman von der Osten, genannt Sacken, till Elkesem. Död 1583. Gift 1:o 1553 i Mitau med Catharina von Lambsdorff, dotter av Didrik von Lambsdorff och Anna von Alten-Bockum. Gift 2:o med N. N. von den Brincken.

Barn:

 • Otto, till Gross Elkesem. Ryttmästare för Piltenska landskapsfanan. Stupade 1605-09-17 i slaget vid Kirkholm. Gift med Catharina von Henning, dotter av kurländska geheimerådet och kyrkovisitatorn Salomon Fredriksson von Henning, till Wahnen, Walgum, Asuppen, Sutten, Warriben och Sarzen i Kurland, och Anna Margareta Henriksdotter von der Pahlen, av huset Dickeln.

Barn:

 • Salomon, natural. von der Osten, genannt Sacken, till Fullerstad i Skönberga socken samt Korssäter i Västra Husby socken, (båda i Ög.). Född 1593 på fädernegodset Elkesem i Kurland. Musketerare vid sachsiska gardet 1615. Ryttare vid sachsiska kavalleriregementet 1616 och vid översten Joh. Zöges tyska regemente i polsk sold 1617. Gick i svensk tjänst såsom fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1620. Löjtnant därst. 1627. Kaptenlöjtnant 1629. Kapten. Major och kommendant på Demitz samt över amterna Grabow, Neustadt och Elldeimen 1636. Överstelöjtnant vid förutn. regemente s. å. 24/12. Överste för samma regemente 1644. Natural. svensk adelsman 1664-07-12 (introd. s. å. under nr 684). Död 1667-03-24 på Fullerstad och begraven i en egen av honom vid Västra Husby kyrka, Östergötlands län tillbyggd familjegrav. Han förskaffade sig frälsefrihet Haddorp, vilket säteri han sedan försålde. Har givit minsta klockan till Skönberga kyrka'. Gift 1629-11-29 på Stegeborg med friherrinnan Anna von Ungern-Sternberg, som i tio år varit kammarjungfru (fröken) hos furstinnan Catharina, pfalzgreven Johan Casimirs gemål,' född 1590, död 1680-05-03 Tomtaholm, dotter av friherre Johan von Ungern-Sternberg, till Purkell och Korssäter, och Anna Detlofsdotter von Kersbrock, vilken 1626 givit predikstol till Västra Husby kyrka, samt brorsdotter till Otto von Ungern-Sternberg, friherre von Ungern-Sternberg.

Barn:

 • Christina Catharina, född 1630, död 1638-08-04 och begraven i Kalmar.
 • Anna, född 1631-12-00 på Korssäter, död i Levene socken, Skaraborgs län. Gift 1654-10-04 med kaptenen Henrik Rytter (Reuter af Skälboö), född 1624, död 1663.
 • Otto Johan, född 1634. Major. Död 1669. Se Tab. 4
 • Gustaf Adolf, friherre von der Osten, genannt Sacken, född 1636, död 1716. Se friherrliga ätten von der Osten, genannt Sacken.

TAB 4

Otto Johan (son av Salomon, natural. von der Osten, genannt Sacken, Tab. 3), till Hällestad i Östra Ryds socken, Östergötlands län. Född 1634-05-00 på Korssäter. Major vid Östgöta kavalleriregemente 1667-03-06. Död 1669-03-22 på Nygård och begraven i familjens grav i Västra Husby kyrka. Gift med Anna Rålamb i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1671-02-08 på Korssäter med ryttmästaren Otto Jurgen Clodt von Jürgensburg, död 1675), död 1672-07-12 på Korssäter, dotter av överstelöjtnanten Anders Brodersson Rålamb, (nr 59) och Hedvig von Lepel.

Barn:

 • Anna Catharina, död ogift och begraven 1714-09-03 i Levene socken, Skaraborgs län.
 • Salomon, död ung 1675-12-31 i Stralsund.
 • Anders, död ung.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: