Von Rosenfeldt nr 909

Från Adelsvapen-Wiki

0909.jpg


Adliga ätten von ROSENFELDT nr 909 †

Adlad 1645-10-25, introd. 1680. Utdöd 1710-12-05.

Ätten skulle enligt sköldebrevet skriva sig Reimers von Rosenfeldt.


TAB 1

David Reimers, adlad von Rosenfeldt, till Müntenhof i Turgels socken, och Pujat i Roethels socken, båda i Estland. Sekreterare vid estländska guvernementet 1630. Slottssekreterare i Reval 1632-06-25. Assessor vid borgrätten i Reval 1635-08-12. Lantrevisor i Estland 1640-09-16. Adlad 1645-10-25 (sonen Verner introd. 1680 under nr 909). Slottshauptman på Wolmar 1647. Lantkommissarie i Estland 1650-12-18. Tillika krigskommissarie i Estland 1655-05-31. 1664-12-22 och skulle begravas i Riddarholmskyrkan 1665-11-23 (enligt sonen Davids brev till kammarkollegium, dat. Stockholm 1665-11-20). (KA, ankomna brev (OA).) Gift. 1:o med N. N. Gift 2:o 1653-11-03 i Reval med Maria Magdalena von Krusenstjerna i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1668 med Moritz Breitholtz), död före 1682-08-00, dotter av hovrådet och ståthållaren Philip Crusius, adlad von Kruus, sedan von Krusenstiern (von Krusenstjerna), nr 460, och hans 1:a fru Barbara Voigt.

Barn:

  • 1. Filip, till Müntenhof och Pujat. Studerade artilleri och fortifikation samt tjänade därefter i tre år vid prinsens av Oranien garde i Holland. Konduktör vid fästningsbyggnaden i Riga 1653. Regementskvartermästare först vid överste Igelströms regemente till häst 1655 och sedan vid rikskanslerens regemente till häst samt deltog i krigen i Polen och Danmark samt befordrades därunder till ryttmästare. Reducerad 1660. Kapten vid Österbottens regemente 1664 [At (L)]. Ryttmästare vid garnisonsregementet i Reval. Beviljades pension (RR (OA)) 1684-04-25. Begraven 1686 i Karlskrona amiralitetskyrka, där hans vapen uppsattes. (Bachstadius, Den adlige och lärde svenske sjöman (1734)).
  • 1. David, född 1633-05-04. Kanslist vid Erik Oxenstiernas ambassad till Holstein. Hovjunkare hos riksamiralen C. G. Wrangel 1657. Kornett vid dennes regemente till häst 1659. Extra ordinarie. Assessor vid borgrätten i Reval 1662-02-00. Lant- och krigskommissarie i Estland 1665-06-09. Död 1666-12-11 i Stockholm och begraven i Clara kyrka, där hans vapen uppsattes. (J. Nordberg, S. Clara minne (1727)).
  • 1. Verner, född 1639. Amiral. Död 1710. Se Tab. 2
  • 1. Jakob Gustaf, född 1642-08-17. Studerade 1663 vid universitetet i Holland. (At (L)). Kapten vid amiralitetet. Död ogift 1675. Hans vapen har varit uppsatt i Jakobs kyrka i Stockholm.
  • 1. Anna Margareta. Gift 1:o 1661-01-21 på Revals slott med: sekreteraren och assessorn i Revals borgrätt Christoffer Krause. Gift 2:o med assistensrådet Christian Ihering, adlad Lilliering, nr 838, född 1629, död 1697.
  • 2, Catharina, död 1749-05-09. Gift 1690-03-04 med vice amiralen Markus Wernie, adlad Wernie, nr 874, född 1663, död 1710.

TAB 2

Verner (son av David Reimers, adlad von Rosenfeldt, Tab. 1), född 1639-11-00 på Müntenhof. Kom i tjänst 1658. Underlöjtnant vid amiralitetet 1660-01-01. Erhöll 1660 permission att fara utrikes och gick i holländsk tjänst samt deltog i sjöexpeditionen till Spanien, Italien, Sicilien och turkiska arkipelagen. Bevistade 1665 aktionen mot engelsmännen vid Cadix. Återkom och blev överlöjtnant vid flottan 1666-02-03. Kapten 1668-04-02. Kommendör 1675-07-31. Förde skeppet Spes i Stenbocks flotta 1675-10-00. Major 1676-03-15. Major i fjärde eskadern av Lorentz Creutz' flotta 1676-05-00 och deltog på ett berömvärt sätt i slaget vid Bornholm 1676. Amirallöjtnant 1676-07-06. Befäl över skeppen i Dalarö 1676-10-00–1677-04-00. Kryssade med sju skepp åt Gotland 1677-05-00. Kommenderad på Henrik Horns amiralskepp Viktoria 1677-05-00 och deltog med detta i det olyckliga slaget i Kjögebukten 1677-07-01. Styrmanschef 1677-12-26. Förde en undsättningsflotta av bojorter till Stralsund i 1678-02-00 och åter. Vice amiral i andra eskadern av Hans Wachtmeisters flotta åren 1678 och 1679. Erhöll inspektion över alla styrmän vid amiralitetet som ock över lotsväsendet i Sverige, Finland och Pommern 1679-12-05. Vice amiral 1680-01-29. Förordnad att verkställa generalmönstring i Söderfinland, på Åland, Gotland och Öland samt i Småland 1680-03-20. Holmamiral 1700-01-18. Avsked med pension (KA, ankomna brev (OA)). 1710-01-28. Död 1710-12-05 i Karlskrona och slöt ätten på svärdssidan samt begraven i Kalmar stadskyrka, där hans vapen uppsattes [Zf], Under fredstiden verkade han för att höja Sveriges sjömakt dels genom hydrografiska undersökningar i Östersjön och Kattegatt, vilka sedan under hans ledning bearbetades i sjökort av P. Gedda, dels genom utgivande av Navigation eller styrmanskonst (1693), ett för sin tid utmärkt arbete. Utgav även en stor plankarta med vyer över Stockholm (1702). Var även en för sin tid god poet samt skrev bröllops- och gravskrifter (hans arbeten utgåvos dels av honom själv anonymt 1686 (J. A. Almquist, Werner von Rosenfelt (i Samlaren 1896) (ej 1693) under titeln »Den vaaksammes roo eller lustiga ledsamhet», dels av Hanselli 1873) [N. F.]. Gift med Christina Gyllenstake, död 1715 och jordfäst 1715-07-09 i Karlskrona samt sedan nedsatt i mannens grav i Kalmar, dotter av tullinspektören Jakob Andersson, adlad Gyllenstake, och Sara Eriksdotter.

Barn:

  • Helena.
  • Catharina, döpt 1666-07-24 i Nikolai församling, Stockholm, begraven 1725-12-22 i Maria kyrka, Stockholm. Gift 1694-04-15 i Karlskrona med amiralen Gustaf Wattrang, död 1717.
  • Maria, död 1711. Gift med vice amiralen Gideon von Numers, död 1708.
  • Kerstin, döpt 1675-02-23 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.