Travenhielm nr 1036

Från Adelsvapen-Wiki

1036.jpg


Adliga ätten TRAFVERHIELM nr 1036 †

Adlad 1681-05-14, introd. 1686. Utdöd sannolikt 1706.

Ätten, vars namn i 1686 års introduktionslängd skrives Trafverhielm, har gemensamt ursprung med adliga ätten Adlerfelt.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909).


1Al. 2Wå. 3Kyrkslätts kyrkoarkiv.

TAB 1

Jakob Jönsson till Långstrands rusthåll i Kyrkslätts socken i Finland, som han erhöll genom sitt gifte. Gift med Brita Olofsdotter, som levde änka ännu 1605, dotter av frälsemannen Olof Olofsson (Stubbe), som förde ett jägarhorn i vapnet.

Barn:

  • Johan Jakobsson, till Ny Bollstad i Ingå socken, vilket han fick genom sitt första gifte. Fogde i Raseborgs län 1605-04-24–1607, i Övre Satakunta 1608–1609, på Reval 1611-11-12–1615 och tillika ånyo i Raseborgs län 1613–16141. Hade förläning i Laitz' by i Ruils län, Estland, 1615–16171. Uppgives sedermera varit guvernementssekreterare i Finland2. Assessor i Åbo hovrätt 1624 till och med 1630. Tillika häradshövding i Virmo och Masku härader 1626–1629 och vice lagman i Österbotten 1629–1632 samt t. f. ståthållare i Tavastehus, Borgå och Raseborgs län 1627. Död omkr. 1650. Gift 1:o med sin moders kusins dotter Ingeborg Olofsdotter, som levde 1623, dotter av befallningsmannen i Raseborgs län Olof Jakobsson till Bollstad, av den finska frälsesläkt, som blivit kallad Stubbe och förde ett jägarhorn i vapnet, och hans 2:a fru Anna Gregersdotter, av den finska frälsesläkten Pil eller Silfverpatron, adlad 1564-03-07, men ej introd. Gift 2:o med Hebbla (Uggla?), möjligen naturlig dotter till amiralen Claes Uggla.

Barn:

  • 2. Per Johansson Trafvare, adlad Trafverhielm. Major. Död omkr. 1683. Se Tab. 2.
  • 2. Carl Johansson, adlad Adlerfelt, född, 1643. Hovkamrerare. Död 1705. Se adliga ätten Adlerfelt, Tab. 1.

TAB 2

Per Johansson Trafvare, adlad Trafverhielm (son av Johan Jakobsson, Tab. 1), till Strömsby, som han köpte omkr. 1660 och varå han erhöll livstidsfrihet, samt Långstrand, båda i Kyrkslätts socken. Pikenerare vid livgardet 1646. Korpral vid von Cappels regemente 1652. Kornett vid M. G. De la Gardies livregemente 1654. Löjtnant vid von Schwengelms finska dragonregemente 1656. Kapten 1657. Bevistade krigen i Livland och Polen och deltog i belägringen av Pernau. Kommendant på Helmets slott i Livland 1658, vilket kort därefter stormades och intogs av polackerna. Reducerad 1660. Major vid Flemings finska fördubblingskavalleriregemente 1678. Adlad 1681-05-14 (introd. 1686 under nr 1036). Död före 1683-06-06. Gift med Barbro von Heideman, begraven 1704-09-25 i Kyrkslätts kyrka, möjligen dotter av Vilhelm Heideman, adlad von Heideman 1646-04-09 men ej introd. Hon fick såsom änka livstidsfrihet på Strömsby.

Barn:

  • Johan Vilhelm. Var sjuk och förlamad och levde hos modern i största fattigdom. Död ogift 1702 på Strömsby och begraven i Kyrkslätts kyrka (gravöppn. 1703-11-30).3
  • Erik. Anhöll 1687 hos reduktionskollegium att efter sin moders död få behålla sin avlidne faders två små hemman Strömsby och Skräddarby.
  • Carl, död späd.
  • Carl Gustaf. Kom i tjänst vid livgardet 1691. Sergeant därst. Fältväbel 1698-04-03. Löjtnant vid Björneborgs infanteriregemente 1700-04-11. Löjtnant vid livgardet 1702-07-17. Avsked 1704-12-12. Död barnlös 1706 och begraven s. å. 17/4 i byn Zopoli i Ryssland samt slöt troligen ätten. Han bevistade belägringen av Thorn. Gift med Anna Ridderkorp i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenlöjtnanten Siggert Jegge, död 1693 om hösten på sin gård Hila i Kyrkslätts socken), död före 1729, dotter av majoren Gabriel Sigfridsson Korp, adlad Ridderkorp, och hans 1:a, till namnet okända, fru.
  • Peter.
  • Ännu en son, död späd.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.