Rosenadler nr 1578

Från Adelsvapen-Wiki

1578.jpg


Adliga ätten Rosenadler nr 1578 †

Adlad 1719-05-15, introducerad 1719. Utdöd 1799-12-30.


  • Hans Svensson. Bonde i Översjäla by i Själevads socken, Västernorrlands län. Gift med Maria Ersdotter.

Barn:

  • Erik Hansson Ångerman, född 1612-05-24 i Översjäla by. Student i Uppsala 1631-11-20. Borgare i Uppsala 1643-03-15. Byfogde i Uppsala 1645. Hospitalsföreståndare i Uppsala 1650. Kyrkovärd 1652. Kämnär 1654. Gästgivare 1660. Rådman 1666. Kämnärspreses 1667. Död 1684-10-01 i Uppsala och begraven 1684-11-30 i domkyrkan i Uppsala. [K. W. Herdin, Uppsala på 1600-talet, II (1927).] Gift 1:o 1642-01-06 med Christina Andersdotter, död 1658-07-16 i Uppsala, dotter av Anders Hansson. Gift 2:o 1659-08-14 med Maria Folcker, död 1716-03-00, dotter av råd- och handelsmannen i Gävle Göran Petersson Folcker och Elisabet Danielsdotter Kröger.

Barn:

  • 2. Johan Upmarck, adlad Rosenadler, född 1664-09-00 i Uppsala, efter vilken sin födelseort han, ensam bland sina syskon, tog namnet Upmarck. Student i Uppsala 1672-02-07. Filosofie adjunkt vid universitetet i Uppsala 1696-12-09. Skytteansk professor i Uppsala 1698-11-14. Censor librorum 1716-10-05. Adlad 1719-05-15 (introd. 1719 under nr 1578). Kansliråds titel 1722-07-11. Avsked 1737-04-21. Statssekreterares karaktär 1737-09-26. Död 1743-03-26 i Stockholm och begraven i Storkyrkan, Stockholm. 'Han lade sig i ungdomen även på ridderliga kroppsövningar samt vann en särdeles färdighet i fäktande och voltigering; var den första inföding, som beklädde Skytteanska professionen, vilken han förestod i nitton år med särdeles heder och till den studerande ungdomens stora båtnad; var känd för grundlig lärdom och särdeles klyftighet, och hans latinska orationer och parentationer äro mästerstycken i vältalighet, så till språket som sammansättningen; har författat konung Carl XII:s personalier samt inskriptionerna på bemälde konungs likfärdsprydnader.' Gift 1714-12-09 i Stockholm med Eva Schwede, död efter barnsäng 1717-02-28 i Uppsala, dotter av professorn i Uppsala Johan Schwede och Brita Albrektsdotter Behm samt systerdotter till kaptenlöjtnanten Albrekt Behm, adlad de Behm.

Barn:

  • Johan Adrian, född 1715-09-29 i Uppsala. Student i Uppsala 1729-09-21. Auskultant, först i rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm, sedan i Svea hovrätt. Extra ordinarie notarie vid kriminalprotokollet i Stockholm 1741. Hovjunkare 1745-10-25. Död ogift 1774-05-07 i Stockholm. 'Han blev fjollig och var på väg att avhända sig livet.' Han grundlade Karlstads gymnasiebibliotek genom att dit skänka faderns stora boksamling. (At (Sch).)
  • Carl Albrekt, född 1717-02-21 i Uppsala. Student i Uppsalas 1729-09-21. Auskultant i Stockholms rådhus- och kämnärsrätter. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1734 och i utrikes expeditionen 1735. Sekreterare 1741 hos svenska ministern Niklas von Haren, som skulle bevista romerska kejsarvalet i Frankfurt am Main. Kommissionssekreterare vid hovet i Wien 1744, men kom icke att tillträda kommissionssekreterartjänsten. Kanslist i utrikes expedition 1746. Sekreterare i kungliga kansliet 1750. Protokollssekreterare i utrikes expedition 1754-05-04. LVA 1754-01-26 och dess preses 1757 och 1766. Härold vid KMO 1761. Extra ordinarie kansliråd 1762. Arkivarie vid KMO 1762. En av herrar etthundrade män 1762. Ordinarie kansliråd 1763. Statssekreterare vid utrikes expedition 1766. RNO 1770. Avsked 1777 med presidents titel. Död barnlös 1799-12-30 i Stockholm och slöt ätten samt begraven 1800-01-28 i Klara kyrka, varvid vapnet krossades av sedermera statsrådet, friherre Gudm. Gör. Adlerbeth. Han ägde flera fastigheter i Stock- holm, bl a nuvarande Brandförsäkringskontorets hus vid Mynttorget. 'Presidenten Rosenadler var en rik man, så genom arv som gifte; skänkte 1777-03-00 vetenskapsakademien en summa av 8,333 rdr 16 sk., som till mera än hälften bidrog till inköp av dess nuvarande hus, emot villkor att i sin livstid årligen erhålla 200 rdr samt att efter hans död årligen skulle utbetalas 100 rdr till hans moders morfars, Albrekts Behms behövande avkomlingar; gav även 1780-10-27 vetenskapsakademien en samling av vid pass 2,000 band svenska böcker, varå en förteckning 1780 blev tryckt, förärade dessutom Uppsala universitet ett antal mynt samt 600 rdr med två års upplupen ränta till inköp av utländska gångbara mynt och ökade även dess bibliotek med ett ansenligt antal böcker; blev slutligen strax efter sitt avskedstagande blind och lät sedan dagligen läsa för sig goda författares skrifter samt sysselsatte sig med religionsbetraktelser.' Över honom lät vetenskapsakademien 1778 slå en medalj av 16:e storleken. Gift 1756-01-29 med Ulrika Boneauschiöld, 'med vilken han sedermera i många år ej levde tillsammans', född 1737-01-31, död 1816-12-12 på Närlunda i Ekerö socken, Stockholms län samt begraven i grevliga Lindsköldska graven i Ekerö kyrka, dotter av statssekreteraren Gustaf Boneau, adlad Boneauschiöld, och hans 2:a fru (friherrinnan) Elisabet Sofia Funck.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.