Reeth nr 598

Från Adelsvapen-Wiki

0598.jpg


Adliga ätten Reeth nr 598 †

Adlad 1653-09-30, introd. 1654. Utdöd 1656.


 • Medlemmar av den skotska adliga släkten Reid inkommo till Finland i slutet av 1500- och början av 1600- talen. Till denna släkt hörde utan tvivel den 1653 adlade Hans Johansson Reid-Reeth. Efter hans död 1656 var ätten under de följande 100 åren icke representerad på riddarhuset, och den betecknades även i von Stiernmans matrikel 1754 såsom utdöd. År 1766 inkom kornetten Alexander Magnus Reeth till riddarhuset med en stamtavla utvisande hans härstamning från ryttmästaren Alexander Reid, vilken där upptages såsom son till den adlade Hans Johansson Reid-Reeth. Ehuru en närmare granskning av de sammanträngda årtalen för dessa i verkligheten jämnåriga personer borde hava visat omöjligheten av ett släktförhållande mellan dem av fader-son, godtogs dock hans begäran om familjens införande på genealogien såsom ättlingar av den adlade Hans Johansson Reeth. Sedermera har emellertid fru Jully Ramsay i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden frambragt övertygande bevis för att »manhaftige» ryttmästaren Alexander Reid var son till rumormästaren David Reid och att den på riddarhuset introducerade ättegrenen utdött med den adlade själv. Ehuru den ännu i Finland levande ätten Reeth sålunda icke tillhör adliga ätten Reeth, har redaktionen ej heller beträffande denna släkt ansett sig berättigad att frångå den för övrigt i detta arbete tillämpade principen att i allt väsentligt följa riddarhusstamtavlorna, vadan den här nedan upptages i enlighet med den utredning, som förekommer i ovannämnda arbete samt, för de yngre släktleden, enligt J. Oskar I. Ranckens uppsats om ätten i Wasa tidning (omtr. Wasa 1884).

Då riddarhuset i Finland instiftades 1818, försummade ätten, som då nedsjunkit i allmogestånd, att begära immatrikulering därstädes. Medlemmar av ätten i Finland hava skrivit sig af Reeth.


1Ckg. 2Släkten Moëll.

Reeth%20A59800.jpg

 • Hans Johansson Reid, adlad Reeth, född 1601. Kapten vid Björneborgs infanteriregemente. Adlad 1653-09-30 (introd. 1654 under nr 598). Fick 1654-05-30 under Norrköpings besluts villkor Anttila by i Valkeala socken och Villnäs by i Vekkelaks socken. Låg 1656 med regementet i garnison i Strassburg. Död där s. å. före 24/9, vilken dag översten Johan Pleutner skrev till konung Carl X Gustaf för att berätta om hans frånfälle. Han slöt själv sin adliga ätt på svärdssidan.
 • Den 1766 på den utgångna ättens genealogi inskrivna, i Finland ännu levande ätten Reeth.

TAB 1

David Reid. Kallas 1624 »ärlig och välbördig». Ägde 1604 ett mantal i Rahkoila i Hattula socken. Rumormästare under Evert Horns kornett. Fick 1613-08-02 av Jakob De la Gardie brev på hemman i Sysmä socken och 1624-04-04 livstidsfrihet på Luhanka gods i dåv. Sysmä socken för sig och sin hustru jämte Hauhiala och Kaitala i Lampis socken. Död före 1629. Gift 1:o med N. N. Nilsdotter, vars syster Judita Nilsdotter, borgmästarens i Borgå Per Larssons änka, år 1661 kallas »manhaftige ryttmästaren Alexander Reids modersyster». Gift 2:o 1612 med Cecilia Johansdotter, som levde änka 1633, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med befallningsmannen i Hollola härad David Johansson).

Barn:

 • 1. Alexander Reid, född omkr. 1605. Var löjtnant vid finska rytteriet 1635. Bevistade trettioåriga kriget. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1645. Fick 1649-06-12 konfirm. på sin faders förläning Luhanka. Var ryttmästare vid Åbo läns rytteriregemente under kriget i Polen 1655 och 16561. Gjorde sitt testamente 1659-02-09, då han gav sin hustrus arvhemman Virdois i Sysmä socken till sin äldste son David, vilket testamente hans två yngre söner underskrivit. Insjuknade 1668 mot slutet av året, efter det han från Borgå till Sysmä hämtat sin son Johans lik. Död kort därefter och begraven i Sysmä kyrka. Gift omkr. 1637 med Elin Mattsdotter, som levde 1668.

Barn:

 • David, till Virdois samt Luhanko, vilket 1680 reducerades, men som han fick behålla mot rusttjänst 1680-10-04. Löjtnant. Död barnlös 1692-12-00 Hovila Gift med Brita Ekestubbe i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Arvid Henriksson Tandefelt, död 1657), död 1695-03-30 och begraven i Sysmä kyrka, dotter av överstelöjtnanten Henrik Larsson, adlad Ekestubbe, i hans 1:a (okända) gifte.
 • Maria, levde änka 1687. Gift med kronofogden i Hollola härad Mattias Falck.
 • Christina, levde änka 1696 i Sysmä socken. Gift med borgmästaren N. N. Willand.

TAB 2

Johan Reid (Reeth) (son av Alexander Reid, Tab. 1). Korpral. Kallad »ädel och manhaftig» i riksregistraturet 1668, då han fick konfirm. på sin svärfaders gods Valkeala och Ruotsula i Valkeala socken. Död 1668 i Borgå mot slutet av året och begraven i Sysmä kyrka på samma gång som fadern. Gift med Anna Maria von Breitenbach i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1672 med en ung dräng Hans Mattsson), dotter av ryttmästaren Volmar Jost von Breitenbach och Dorotea von Birkholtz.

Barn:

 • Alexander, född 166(5). Adjutant. Död omkr. 1699. Se Tab. 3

TAB 3

Alexander (son av Johan Reid, Tab. 2), till Ruotsula i Valkeala socken, som blev honom fråntaget för hans faders gäld. Född omkr. 1665. Var 1696 adjutant vid Karelens dragonregemente. Död före 1700-05-23. Gift med N. N. von Nandelstadh, av en 1693 natural. men ej introd. ätt.

Barn:

 • Flera barn, som levde 1700, men döda späda.

TAB 4

Carl Gustaf (son av Johan Reid, Tab. 2), till Luhanka. Furir vid Tavastehus regemente 1687. Förare därst. 1688-12-16. Sergeant 1691-03-20. Avsked 1700-04-05. Kapten för uppbådsmanskap under stora ofreden. Död 1742. Gift med Helena Christina Falck.

Barn:

 • Carl Gustaf, född omkr. 1699 i Tavastehus län. Korpral vid karelska lantdragonregementet 1718. 2. Korpral därst. 1724-04-13, vilket han var ännu 1737. Gift. [En Gustaf Reeth, ryttmästare vid Åbo läns kavalleriregemente påstod sig 1766 vara denne Carl Gustafs son, dock utan att kunna prestera bevis.]
 • Anna Christina, född 1701, död änka 1784-01-05 i Luhanka kapellförsaml. Gift med sergeanten Henrik Svanström.
 • Helena. Gift med handlanden i Fredrikshamn N. N. Fallroth, som for ut till Holland och dog där.
 • Herman, född 1705. Levde utan tjänst. Död ogift 1765-04-00.
 • Gustaf. Gick ut i 1741 års krig, men avhördes ej sedan.
 • Magdalena, född 1711, död ogift 1783-04-08 i Luhanka kapellförsaml.
 • Johan, född 1713. Volontär. Död 1753. Se Tab. 5
 • Alexander Magnus, född 1720-11-31. Antagen i krigstjänst 1737. Korpral vid Nylands dragonregemente 1742-06-23. Kornetts avsked 1764-02-14. Ogift mördad 1773-02-06 på Luhanka av sin tjänare. Han återfick genom krigskollegii utslag den 19 juni 1759 Luhanka säteri, i vilket häradshövdingen Joh. Erl. Törn olagligen fått immission. Genomdrev att Luhanka fick bliva egen kapellförsamling 1766, upplät prästbol och lät bygga kyrka på sin mark m. m. Han vann 1766 inskrivning av sin släkt på den utgångna adliga ätten Reeths nummer.

TAB 5

Johan (son av Carl Gustaf, Tab. 4), född 1713. Volontär vid Nylands dragonregemente 1729-09-01. Död 1753. Gift 1:o med bonddottern Margareta. Gift 2:o med Elisabet Castelia, född 1712, död 1782-03-30, dotter av kyrkoherden i Jämsä Gabriel Castelius.

Barn:

 • Arvid. 'Bodde på ryska gränsen'.
 • Johan Gabriel, född 1743. Soldat. Död 1790. Se Tab. 6
 • Carl Gustaf, född 1744. Sergeant. Död 1796. Se Tab. 16
 • Alexander, född 1749, död 1778-12-12.

TAB 6

Johan Gabriel (son av Johan, Tab. 5), född 1743 i Tavastland. Soldat vid Österbottens regemente. Avsked 1779. Död 1790-07-30 Lall Gift 1770-06-24 med bonddottern Maria Jakobsdotter, född 1741-07-04, död 1835-11-14 Berg

Barn:

 • Johannes, född 1771. Sockenskräddare. Död 1808. Se Tab. 7

TAB 7

Johannes (son av Johan Gabriel, Tab. 6), född 1771-03-29 i Aniksor by i Mustasaari socken. Sockenskräddare. Deltog i folkresningen mot ryssarna vid tiden för plundringen av Vasa 1808. Död s. å. 29/12 i fältsjukan. Gift med Anna Maria Sabel i hennes 1:a gifte, född 1780-01-26, dotter av nämndemannen Abraham Abrahamsson Dalström på hemmanet Sabel, av vilket barnen togo sig tillnamnet.

Barn:

 • Johan Erik, född 1800. Hemmansägare. Död 1865. Se Tab. 8.
 • Abraham Anders, född 1802-09-17, död barn.
 • Maria Christina, född 1805-01-19, död s. å. 27/3.

TAB 8

Johan Erik (son av Johannes, Tab. 7), född 1800-07-15. Hemmansägare i Höstvesi i Mustasaari socken. Död 1865-10-15. Gift 1821 med Maja Kajsa Johansdotter (Berg), född 1801-06-24, död 1855-02-06.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1831. Hemmansägare. Se Tab. 14
 • Mikael, född 1834-08-28, död 1835-01-14.
 • Johan Erik, född 1837-09-16, död s. å. 28/9.

TAB 9

Johan (son av Johan Erik, Tab. 8), född 1823-01-26. Ägde lägenheten Holti nr 2 i Martois by i Mustasaari socken. Död 1868-08-09. Gift 1:o med Anna Maria Andersdotter Holti, född 1826-06-06, död 1856-12-09. Gift 2:o 1860-09-15 med Eva Lisa Johanna Fredriksdotter Pasto, född 1834-08-02.

Barn:

 • 1. Anders Johan, född 1846-09-17, död s. å. 16/11.
 • 1. Carolina, född 1848-05-13 med bonden Mikael Reinhold Eriksson Martola i Martois by i hans 2:a gifte, född 1826-11-22.
 • 1. Anna, född 1851-12-06, död 1853-06-24.
 • 1. Bernhard, född 1853-04-18, död 1855-12-18.
 • 1. Maria, född 1853-12-15. Gift 1877-07-22 med bonden Isak Eriksson Back å Rönnholm i Norra Helsingby, född 1855-02-01.
 • 2. Edla, född 1861-03-03. Var anställd å Singsby brännvinsförsäljningslokal.
 • 2. Edmund, född 1862-11-27, död 1863-03-08.
 • 2. Olivia, född 1863-12-21, död 1866-05-10.
 • 2. Hilma, född 1865-05-21.
 • 2. Uno Ansgarius, född 1867-02-04.
 • 2. Ida Matilda, född 1868-08-28.

TAB 10

Johannes (son av Johan, Tab. 9), född 1850-08-29. Tjänade 1884 Holti Gift 1872-12-15 med Ulrika Maria Hermansdotter Finne (eller Braxenholm), född 1849-12-22.

Barn:

 • Maria Adelaide, född 1873-01-20, död 1874-07-20.
 • Johan Emil, född 1874-05-10, död 1876-03-06.
 • Adflina Christina, född 1876-07-24.
 • Emelia Maria, född 1878-06-03.
 • Irene Sofia, född 1880-12-07.

TAB 11

Herman (son av Johan Erik, Tab. 8), född 1825-10-15. Hemmansägare. Gift 1857-04-15 med Anna Beata Isaksdotter, född 1834-02-12 i Vaxlaks.

Barn:

 • Herman Verner, född 1864-05-28.
 • Teodor, född 1867. Borgmästare. Död 1927. Se Tab. 13
 • Rikard, född 1872-07-14.

TAB 12

Emil Arvid (son av Herman, Tab. 11), född 1862-07-31. Hemmansägare. Gift med Hilma Amanda Mattsdotter Hannus.

Barn:

 • Elin Amanda, född 1899-09-13 i Mustasaari socken.

TAB 13

Teodor (son av Herman, Tab. 11), född 1867-09-15. Vice häradshövding. Borgmästare. Död 1927-01-03 i Helsingfors. Gift 1899-02-25 i Tammerfors socken med Fanny Emilia Wesander, född 1865-05-20, dotter av bokhandlaren Carl Emil Ferdinand Wesander och Helena Juliana Bäck (i Finland).

Barn:

 • Hans Hilding Herman, född 1900-01-22 i Vasa. Student 1920. Död 1922-12-30.

TAB 14

Carl Magnus (son av Johan Erik, Tab. 8), född 1831-10-24. Hemmansägare. Gift 1:o 1853-11-20 med Ulrika Mattsdotter Norrgård från Böle by, född 1830-02-21, död 1872-02-29. Gift 2:o 1874-10-10 med Josefina Åkerman, född 1847-02-26, dotter av gårdsägaren i Gamla Vasa Johan Erik Åkerman.

Barn:

 • 1. Anna Maria, född 1854-02-10. Gift 1872-12-22 i Höstvesi med klockaren och organisten Axel Teir.
 • 2. Rosa Josefina, född 1874-05-07.
 • 2. Carl Rudolf, född 1875-12-17.

TAB 15

Rikard (son av Johan Erik, Tab. 8), född 1838-12-29. Biträde hos häradsskrivaren Rönneberg i Jyväskylä 1852. Anställd hos handlanden Vågman i Vasa 1856 och hos handlanden Sundström i Kristinestad 1857. Utreste som sjöman 1860 och sysselsatte sig med guldgrävning i Nordamerika till 1877. Handlande i Vasa 1879. Gift 1880-08-19 med Charlotta Vilhelmina Nyfors.

Barn:

 • Elin, född 1881-08-24, död s. å. 8/12.
 • Rikard Joel, född 1883-07-13.

TAB 16

Carl Gustaf (son av Johan, Tab. 5), född 1744. Sergeant. Ägde Luhanka säteri. Död där 1796-07-07. Gift 1780-12-24 med Maria Elisabet Salf, född 1757, död 1812-04-07, dotter av sergeanten Salf och hans hustru, född Enberg.

Barn:

 • Herman, född 1776. Korpral. Död 1836. Se Tab. 17
 • Johan David, född 1778-08-24, död 1796 på Sveaborg.
 • Catharina Elisabet, född 1780-11-13.
 • Anna Christina, född 1783-07-09, död s. å. 5/10.
 • Carl Fredrik, född 1784-10-03.
 • Eva Lovisa, född 1787-08-19, levde ogift 1822-11-05.
 • Christina Margareta, född tvilling 1790-04-14. Flyttade till S:t Petersburg.
 • Sofia Albertina, född tvilling 1790-04-14, död 1792-11-10.
 • Hans Henrik, född 1792-08-07, död s. å.
 • Helena, född 1795-08-01.

TAB 17

Herman (son av Carl Gustaf, Tab. 16), född 1776-01-25. Korpral. Förklarad ärelös. Död 1836. Gift med Lisa Simonsdotter, född 1778, död 1836.

Barn:

 • Eva Lisa, född 1802.
 • Carl Gustaf, född 1804. Dräng. Död ogift 1834.
 • Anders Johan, född 1813, troligen död ung.
 • Fredrika, född 1819, död ogift 1841.
 • Herman, född 1823. Dränggosse 1839.

TAB 18

Gustaf (son av Alexander Reid, Tab. 1). Uppgives hava varit kornett. Gift, men med vilken är ej känt.

Barn:

TAB 19

Carl Gustaf (son av Gustaf, Tab. 18), född 1684 i Viborg. Furir vid karelska lantdragonregementet 1701-05-00. Sergeant därst. 1705. Fältväbel 1707-08-01. Fången vid Poltava 1709-06-28, där han blev svårt sårad. Rymde från Arkangelsk och hemkom 1717. Kornett 1718-06-27. Avsked 1719-09-30. Fänriks exspektans vid Tavastehus läns regemente. Erhöll pension 1732. Gift med Clara Moëll, född2 1693-03-11, levde änka 17462, dotter av2 komministern i Aspeboda församl. av Västerås stift Abraham Moëll och Catharina Eriksdotter.

Barn:

 • Nils, född 1728 i Finland. Soldat vid livgardet 1744. Korpral 1751-02-00. Degraderad före 1752-04-28. Död ogift 1758-03-01 i Pommern.
 • Carl Fredrik. Skall hava vistats i Sverige.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.