Irving nr 308

Från Adelsvapen-Wiki

0308.jpg

Adliga ätten Irving nr 308 †

Naturaliserad 1647, introducerad 1647. Utdöd 1748-07-20.

TAB 1

Jakob Irvine, baron af Tullock. Konungens i Skottland råd. Gift med Christina Orghert.

Barn:

 • Alexander Irvine, baron af Tullock. Ståthållare i Aberdeen. Gift med Catharina Seton, dotter av Andrew Seton, baron af Meldrum, och Elisabet Grüm.

Barn:

 • Johan Irvine, baron af Tullock. General över en del av skotska armén. Gift med Johanna Aberneth, dotter av Alexander Aberneth, baron af Netherdal, och grevinnan Elisabet Johansdotter Stuart till Athol.

Barn:

 • George Irvine, baron af Tullock. Kom från Skottland till Sverige i konung Carl IX:s tid och skall omsider 1608 blivit underståthållare på Kalmar slott. Gift med Isabella Makison, friherrinna af Meldrum, död 1607, dotter av konungens av England och Skottland legat, biskopen Alexander Johansson Makison och Christina Robertsdotter Duncan.

Barn:

 • Alexander Irvine, naturaliserad Irving, baron af Tullock, herre till Irvingaholm i Tysslinge socken, Örebro län. Samt Sjöhammar och Ljungnäs. Död 1593-08-04 på sitt fäderneslott Tullock i Skottland. Kom med fadern till Sverige 1608. Förare vid Närkes regemente 1614. Fänrik Närkes regemente 1616. Kaptenlöjtnant vid Upplands regemente 1624. Kapten vid Lars Kaggs tyska regemente 1630. Överstelöjtnant vid gröna regementet 1633. Tillika stadsmajor i Regensburg 1634. Överstelöjtnant vid norrländska fotfolket 1639-06-01. Överste för Kalmar regemente 1645-05-02. Naturaliserad svensk adelsman och introducerad 1647 under nr 308. Kommendant i Stade 1654. Avsked 1656. Död 1659-01-12 på Irvingsholm och begraven i Tysslinge kyrka. 'Hans arvingar väckte rättegång med Anrepska familjen om besittningen av Lekeberga gård och gods i Knista och Hidinge socknar i Närke, men förlorade processen, vilken å Irvingarnas sida fördes av häradshövdingen, sedermera vice lagmannen Johan Staffander, som sedan blev måg i huset och adlad med namnet Lagerhjelm samt stamfader för Lagerhjelmska ätten.' Gift 1630 med hovjungfrun vid drottning Christinas hov Agneta Patkull, död 1685-05-08 [KA. Irvingska fjärdepartsakten (OA)] och begraven i Tysslinge kyrka, dotter av kammarherren Johan Johansson Patkull, till Posendorff, och Agnes von Falkenberg samt faster till generalmajoren och landshövdingen Georg Reinhold Patkull, friherre Patkull nr 131.

Barn:

 • En dotter, död som barn.
 • Alexander. Student i Uppsala (Um.) 1651-02-08. Major vid ett tremänningsregemente. Blev barnlös dödad 1665-09-29 Gursten i duell med majoren Arendt Gust. Mörner samt begraven 1667-07-25 i Irvingska familjegraven i Tysslinge kyrka. 'Var förlovad med Kerstin Kagg, vilken övergav honom, varöver hennes moster, fru Christina Ulfsparre, så förtörnades, att hon förklarade henne förlustig arvet efter henne och själv gifte sig med honom, som dock sedan, i anseende till otrohet, blev från henne skild.' Gift med Christina Ulfsparre af Hjortösläkten, från vilken han 1665 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med slottshauptmannen och kommendanten på Nöteborg översten Johan Kinninmond, till Enneberg och Torsjö, död 1638 Nöteborg
 • Catharina Elisabet, född (I. Jäderlund, Till Nerkes-stacken. s. 24 (1914).) 1639-04-21, död 1727-11-28 på Hageberg (Gravvers (medd. av förste aktuarien O. Edelstam).) i Viby socken, Örebro län och begraven 1728-01-11. Gift 1664-01-01 på Irvingsholm med vice lagmannen Johan Staffander, adlad Lagerhjelm, nr 792, i hans 2:a gifte, född 1628, död 1680.

TAB 2

Johan Göran (son av Alexander Irvine, naturaliserad Irving, Tab. 1), till Hesselby i Kvistbro socken, Örebro län. Fänrik vid Kalmar regemente 1651 (KrAB.). Avsked för sjukdom (KrAB.) 1656-02-29. Regementskvartermästare vid överste Filip Lohes regemente. Kapten. Död 1696. Gift med Christina Hierta, 'som måtte varit ofrälse, emedan han 1674-09-24 fick tillstånd att träda i sådant gifte'.

Barn:

 • Agneta Regina, död 1735-11-18 på Långholmen vid Stockholm. Gift 1704-11-22 med bokhållaren Didrik Granatenflycht, född 1678, död 1726.
 • Alexander, född 1682. Furir vid Västmanlands regemente 1699-01-28. Förare Västmanlands regemente 1700-03-00. Fänrik 1700-12-07. Sekundlöjtnant 1703-06-18. Premiärlöjtnant 1706-02-16. Kapten 1709-01-02. Majors karaktär 1722-07-26. Regementskvartermästare 1723-03-00. Avsked 1730-04-16 död ogift 1730-04-16 Östjädra och begraven 1730-11-07. Han blev vid Poltava fången och förd till Galitj [Lk].
 • Johan Gustaf, född 168(3). Major. Död 1744. Se Tab. 3
 • Christina, döpt 1684-09-21 på Hesselby, död på Hesselby 1685 och begraven 1685-04-23 [(Kvistbro kyrkoarkiv.)].
 • Ebba döpt 1686-07-18 på Hesselby [(Kvistbro kyrkoarkiv.)].
 • Reinhold Gustaf, född 1688-10-10 på Hesselby [(Kvistbro kyrkoarkiv.)].

TAB 3

Johan Gustaf (son av Johan Göran, Tab. 2), född 168(3) i Närke. Volontär vid Västmanlands regemente 1702. Fältväbel Västmanlands regemente 1702-11-00. Sekundfänrik 1704-11-20. Premiärfänrik (Hm.) 1705-07-01. Sekundlöjtnant 1708-10-10. Premiarlöjtnant (Hm.) 1709-06-11. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Galitj, varifrån han hemkom 1722-05-07. Kaptens karaktär 1722-06-26. Kapten vid Västmanlands regemente 1723-08-26. Majors avsked 1744-01-21. Död 1744-01-29 Aggetanda. Gift 1724-08-09 Hässle med Margareta Elisabet Roos, född 1696, död 1772-02-16 i Köping, dotter av en överste Roos. 'Hon rymde i ungdomen från föräldrahemmet, klädde sig i manskläder och tjänade i åtta år, först som soldat, sedan som underofficer samt deltog i flera strider och visade sig alltid tapper och modig. Antogs därefter såsom hovmästare hos grevinnan Ducker, varest hon vistades i några år, till dess hon, vid en henne påkommen sjukdom, av en piga blev till sitt kön upptäckt. Blev sedan, genom bemälte grevinnas försorg gift med Irving, men bibehöll alltid ett karlaktigt lynne och utseende.'

Barn:

 • Margareta.Elisabet (Charlotta?), född 1728-08-39 Östjädra, liksom syskonen, död 1765-03-14 i Köping. Gift 1:o 1745-06-24 med kyrkoherden i Bro pastorat av Västerås stift Nils Larsson Sundel i hans 2:a gifte (gift 1:o 1719-09-13 med Catharina Elfving i hennes 3:e gifte, dotter av kyrkoherden Samuel Elfving och Christina Widman) (Hm.). Född 1692-07-16 i Alfta socken, Gävleborgs län, död 1757-05-29. Gift 2:o 1760 med stadsnotarien och föreståndaren för auktionskammaren i Köping Gustaf Brunmark, född 1726-04-01 i Köping, död i Köping 1780-05-29.
 • Hedvig Eleonora, född 1730-05-12 på Östjädra, död 1738-10-12 på Östjädra och begraven 1738-10-24 i Dingtuna socken.
 • Gustava Johanna, född 1733-08-31 på Östjädra.
 • Ulrika Christina, född 1736-02-16 på Östjädra, död 1738-11-05 på Östjädra.
 • Johan Gustaf, född 1737-07-06 på Östjädra. Extra page vid hovet. Död 1748-07-20 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.