:

Granatenburg nr 761

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Granatenburg nr 761 †

Adlad 1662-12-24, introd. 1668. Utdöd i Sverige. Riksregistraturet för år 1662 skrives namnet Granatenberg och i ridderskapets och adelns protokoll för år 1668 Granatenborg.


1KrAB. 2Lk. 3Riksregemente 1675 (medd. av assessor O. Adelborg). 4Geneal. Samfundets i Finland årgskrift IX, s. 47 (1925).

  • Olof Bengtsson, adlad Granatenburg, född 1608. Förare vid Nils Ribbings regemente 1628. Sergeant därst. 1629. Fänrik 1630. Avsked 1634. Löjtnant vid Anton Jurgen Schutz' regemente i Livland s. å. Kapten vid Anders Koskulls regemente 1639-05-21. Regementskvartermästare och kapten vid Kexholms garnison 1645-12-06. Kommendant på nämnda fästning 1655-07-03. Avsked därifrån 1657. Överstelöjtnant vid Gustaf Horns regemente 1659-05-01. Adlad 1662-12-24 (introd. 1668 under nr 761). Kommendant på Nyslott 1665-02-13 och i Visby (Visborgs slott) 1671-08-12. Beviljades genom k. brev 1675-07-28 för »långliga och trogna tjänster uti hvilka han såväl sin hälsa som sitt goda tillsatt hafver, så att han numera både för sin ålders skull som svåra blessyrer och brist af underhåll icke mera förmår att förestå någon beswärlig tienst» 600 daler smt årligen till sitt uppehälle3. Överste. Död 1679 (1681?) och begraven 1683-02-23 på samma gång som sonen Conrad i Torslunda kyrka Kalmar län, varest bägges deras vapen uppsattes. Han är känd genom sitt tappra försvar av Kexholms fästning 1656. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1669 (äktenskapskontrakt s. å. 20/1 och k. tillstånd till giftermålet s. å. 16/2) med Anna Pahl i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1659-06-12 i Stockholm, Tysk., med handelsmannen därst. Jakob Kortt), född 1639, död änka dotter av handelsmannen i Stockholm Mattias Pah (fader till Hans Pahl, adlad Pahl) och hans 1:a hustru Catharina Jönsdotter Palmgren.

Barn:

  • 1. Carl. Överstelöjtnant. Levde 1689.
  • 1. Conrad, född 1644. Reformerad löjtnant vid Visborgs garnison1 1673-08-21. Kapten vid infanteriet. Död 1681-10-07 och begraven 1683-02-23 på samma gång som fadern i Torslunda kyrka. Gift med Maria N. N., som överlevde mannen och bekostade även svärfaderns begravning.
  • 1. Johan Fredrik, levde 1669-01-20 och hade tjänst fyra år som pikenerare under livgardet samt ämnade inträda i tjänst hos generalstaterna i Holland.
  • 1. Anna Maria, var bosatt Järvikylä 4 Gift 1685 med majoren och kommendanten på Nyslott Peter Samuelsson Kylander, död 1703.2
  • 1. Anders Curtius. Konstapel vid artilleriet 1675-12-01. Fänrik vid Västmanlands regemente 1680. Gick 1682 i utländsk tjänst.
  • 2. Juliana. Gift 1698 med sekreteraren Benjamin Trysén, död 1720 [Öä].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: