:

Frille nr 133

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Frille nr 133 †

Finsk frälsesläkt, introducerad 1627. Utdöd i början av 1600-talet.

Ätten härstammar på mödernet från en äldre finsk frälsesläkt Frille, som inkommit från Danmark, varest den 1334 blev adlad av hertig Valdemar. Den äldre ätten utdog redan på 1500-talet och även den yngre skall enligt den utredning, som fru J. Ramsay givit i sitt arbete Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden, hava utdött före riddarhusets instiftande och då endast fortlevat i ett par kvinnliga medlemmar. Sannolikt var detta förhållande okänt då ätten intogs på riddarhuset 1627. I protokollet vid nämnda års riksdag uppgives endast att »Friller» introducerades, utan angivande av medlemmarnas förnamn och troligen var ingen medlem av ätten närvarande vid riksdagen. Förutom i en bilaga till 1632 års protokoll med uppgift å »Sääten och ordningen på Riddarhuset», där nr 105 bland adliga ätter upptages av »Friller», namnes ätten icke vidare i adelns protokoll. Möjligt är att nedanstående Göran Frille då ännu levde eller troddes leva, eller att Pavel Frille förutom det av fru Ramsay upptagna enda barnet Margareta även hade söner som då ännu levde. Emellertid förekomma varken Magnus Frille eller hans son Olof, vilka upptagas på riddarhusgenealogien, i finska handlingar och äro sannolikt uppdiktade vid genealogiens upprättande på 1700-talet.


TAB 1

Påvel N. N. Syneman i Sjundeå socken. Gift med Kerstin Frille, av den äldre ätten Frille, dotter av Matts Frille till Haapaniemi i Kisko socken, och Viborg eller Frillans i B järnå socken, och Marit Bengtsdotter (Dutva i Fulland, nr 95).

Barn:

  • Frille Påvelsson, till Viborgs säteri. Förekommer i rusttjänstslängder under åren 1556–1578. Underskrev adelns trohetsförsäkran till konung Johan III 1568. Var död 1581. Gift med Kerstin Eriksdotter, som fick livstidsfrälse på hemman i Bjärnå socken, 1594, gjorde sitt testamente 1603-04-15 och omtalas såsom död 1603-05-23, dotter av finske frälsemannen Erik Olofsson till Muurla.

Barn:

  • En son. Övertog Viborgs säteri efter faderns död. Död 1581 i pesten.
  • Påvel Frille. Kvartermästare. Död 1604. Se Tab. 2
  • Göran Frille, till Mainiemi i Kimito socken. Ryttare under finska fanan. Fick frälse på ett hemman i Skäggböle i Kimito socken, 1597-08-15. Sändes av Arvid Stålarm till hertig Carl med konung Sigismunds fullmakt för Stålarm att vara ståthållare i Finland. Råkade härigenom i hertigens ogunst och fick endast gå fri mot borgen samt skriftlig förbindelse att icke avvika från Åbo och icke hava lönliga eller uppenbara stämplingar mot någon. Förekommer därefter icke i Finland, varför det kan antagas att han redan 1597 begav sig på flykten till Polen. Levde där ännu 1614-03-10, då hans moders testamente bevakades inför häradsrätten och hans rätt förklarades öppen »där Gud honom hemhjelper».
  • Kerstin Frillesdotter. Ägde Mainiemi efter brodern Göran. Levde 1649. Gift med befallningsmannen i Hattula hårad Hans Påvelsson Juusten, av en ointroducera adlig ätt, död före 1649.
  • Ingeborg Frillesdotter, död 1630 och begraven 1630-06-06 i Pargas kyrka. Hon fick 1605-12-04 kungligt brev att behålla sitt hemman i Kynämäki i Bjärnå socken, fritt för alla utlagor. Gift 1:o med ryttaren under Anders Boijes fana Erik Larsson, stupade 1605 i Livland. Gift 2:o med Tomas Henriksson (Starck), död omkring 1620.

TAB 2

Påvel Frille (son av Frille Påvelsson, Tab. 1), till Viborgs säteri samt Osala frälsehemman i Bjärnå socken. Ryttare 1588 under Mårten Boijes fana och från 1593 under Anders Boijes fana. Underskrev finska adelns beslut i Åbo 1596. Kvartermästare 1597. Fick frälsefrihet Laperla Underskrev finska adelns trohetsförsäkran till hertig Carl 1602. Levde 1604-09-04, men död före 1605-01-16 vilken dag ståthållaren på Åbo slott Tönne Göransson utfärdade brev »att salig Påvel Frilles öfvermaga barn efter det han är för rikets fiender slagen och sig i marken väl förhållit, må njuta fritt hans gods». Gift med Karin Jakobsdotter Svärd, död före honom, dotter av finske frälsemannen Jakob Persson Svärd, till Köönikkälä i Nousis socken.

Barn:

  • Margareta, till Viborgs säteri. Hon sade sig 1662 vara sina 70 år. Gav 1668 jämte sina döttrar en altartavla till Bjärnå kyrka. Död före 1670. Gift 1:o omkring 1613 med Henrik Göransson (Hufvudsköld), död 1619. Gift 2:o omkring 1620 med majoren Johan Christersson Gyllenhierta, nr 40, död 1662.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: