:

Af Tibell nr 378

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Af Tibell nr 2184)

Adliga och friherrliga ätterna af Tibell nr 2184 och 378 utdöda

Adlad 1805-03-01, introd. s. å. Friherrlig 1827-07-04 enl. 37 § R.F., introd. 1828. Utdöd 1842-03-07.


Petrus Tomæ Cassiopæus. Kyrkoherde i Skepptuna och Lunda församlingars pastorat av Uppsala ärkestift 1592. Prost över Seminghundra härad 1625. Död 1640. Han bevistade Uppsala möte 1593.

Barn:

  • Petrus Petri Skeptunensis, född 1600. Prästvigd 1624. Komminister i Skepptuna och Lunda 1641. Kyrkoherde i Tibble och Ålands församlingars pastorat av Uppsala ärkestift 1656. Död 1686-07-12 och begraven s. å. 12/10.

Barn:

  • Johannes Petri Tibelius, född 1635-11-26. Student i Uppsala 1650. Prästvigd och krigspräst 1664. Hovpräst hos rikskansleren greve Magn. Gabr. De la Gardie. Kyrkoherde i Sigtuna 1674-04-02. Död 1694-05-24 och begraven s. å. 27/9 i Sigtuna stads kyrka i en där av honom tillredd grav, över vilken hans gravminne av svart marmor är uppsatt. Gift 1677-06-24 med Beata Hansdotter, som sedan fick hans efterträdare i ämbetet, kyrkoherden Daniel Rydenius i Sigtuna.

Barn:

  • Johan Tibell, född 1687-10-16 i Sigtuna. Auskultant i kammarrevisionen 1716-06-30. Extra kammarskrivare i kammarkollegium s. å. Ord. kammarskrivare därst. 1718. Kammarskrivare i nyssn. revision 1721-08-19. Kommissarie därst. 1737-04-04. Avsked 1747-11-14. Död 1757-07-08 i Stockholm och begraven s. å. 17/7 i faderns grav i Sigtuna kyrka. Han var flera gånger förordnad att i åtskilliga län utreda uppkomna balanser. Gift 1:o 1719-09-17 med Anna Catharina Plato, död 1722-03-21, dotter av inspektören på Ekolsunds kungsgård Johan Plato och Elisabet Jönsdotter Grubb samt systerdotter till sekreteraren Johan Grubb, adlad Grubbensköld. Gift 2:o 1725-12-28 med den 1:a fruns kusins dotter Maria Elisabet Dahl, död 1737-04-06 i barnsäng, dotter av stadskamreraren i Stockholm Johan Dahl och Anna Catharina Norijn samt systerdotter till Johan och Olof Norijn, adlade Nordenfelt, samt Nils Norijn, adlad Nordensvärd.

Barn:

  • 2. Christoffer Tibell, född 1729-11-20 i Stockholm. Student i Uppsala1 1739-10-24. Kadett vid artilleriet 1745-05-07. Utexaminerad 1746-05-15. Sergeant därst. 1747-04-27. Överfyrverkare 1749-12-31. Sergeant vid Upplands regemente 1754-05-23. Sekundadjutant vid Södermanlands regemente 1758-07-03. Stabsfänrik därst. 1759-02-03. Konduktör vid fortifikationen 1769-06-27. Löjtnants avsked 1770-01-26. Död 1786-10-02 i Köping. 'Han bevistade sjuåriga pommerska kriget. Ägde goda kunskaper i artilleri- och fortifikationsvetenskaperna, vari han efterlämnade en betydlig samling av honom författade och uppgjorda handskrifter och ritningar.' Gift 1765-02-05 på Charlottenberg vid Kungsör i Karlskyrka socken, Västmanlands län med sin syssling på fädernet och kusin på mödernet Catharina Elisabet Nordenfeldt, född 1739-07-29 på Frösvidals bruk i Kils socken, Örebro län, död 1786-10-08 i Köping, några få dagar efter mannen, dotter av assessorn Johan Vilhelm Nordenfelt, och Anna Catharina Dahl.

Barn:

  • Gustaf Vilhelm Tibell, adlad och friherre af Tibell, född 1772-05-12 på Malma rusthåll i Lilla Malma socken, Södermanlands län. Volontär vid Södermanlands regemente 1779-10-08. Rustmästare därst. 1788-06-07. Furir 1789-05-28. Underlöjtnant vid Södermanlands reg:s artilleriinrättning 1791-04-24. Kompaniofficer och lärare vid krigsakademien på Karlberg 1792-10-27. Löjtnant i armén 1794-10-19. Stabskapten vid Jämtlands regementes artilleriinrättning 1795-01-26. Kompanichef vid Karlberg s. å. 2/9. Avsked därifrån 1798-03-26. Ingenjörkapten i fransk tjänst s. å. 14/7. Överstelöjtnant vid franska ingenjörkåren 1799-06-15. Generaladjutant i fransk tjänst s. å. 23/10. Tillika kommenderande generaladjutant. Chef för fältingenjörkåren och direktör för krigsarkivet i italienska republikens tjänst 1801-07-09. Brigadgeneral därst. 1802-06-29. Major i svenska armén och konungens generaladjutant 1803-05-08. Avsked ur franska och italienska tjänsterna s. å. Överstelöjtnant i armén samt generaladjutant av flygeln s. å. 6/8. Generaladjutant och överste i armén 1804-10-05. Adlad 1805-03-01 (introd. s. å. under nr 2184). Direktör och chef för fältmätningskåren 1805-04-16. LVA s. å. 24/4. RSO s. å. 29/4. Generalkvartermästares titel 1806-06-06. Generalmajor 1808-02-04. Åter konungens generaladjutant för armén s. å. 6/3. Avsked från alla sina ämbeten 1812-02-11. Ingick åter i tjänst 1814-06-07. KSO 1815-08-12. Ordförande i krigshovrätten 1820-02-17. Överstes indelning vid Hälsinge regemente s. å. 29/2. KmstkSO 1821-11-05. RFrHL s. å. 5/12. Generallöjtnant 1824-03-14. President i krigskollegium s. å. 2/11. LSkS s. å. HLVHA 1826. Friherre 1827-07-04 (introd. 1828 under nr 378). Död 1832-03-08 i Stockholm och begraven på Maria kyrkogård. Han bevistade finska kriget 1788–90 och var därunder bl. a. med i den skarpa träffningen vid Keltis baracker den 20 maj 1790 samt erhöll då SMtf. Valdes vid krigsmannasällskapets inrättning 1797, därvid han var en av de stiftande ledamöterna, till sällskapets första sekreterare samt fick s. å., i anseende till ett historiskt arbete över svenska krigsväsendet konungens tillstånd att få begagna sig av alla upplysningar, som kunde fås i rikets arkiver och bibliotek. Deltog under sin tjänst i Frankrike i franska arméns fälttåg i Italien åren 1798–1801 och var därunder med vid Napoleons tåg över Alperna och det lika ryktbara slaget vid Marengo. Förordnades 1801 att med italienska ingenjörkåren och gemensamt med franska generaladjutanten Brasier, såsom chef för den franska, upprätta en fullständig topografisk karta över hela italienska republiken. Blev 1802 ledamot och sekreterare i den på hans framställning stiftade italienska krigsvetenskapsakademien i Milano, i vars tryckta handlingar flera av honom författade avhandlingar finnas införda. Var, sedan han åter ingått i aktiv tjänstgöring inom fäderneslandet, ledamot i en mängd militära kommittéer och tillika en gång generaladjutant för flottorna. Har efterlämnat åtskilliga historiska arbeten, däribland en ordenshistoria. Gift 1:o 1799-09-27 i Italien med Caroline Marianne de Ferrand, från vilken han 1816 blev skild, född 1777-07-26 i Elsass, död 1842-03-22 Uttringe och begraven på Adolf Fredriks kyrkogård, dotter av översten i fransk tjänst Charles Louis de Ferrand. Gift 2:o 1819-03-28 med sin kusins dotter Sofia Albertina Cederling, född 1788-10-08, död 1865-04-01 Vappersta och begraven på Vagnhärads kyrkogård, dotter av majoren C. F, Cederling och Catharina Tibell.

Barn:

  • 1. Gustaf Adolf, född 1803-11-06 i Stockholm, död där 1806-01-18.
  • 1. August Wilhelm, född 1806-06-16 i Stockholm, död där 1809-04-30.
  • 1. Napoleon, friherre vid faderns död 1832. Född 1810-10-30 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1826-10-01. Utexaminerad 1831-05-20. Fänrik vid andra livgardet s. å. 9/6. Löjtnant därst. 1837-08-11. Död ogift 1842-03-07 på Uttringe och slöt på svärdssidan såväl adl. som friherrliga ätterna af Tibell.
  • 1. Mariana Vilhelmina, född 1814-06-23 på Rönninge i Salems socken, Södermanlands län, död ogift 1895-08-25 på nämnda egendom. Ägde Uttringe och Rönninge. Har gjort sig känd såsom författarinna samt har från trycket utgivit: Beskrifning öfver Uttringe och Rönninge 1480 till 1870 (1875) och Fosterländska anteckningar (1883).
  • 2. Charlotta Cecilia, född 1820-01-29 i Stockholm, Maria förs., död ogift 1901-04-16 i nämnda stad. Har gjort sig känd såsom författarinna, delvis under signaturen C. T. i kalendrar, tidningar och tidskrifter, Bland hennes arbeten märkas: Blommor vid vägen till Zion (1. häft. 1852 och 2. häft. 1867) samt Esther och Castenza (1872).

Källor

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: