Af Dalström nr 2309

Från Adelsvapen-Wiki

2309.jpg

Adliga ätten af Dalström nr 2309 †

Adlad 1833-10-19 enl. 37 § R.F., introd. 1834, utdöd 1910-05-16.

1At (Sch). 2Um. 3Lk. 4Al.

TAB 1

Anders Dalström, född 1712 timmerman. Död 1787. Gift med Brita Ersdotter, född 1700, död 1799.

Barn:

  • Erik Dalström, död 1746-09-27 i Hyltinge socken Södermanlands län. Student i Uppsala 1768. Kantor i Ulrika Eleonora skola i Stockholm 1770-09-16. Kollega därst. 1771-04-17. Prästvigd 1774-12-13. Kateket för Staden och Norrmalm 1780-04-18. Pastoralexamen 1784-05-11. Komminister i Ulrika Eleonora församl. 1786-01-13. Kyrkoherde i Adelsö pastorat av Uppsala ärkestift 1790-03-18. Prost 1810-06-15. Död 1828-09-07 [Hm]. Gift 1775-12-05 med Christina Julin, född 1748-10-08, död 1806-03-23, dotter av en inspektor Julin.

Barn:

  • Gustaf Jakob Dalström, adlad af Dalström, född 1785-07-25 i Stockholm. Student i Uppsala 1805. Konstit. fänrik vid Upplands lantvärnsbrigad 1808-04-23. Löjtnant därst. s. å. 10/7. Löjtnant i armén 1809-01-29. Fortifikationsexamen s. å. 1/7. Underlöjtnant vid fältmätningskåren s. å. 13/10. Stabsadjutant hos militärbefälhavaren på Gotland 1811-01-02. Kapten i armén 1812-04-04. Regementskvartermästare vid Älvsborgs regemente 1813-03-16. Brigadadjutant vid 4. brigaden av svenska armén i Tyskland s. å. 26/6. GMtf. s. å. RSO 1816-01-28. Kapten i generalstaben s. å. 16/8. Brigadadjutant vid 7. infanteribrigaden s. å. 1/10. Major i generalstaben 1818-05-11. Transp. till kapten vid Älvsborgs regemente 1819-11-26. Tjänstgör, major vid krigsakademien 1821-08-25. 2. Major vid Älvsborgs regemente s. å. 3/5. LKrVA 1822-02-23. Överstelöjtnant i armén 1823-07-04. Överstelöjtnant i generalstaben 1825-03-02. T. f. guvernör vid krigsakademien 1831-06-09. Överste i generalstaben s. å. 30/7. Adlad 1833-10-19 enl. 37 § R.F. (introd. 1834-01-15 under nr 2309). Överste och chef för Älvsborgs regemente 1836-03-12. Generaladjutant 1838-03-09. KSO 1844-10-14. Generalmajor i armén 1848-05-30. KDDO s. å. 8/9. Landshövding och militärbefälhavare på Gotland 1849-11-02. KmstkSO 1854-12-18. CXIVJ:s med. 1855-10-27. Avsked från landshövdinge- och militärbefälhavarebeställningarna 1858-07-17. Död 1867-01-22 i Stockholm, 'Han bevistade finska kriget 1808 och tyska och norska krigen 1813 och 1814 samt deltog därunder i träffningarna vid Lemo 1808-06-19, Gross-Beeren 1813-08-23, Dennewitz s. å. 6/9, Roslau s. å. 29/9, varest en häst blev honom undanskjuten och han själv fick tvenne blessyrer, för vilken affär han erhöll tapperhetsmedaljen. Var likaså under cerneringen av Maëstricht 1814 med i alla utfallen från Wijk. Erhöll 1826 av konung Carl XIV Johan en hederssabel. Har dessutom utgivit Handbok i fälttjensten, Utdrag af tjenstgöringsreglementet för underofficerare, Instruktion för målskjutningen vid svenska infanteriet m. m.'. Gift 1816-07-16 med Anna Christina Hållander, född 1797-05-14 på Sjöbo Skaraborgs län, född 1886-03-06 i Borås, dotter av handlanden Johan Hållander och Rebecka Bonander.

Barn:

  • (Lina) Carolina Matilda, född 1817-04-23, död 1891-04-22. Gift 1843-08-11 i örby kyrka Älvsborgs län med majoren Claes Peter von Utfall A, i hans 2:a gifte, född 1799, död 1874.
  • Julia Aurora, född 1818-11-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1902-12-28.
  • Constantia Emilia, född 1820-05-02 på Ramnäs i örby socken Älvsborgs län, död 1880-11-06 i Ystad. Gift 1848-12-31 på Öresten i örby socken Älvsborgs län med majoren vid väg- och vattenbyggnadskåren, RNO, RVO Erik Anton Remmer, född 1815-08-10, död 1889-01-19.
  • Oskar Johan Erik, adelsman vid faderns död 1867, född 1822. Major. Död 1910. Se Tab. 2.

TAB 2

Oskar Johan Erik (son av Gustaf Jakob Dalström, adlad af Dalström, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1867, född 1822-05-27 på Karlbergs slott i Solna socken Stockholms län. Kadett vid Karlberg 1835-12-24. Utexaminerad 1842-11-11. Underlöjtnant vid Älvsborgs regemente s. å. 3/12. Ordonnansofficer hos kronprinsen Oskar 1843-09-12. Stabsadjutant i 3. militärdistriktet 1844–1846. Löjtnant 1847-09-10. Brigadadjutant vid svenska brigaden Fyen Adjutant hos kronprinsen Carl 1858-07-21 och hos konung Carl XV 1859-08-06. RDDO s. å. RÖJKrO3kl s. å. RBayS:tMO1kl s. å. RNS:tOO 1862-07-06. Major i armén 1864-01-28 och vid Bohusläns regemente s. å. 19/7. Chef för hertigens av Dalarna stab s. å. RSO 1865-01-28. Avsked med tillstånd att såsom major kvarstå i armén 1879-05-16. Avsked ur armén 1883. Död 1910-05-16 (Vinslöfs förs., Krist, db) i Alingsås, och med honom utgick adliga ätten af Dalström på svärdssidan. Han ägde Fuxerna-Stommen i Fuxerna socken Älvsborgs län samt Sköldunga i Ucklums socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1863-01-28 Sjötorp med Emma Virginia Elisabet Dahlin, född 1833-11-24 i Göteborg, död 1907-08-08 i Fryele prästgård Jönköpings län., dotter av grosshandlaren Olof Peter Dahlin och Elisabet Eleonora Wennerqvist.

Barn:

  • Anna Elisabet, född 1864-08-15, död 1915-11-07 i Kristianstad. Gift 1894-03-08 i Alingsås med översten i I. arméfördelningens reserv, före detta översten och chefen för Vendes artilleriregemente, KSO1kl, RDDO, Tede Julius Dyrssen i hans 2:a gifte (gift 1:o 1882-09-10 Björneborg, med Matilda Nordenfeldt, född 1855-12-06 på Björneborg, död 1889-03-15 i Kristianstad, dotter av kammarherren Olof Nordenfelt, och Matilda Carolina Sofia Biel. Gift 3:o 1918-07-03 med Jane Inga Hutchinson i hennes 2:a gifte, född 1874-11-25), född 1849-08-09 i Fennislunda socken Älvsborgs län.
  • Gustaf, född 1867-10-13, död 1869.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.