Wittenberg nr 187

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wittenberg †

Introd. 1634. Den sist levande manliga medlemmen introducerad i grevlig värdighet 1652.

Den 15 juli 1634 introducerades »Wittenberger i Finland», d. v. s. bröderna Johan och Arvid Wirtenberg von Debern, under nr 187 i äldsta riddarhusmatrikeln. Sedan Johan avlidit ogift 1649 och Arvid upphöjts 1651 i friherrlig och 1652 i grevlig värdighet, uteslöts ätten ur matrikeln redan 1668 vid den revidering av densamma, som ägde rum på 1660-talet, då de ätter avfördes, vilka voro introducerade såsom grevliga eller friherrliga. Bröderna skrevo sig alltid själva Wirtenberg (von Debern), och namnet Wittenberg torde hava uppkommit genom felskrivning i protokoll och grevebrev. I arbetet Frälsesläkter i Finland upptages med tvekan såsom broder till Hans Wirtenberg von Debern en Nikolaus von Wirtenberg, hövidsman över en fänika Västgötaknektar 1590. Denne återfinnes i det 1931 utkomna arbetet av E. Benzow, Skaraborgs regementes historia, D. 1, såsom knekthövidsman i Västergötland 1583–1604 och kallas där vid sitt första övertagande av en fänika för Nickell Schwabe von Wittenberg. Han satt jämte Mårten Krakou 1609 i slottsloven på Gullberg och uppgives hava avlidit sannolikt 1616, då hans hustru Anna Jönsdotter fick ett nådår på tre gårdar, bland dem Ulvstorp, vilken senare hon (1618) fick behålla. Möjligen var en son till honom den Johan Wittenberg, som 1641 ägde Möckleryd i Näshults socken, Jönköpings län och då kallas löjtnant samt var gift med Maria Rääf, syster till löjtnanten Bengt Rääf i Småland.1 År 1690 namnes en Sara Wittenberg i Karlstorps socken, Jönköpings län, möjligen hans dotter.1 – Fru Brita Wittenberg begrovs 1663-05-09 i Storkyrkan i Stockholm.2

Johan Wirtenberg, till Wadis-Ratzenhof, som utgjorde en del av Wainselska slottsområdet i Livland, och som tilldelats honom 1567 av polska administratorn Chodkiewitz.

Barn:

  • Hans Wirtenberg von Debern, till Wadis-Ratzenhof eller Wadenhof. Var ryttare vid Mattias Ostens fana 1592. Undertecknade Uppsala mötes beslut 1593. Fogde i Borgå län 1599–1601 och tillika i Kymmenegårds län 1600–1601. Var löjtnant vid Bertil Henrikssons (Ekelöf) ryttarefana 1604. Fick 1605-11-09 konfirmation på 26 mantal i Sibbo socken eller de gods, som han 1600 erhållit efter den 1599 avrättade Nils Olsson till Mendola, och hade enl. kungabrev 1613-11-21 i förläning 32 mantal i Sibbo och Borgå socknar. Proviantmästare i Finland 1606 med ny fullm. 1613-11-21. Utverkade 1614-05-03 i Åbo av konungen adlig frihet å gods i Rimito socken, som han köpt, och fick konfirm. på alla sina frälsegods 1620-09-09. Bevistade lantdagen i Helsingfors 1616. Ståthållare över Ny slott och dess län 1616-10-04–1617-12-13. Assessor i Åbo hovrätt 1623-10-23. Avsked 1629. Död omkr. 1630 (före 1631-08-01, då sönerna stadfästades i faderns efterlämnade besittningar). Gift med Magdalena Johansdotter, dotter av Johan Grelsson, av finska adliga Skinnarbackasläkten, och Gertrud.

Barn:

  • Johan Wirtenberg von Debern, natural. Wittenberg, till Ylttis i Rimito socken. Löjtnant vid Gustaf Horns kompani 1626. Fick tillika med brodern Arvid 1631-08-01 konfirmation på deras framlidne faders samtliga gods, med förnyad konfirmation 1647-01-30. Kapten för ett kompani karelska ryttare. Med vilka han inskeppade sig till Tyskland 1630 i slutet av juni. Major vid Viborgs kavalleriregemente 1633. Jämte brodern Arvid natural. svensk adelsman och introd. 1634 under nr 187 i gamla matrikeln. Överstelöjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1635-11-15. Deltog med finska rytteriet i trettioåriga krigets märkligaste slag och utmärkte sig i synnerhet i slaget vid Wittstock 1636, där han, sedan översten blivit fången, anförde regementet. Följde 1640 med sin skvadron fältmarskalken Banér från Lüneburg till Franken och Bayern, samt bevistade sedan Banérs ryktbara återtåg genom Böhmen och Meissen. Överste för Åbo läns regemente 1641. Anförde i slaget vid Leipzig 1642-10-23, arméns högra flygels första anfall. Erhöll Kankaantaka by i Birkkala socken i förläning 1647-04-16. Död ogift 1649 och begraven i egen inköpt grav i Åbo domkyrka. Brodern Arvid fick 1649-07-09 arvsrätt till hans frälsegods.
  • Arvid Wirtenberg von Debern, natural., friherre och greve Wittenberg, född 1606. Fältmarskalk. Död 1657. Se grevliga ätten Wittenberg nr 15 Tab. 1.

Källor

J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.

1Db för Östra härad (UF). 2Storkyrkans i Stockholm arkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.