:

Von Streitberg nr 527

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Streitberg nr 527 †

Adlad 1651-03-08, introd. 1652. Utdöd.

Denna ätt, som var från Böhmen, bör ej sammanblandas med den gamla adliga Streitbergska släkten i Franken, vilken redan 1197 där var känd.

På grund av handlingar, som inlämnats av generalkonsuln Teodor Streitberg och amtsrådet Gustaf Carl Streitberg fann riddarhusdirektionen 1883-10-20 deras härstamning från den Christoffer Streitberg, som enligt intyg från Buchdorff i Schwaben därstädes avlidit eller blivit begraven den 9 mars 1680, nöjaktigt bestyrkt samt jämväl sannolikt, att Christoffer Streitberg varit son till Ernst Odowalski, adlad von Streitberg, men ansåg, att den sistberörda uppgiften ej så styrkts, att den kunde i genealogien införas. År 1910 företedde generalkonsul Streitberg avskrift av tre handlingar från Egers stadsarkiv av 1660-08-04, s. å. 8/9 och s. å. 10/9, av vilka framgår, att överste Ernst von Streitberg haft en oäkta son Hans Ernst, som han 1654-05-01 låtit legitimera. I en av dessa handlingar kallas han Christoph. Han skulle då vara gift med Johanna von der Wiesen, men härom kunde borgmästare och råd i Eger ej lämna någon upplysning. Då emellertid bevis ej fanns för att denne Hans Ernst var identisk med den Christoffer, från vilken generalkonsuln härstammar samt att denna legitimation var fullkomligt laglig, fick saken även då bero. År 1920 inlämnade generalkonsul Teodor Streitberg genom franska ministern ånyo diverse handlingar till riddarhusdirektionen med anhållan, att hans härstamning från den adlade Ernst von Streitberg skulle godkännas. Bland dessa handlingar fanns även en avskrift av kejsar Ferdinand III:s fullmakt av 1646-07-08 för borgmästaren i Eger, Hans Adam Söldner von Söldenhofen att vara comes palatinus, vari denne tillerkändes rätt att legitimera barn födda utom äktenskapet. Då det var han, som legitimerat överste von Streitbergs son, skulle således denna legitimation vara laglig. Några bevis för denne sons identitet med sökandens stamfader kunde emellertid ej heller nu förebringas. Direktionen fann 1922-10-18, att utredning fortfarande icke förebragts, som kunde föranleda upptagandet på stamtavlan av sökandens stamfader och av honom själv såsom ättling.


  • Ernst Odowalski (så enl. sköldebrevet, Theatrum Europseum, Palmsköld m. m.) adlad von Streitberg, född omkr. 1590. Tjänte sig först upp i romersk kejserl. tjänst till överstelöjtnant. Blev sedan överste i svensk sold, det han var 1648. Adlad 1651-03-08 (frånvarande introd. 1652-11-15 under nr 527). Död 1671 eller 1672. Gift 1639 eller 1640. Han måste taga avsked ur kejserliga tjänsten 1639-10-00, emedan han på ett parti mot de svenske fått sin ena arm mitt itu skjuten. Köpte sig sedan ett litet gods i det egerska gebitet i Böhmen, varest han blev av svenskarna tillfångatagen, men kort därefter utan lösen frigiven. Nödgades efter det han av kejserl. krigskammaren varken kunde få befordran eller tillräckligt underhåll och ej heller bekomma någon ersättning för sitt av svenskarna uppbrända och ödelagda gods eller understöd till detsammas återuppbyggande, gå i svensk tjänst, hellre än att med hustru och barn svälta ihjäl. Uppgav 1648 ett förslag till staden Prags intagande, vartill han ock genom vaktens överrumplande i märklig måtto bidrog. Utgav sedan sin försvarsskrift, varför han gått i fiendens tjänst, vilken kan läsas i Theatrum Europæum, tom. VI, pag. 324 o. f., där även hans porträtt finnes. Om hans fru och barn är ingenting bekant, vadan ätten anses vara utslocknad (se historiken).

Utan känd härledning.


  • 1) Johan Gottfrid (von) Streitberg. Kom i tjänst 1703. Sergeant vid generallöjtnant Schultzens infanteriregemente. Fänrik. Erhöll avsked 1740-09-24. Död 1747-03-26 i S:t Olofs församl. i Stockholm. Gift med Helena Catharina Forbes, född 1690, död 1743-07-10 i Stockholm, dotter av löjtnanten Arvid Petersson Forbes af Lund, och Marta Carlsdotter Philp.

Barn:

  • Johan David Streitberg.
  • Dorothea Benedicta Streitberg.
  • 2) N. N. Streitberg. Gift med rustmästaren Adam Forbes af Lund, född 1728.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: