Von Palmenberg nr 115

Från Adelsvapen-Wiki

F 115.jpg

Friherrliga ätten von Palmenberg nr 115 †

Adlad 1687-01-27, introd. 1689. Friherrlig 1706-11-10 introd. 1719 (1713). Utdöd 1714-03-20.

Justus Riesenwinckel, adlad och friherre von Palmenberg, till Martzen och Grosdohn i Bersons socken i Livland. Född i Riga. Först stadsarkivarie, så stadssekreterare och sist rådsförvant, kvartersherre och prefectus portarii i nämnda stad. Adlad 1687-01-27 (introd. 1689 under nr 1092 i gamla matrikeln eller näst efter Lagerberg, men utesluten ur matrikeln 1727, då de släkter avfördes som blivit introducerade som friherrliga eller grevliga). Lantrichter i wendiska kretsen 1690-05-10. President i hovrätten i Dorpat2 1697-11-08. Landshövding i Åbo och Björneborgs län 1706-11-10. Friherre s. å. 10/11 (ätten introd., ehuru utgången på svärdssidan, 1719 under nr 115). Död 1714-03-20 i hög ålder i Stockholm, dit han undan ryssarna måst fly, och slöt själv sin friherrliga ätt samt begraven s. å. 23/3 i samma stad. 'Han förordnades 1704-07-00 till en av konung Carl XII:s legater vid underhandlingen med konung Stanislaus och republiken Polen i Leszna, varest dessa sändebud med stor ståt emottogos. Blev sedan s. å. i aug. vid Warschaus intagande fången av sachsarna, men i påföljande dec. utväxlad. Kom åter 1705-08-00 såsom medgesant till konung Stanislaus i Warschau. Bevistade s. å. den 4 okt. densammes kröning och spisade då vid hans taffel. Underskrev slutligen 1705 den 17 nov. jämte Arvid Horn och Georg Wachschlager fredstraktaten med Polen.' Gift med Dorotea Stamman.

Barn:

  • Maria, född 1679, död 1706. Gift 1697-05-06 med kaptenen Carl Gustaf Persson Gavel, adlad von Gavel, i hans 1:a gifte, född 1672, död 1740.
  • Johan. Student i Dorpat3 1698-12-20 och i Uppsala1 1701-09-23. Hovjunkare hos konung Carl XII. Dödsskjuten ogift 1713-02-01 i kalabaliken i Bender.

Källor

1Vm. 2At (So). 3At (P.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.