:

Toll nr 127

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Toll nr 127 †

Natural. 1772-09-13, introd. 1776. Friherrlig 1799-11-16, introd. 1800. Grevlig 1814-08-31. Introd. 1815. Utdöd 1817-05-21.


Johan Christoffer Toll, natural., friherre och greve Toll (son av Reinhold Gustaf Toll, se adl. ätten Toll nr 1777, Tab. 4), född 1743-02-01 Möllaröd s län. Volontär vid Södermanlands regemente 1758-10-19. Sergeant därst. 1759-02-23. Avsked 1760. Sergeant vid Hessensteinska regementet 1761-01-14, vid Kronobergs regemente 1763-08-01 och vid kronprinsens regemente s. å. Avsked 1764. Student i Lund s. å. 7/3. Examen till rättegångsverken s. å. 30/5. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 12/6. T. f. häradshövding i Bjäre härad 1765. Vice häradshövding 1766. Överjägmästare i Kristianstads län 1769-12-06. Tjänstfri 1772-06-17. Ryttmästares fullm. s.å. 12/9. Natural. svensk adelsman s. å. 13/9 jämte sina bröder Erik Ludvig och Carl Gustaf samt sin kusin Carl Fredrik Toll (introd. 1776 under nr 2078). Ledamot i skogs- och jägerikommissionen 1773-02-15. Avsked från överjägmästaretjänsten s. å. 18/9. Placerad till tjänstgöring på södra skånska kavalleriregementet 1774-04-21. Major i armén 1775-06-22. Överstelöjtnant i armén och generaladjutant av flygeln 1776-05-21. Militär ledamot av krigskollegium i och för handläggning av särskilda ärenden 1777-08-15. Överste för södra skånska kavalleriregementet 1780-07-12. KSO 1786-11-27 och till följd därav uppflyttad i forna riddarklassen under nr 2078, A. Generalmajor i armén och konungens förste generaladjutant s. å. 28/11. Ledamot av kommittén till örlogsflottans utredande och amiralitetsverkets förbättrande 1788-05-26. Kommenderande general i Skåne s. å. i aug. Generalintendent för flottan 1790-05-13–1791-11-09. Åter generalbefälhavare i Skåne 1790-02-06. Avsked från att vara konungens förste generaladjutant s. å. 3/5. KmstkSO s. å. 10/8. Generallöjtnant och t. f. president i krigskollegium 1792-05-15. Ministre plénipotentiaire till polska hovet s. å. 30/9. Rappellerad 1794-06-03. Dömd från sina ämbeten och till två års fängelse samt avförd till Wismar. Återfick generallöjtnantsvärdigheten och sina ordnar 1797. Chef för södra skånska kavalleriregementet s. å. 1/11. Ledamot av konungens konselj s. å. 2/11. Ledamot av krigsmannasällskapet (nu KrVA) 1798-05-29. Sändebud till ryska hovet 1799. Friherre s. å. 16/11 (introd. 1800 under nr 314). RRS:tAndrO, S:tAlexNewO och S:tAO1kl 1799-12-10. RoKavKMO 1800-06-14, därtill dubbad 1802-04-28. Generalguvernör i Skåne 1801-02-01. General av kavalleriet 1802-12-09. En av rikets herrar s. d. HLKrVA 1805. HLVVS 1806-11-11. Tjänstg. general vid armén i Pommern 1807-05-07. Fältmarskalk s. å. 25/9. Befälhavare över södra armén i Skåne s. å. Nedlade befälet och fick avsked från generalguvernörsämbetet 1809-03-26. Generalbefälhavare i Skåne 1810-07-15. HLLA 1812-12-03. Upphöjd till greve 1814-08-31 (introd. 1815 under nr 127). Död ogift 1817-05-21 Bäckaskog s län och slöt således själv sin ätt samt jordf. s. å. 16/7 i Riseberga kyrka, Kristianstads län och begraven på Riseberga kyrkogård, varest ett vackert gravmonument över honom är uppsatt. 'Han är den historiskt bekante Toll, som genom sin dristighet banade sig väg till de högsta ämbeten och värdigheter. Var en utmärkt administratör och diplomat. Blev 1795 anklagad och dömd för att han ej uppenbarat vad han hade sig bekant om friherre Gust. Maur. Armfelts stämplingar. Tjänstgjorde under kriget i Pommern och räddade då genom sina kloka underhandlingar svenska trupperna och förråden att falla i fransmännens händer. Erhöll sedermera befälet över den armé, som 1813 vid kronprinsens avresa till Tyskland bildades av skånska samt en del småländska och halländska trupper.' Om honom se vidare C. Västra Lilliecrona, Fältmarskalken Johan Christopher Toll, Biografisk teckning (1849, 50) och K. Mellander, Johan Christopher Toll som militär och politiker under Gustav III (1933).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: