:

Ridderhielm nr 462

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ridderhielm nr 462 †

Adlad 1649-04-17, introd. 1650. Utdöd 1709-08-13.

I vapnet skall hjälmbindel och hjälmtäcke vara svart och guld.


1Jönköpings stads historia. 2Ckg. 3Ridd. o. Adelns protokoll. 4At (P.). 5At (KrA.). 6At (L.).

  • Israel Isaksson, adlad Ridderhielm, till Riddersberg i Rogberga socken, som han köpte och tillbytte sig 1651 och 1652, Ryhov i Ljungarums socken, som han köpte av kronan 1651, samt Nydala i likan, socken, vilket han fick med sin senare fru (alla i Jönk.), m. m. Tjänade sig upp i trettioåriga kriget från gemen till överstelöjtnant och chef för arvprinsen Carl Gustafs regemente 1647. Adlad 1649-04-17 (introd. 1650 under nr 462). Överste för ett värvat rytteriregemente 1655. Generalmajor av kavalleriet 1656-08-17. Generallöjtnant 1664-08-31. Död 1669-01-12 på Rydhov1 efter knappt åtta dagars sjukdom och begraven i Nydala kyrka. Han deltog med utmärkelse i Carl X Gustafs polska krig, varunder han oftast förekommer under namnet »general Israel» samt bevistade med särdeles tapperhet slagen vid Lowicz 1655-08-10 och Gnesen 1656-04-27 samt tredagarsslaget vid Warschau i juli s. å. Blev s. å. 28/9 i slaget vid Lyck, där han förde högsta befälet, svårt sårad och tillfångatagen av tatarerna, hos vilka han, smidd i tungt järn, hölls fången på Krim ännu 1661, då 20,000 rdr begärdes som lösepenning för honom2. De bojor med vilka han under fångenskapen varit bunden, upphängdes i Nydala kyrka, men förvaras numera i Växjö museum1. 'Fick 1661, sedan han utväxlats, säterifrihet på Riddersberg och skänkte 1668 tvenne ängar till Rogberga prästgård.'. Gift [?1:o med N. N. Gift 2:o] 16(50?) med Anna Vendla Strömberg, född tidigast 1633, dotter av borgmästaren i Jönköping Peder Gudmundsson, adlad Strömberg, och hans 2:a fru Catharina Törnsköld.

Barn:

  • Israel, döpt 1647-05-13 i Stockholm. Överste(?). Stupade ogift 1676-12-04 i slaget vid Lund.
  • Margareta, döpt 1648-08-14 i Stockholm.
  • Gabriel, döpt 1651-01-19 i Stockholm.
  • Carl Magnus. Student i Lund 1668. Död ung.
  • Gustaf Adolf. Student i Lund 1668. Bevistade riksdagen 16723. Student i Strassburg4 1673-10-08. Officer. Sårad i slaget vid Lund5 1676-12-04. Död ung.
  • Jakob, död barn.
  • Hans Isak (friherre Ridderhielm). Student i Lund 1668 och i Strassburg4 1673-10-03. Volontär vid livgardet 1674. Hovjunkare s. å. 31/7. Fänrik vid nämnda garde 1676-02-12. Löjtnant därst. 1677-05-02. Regementskvartermästare 1678-10-13. Ryttmästare vid livregementet till häst s. å. Major vid Bielkes dragonregemente 1679. Överstelöjtnant vid prins Carls livregemente till fot s. å. 6/10 och tillika kommendant på Ny-Älvsborg 1680-05-12. Transp. till Soops regemente i Riga 1692-02-00. Överste för Björneborgs regemente 1696-01-02. Överste för ett värvat regemente och kommendant i Stralsund 1697-04-02. Överste för norra skånska kavalleriregementet 1698-07-07. Generalmajor av kavalleriet 1700-06-13. Generallöjtnant samt guvernör i Wismar 1704-01-09. Friherre s. d., men tog icke introd. Överste för garnisonsregementet i nyssn. stad s. å. 30/3. Död barnlös6 1709-08-13 i Wismar och slöt ätten. 'Han deltog i maj 1677 i den vackra reträtten från Rönneberga högar till Kristianstad, därpå den 14/7 s. å. i slaget vid Landskrona och sedan i belägringen av Kristianstad, till dess fästningen 1678-07-00 övergick till svenskarna. Bevistade med k. tillstånd fälttågen i Flandern åren 1690–1695, först vid franska armén och därunder belägringen av Mons, och sedan hos de allierade, då han var med i slaget vid Leuse, vid erövringen av Huy, anfallet på Fort-Knock och belägringen av Namur. Ryckte, då stridigheterna mellan Holstein och Danmark utbröto i krig, med armén in i Holstein. Gick 1702 med densamma till Polen och stötte vid Krakau till huvudarmén samt bevistade 1703-04-21 drabbningen vid Pultusk och belägringen av Thorn, varifrån han i maj avskickades för att skaffa furage, och sedan i juli med kavalleriet detacherades till Strassburg för att hindra fiendens strövande. Kom 1708-07-00 till polska Preussen för att mönstra några regementen och besöka polska konungen Stanislaus i Marienburg. Fick 1709-08-00 befallning att med åtta regementen gå nämnda konung till undsättning, men nödgades för sjukdom överlämna befälet över dem till general Schultz.' Han sålde sina ärvda fädernegårdar Riddersberg och Nydala.1. Gift [?1:o med Brita Thorin (hon synes genom k. m:ts dom 1688-08-09 hava blivit förklarad för hans äkta hustru)6. Gift 2:o] med sin kusin Brita Sofia von Günthersberch, dotter av generalmajoren Christoffer Günthersberch, natural. von Günthersberch, nr 685, och Brita Sofia Strömberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: