Lovén nr 2338

Från Adelsvapen-Wiki

2338.jpg


Adliga ätten Lovén nr 2338 †

Adlad 1864-05-03 enl. 27 § R.F., introd. 1865. Utdöd 1878-05-24.

Denna ätt härstammar från hemmanet Eköen (förr Egøen) i Loshults socken Kristianstads län och bör ej förväxlas med andra icke adliga släkter med samma namn, vilka, utgående dels från Loshults socken, dels från andra orter, under 1800-talet upptagit namnet Lovén, men icke hava påvisbar frändskap med nedanstående. Från Per Månsson Lovenius, sedan Lovén, härstamma tre ännu levande grenar av släkten (se Svenska Släktkalendern). Den adlade Per Christian Lovén tillhörde yngsta grenen.


  • Jöns Pedersson, född 1589. Bonde på hemmanet Eköen i Loshults socken, Kristianstads län. Död 1656.

Barn:

  • Peder Jönsson, född 1622. Ägde Eköen. Död 1710. Gift med Inger Jonsdotter, död 1714.1

Barn:

  • Jöns Pedersson, född 1665. Flyttade från Eköen till Killeboda (Killeberg) i Loshults socken. Död 1748. Gift 1686 med Elsa Månsdotter, född 1667, död 1728.

Barn:

  • Måns Jönsson, född 1689. Ägde hemmanet Killeboda. Gift med Pernilla Svensdotter, född 1700, död 1774.

Barn:

  • Per Månsson Lovenius, sedan Lovén, född 1718-12-26 i Loshults by. Student i Lund 1737. Promov. filosofie doktor 1745. Kollega vid trivialskolan i Malmö 1746. Prästvigd i Lund 1749. Kyrkoherde i Rengs och Stora Hammars församlingars pastorat av Lunds stift 1753-11-15. Tillträdde 1754. Död 1785-04-12 i Rengs prästgård och begraven jämte sin hustru i Rengs kyrka, där hans epitafium uppsattes. Gift 1754-07-07 i Rengs prästgård med Hedvig Susanna Wankif, född 1730 i nämnda prästgård, död där 1791-06-11, dotter av kyrkoherden i nämnda pastorat Petrus Wankif och Susanna Maria Hagman.

Barn:

  • Christian, född 1765-02-21 i Rengs prästgård. Student i Lund 1777. Anställd vid handelsflottan 1781 och genomgick sedermera de olika graderna från Jungman till styrman i svensk, engelsk och holländsk tjänst. Tjänstg. vid k. m:ts flotta såsom fänrik å fregatten Galathea 1788–1789. Fänrik vid svenska örlogsflottan 1790. Avsked s. å. Kotferdiskeppare och borgare i Stockholm 1791. Grosshandlare i nämnda stad under firma Chr. Lovén 1801. Rådman därst. 1802-01-30. Riksdagsman i borgarståndet vid riksdagen i Örebro 1810. Handelsborgmästare i Stockholm 1813-04-01. Ledamot av kommittén för sjölagens överseende 1816-12-06. Ledamot av kommittén för uppgörande av grunderna till ersättning för svenska handlandes förluster genom fartygs uppbringningar 1818-04-09. Ledamot av kommittén rörande förslag om en viss avgift till teaterns underhåll s. å. Ledamot av kommittén angående förslag till taxa för Södertälje kanal och slussverk 1819-02-17. RVO 1824-01-28. RNO 1832-11-26. Utgick ur handelsfirman 1834. Hedersledamot av sjömannasällskapet i Göteborg s. å. Avsked från borgmästarämbetet 1839-03-19. Död 1854-02-11 i Stockholm och begraven jämte sin hustru på Maria kyrkogård. Gift 1797-02-01 i Stockholm med Maria Catharina Nordling, född 1771-02-10 i nämnda stad, död där 1816-08-09, dotter av notarien i byggnings- och ämbetskollegium Lars Nordling och hans 3:e hustru Anna Christina Köster.

Barn:

  • Per Christian Lovén, adlad Lovén, född 1799-04-23 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1814-09-30. Utexamen 1816-09-22 fänrik vid 2. livgardet s. å. 1/10 löjtnant därst. 1820-05-09. Kapten i generalstaben 1824-11-16. Adjutant hos riksståthållaren i Norge, greve Baltzar von Plåten 1827-12-00–1830-02-00. LKrVA 1829. Kapten vid nämnda garde 1830-09-09. Ledamot av kommittén för upprättande av förslag till trossens omorganisation 1831. Ledamot av kommittén angående förslag till en allmän reglering av ackorderna inom den värvade armén 1833-03-30. Avsänd i nådigt uppdrag till åtskilliga länder i Europa för att taga kännedom om tillståndet med de respektive arméernas trossplaner och utredningspersedlar 1833-06-00–1834-08-00 samt avgav vid hemkomsten rapport i ämnet med därtill hörande ritningar och modeller. Ledamot av kommittén för nytt bajonettfäktningsreglemente 1834. Kompanichef 1835-12-19. RSO 1837-06-24. Major i armén 1843-04-18. Ledamot av kommittén för granskning av överste A. Ammilons förslag till tälttjänstreglemente för svenska armén 1844-07-29. Adjutant hos konung Oskar I s. å. 14/11. RPrRÖO2kl s. å. Ledamot av kommittén för utarbetande av exercisreglemente för infanteriet 1845-01-09. Chef för lantförsvarets kommandoexpedition 1846-03-12. RDDO s. å. 16/7. Överste i armén 1847-04-27. KDDO1gr 1848-07-09. Åtföljde konungen på dess resa till Tyskland och Schweiz 1852. Överste och chef för 2. livgrenadjärregemente 1853-07-07 KBLeopO s. å. 22/9. Åtföljde hertigen av Östergötland på dess resa till Tyskland, Holland och Belgien, Frankrike och England 1856-04-00. KGueIfO s. å. 17/5. KFrHL s. å. 5/6. KNEkkrO m stj s. å. 18/7. Generalmajor i armén 1858-04-27 KNS:tOO s. å. 4/7 avgick till holländska och engelska hoven för att notificera konung Oskar I:s död och konung Carl XV:s uppstigande på tronen 1859-07-10. KSO s. å. 28/1. StkNEkkrO s. å. 28/7. T. f. generalbefälhavare i 2. militärdistriktet 1860-07-26–s. å. 8/9. Styresman för krigsvetenskapsakademien s. å. 12/11–1862-11-12. Generalbefälhavare i 3. militärdistriktet 1862-03-27. KmstkSO 1863-05-03. Generalbefälhavare i 2. militärdistriktet 1864-03-08. Adlad s. å. 3/5 (introd. 1865-04-28 under nr 2338). Avsked ur krigstjänsten 1867-04-26. Död 1878-05-24 i Stockholm och slöt själv sin adl. ätt samt begraven på Kärna kyrkogård Östergötlands län. Jordfästningen hade förut ägt rum i Jakobs kyrka i Stockholm, då vapnet krossades av magen, friherre Gustaf Lagerfelt. Gift 1843-11-13 i Uppsala med friherrinnan Hedvig Augusta De Geer af Leufsta, född 1820-06-29 Frötuna, död 1881-10-30 Lagerlunda

Barn:

  • Christian, född 1844-08-09 i Stockholm, död där s. å. 11/8.
  • Hedvig Elisabet Maria Ulrika, född 1846-02-13 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död 1928-10-07 i Linköping och begraven på Kärna kyrkogård. Gift 1866-09-11 i Linköpings domkyrka med kabinettskammarherren, friherre Gustaf Axel Fredrik Lagerfelt, född 1832, död 1923.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.