:

Fincke äldre ätten

Från Adelsvapen-Wiki

Uradel, antagligen från Livland. Fick 1381 frälsebref af lagmannen i Finland, riksdrotseten Bo Jönsson Grip. Utgången på svärdssidan under 1400 talet.

Tab. I

Fincke. År 1381 20/6 utfärdade risdrotseten och lagmannen i Finland, Bo Jönsson Grip, för sin „älskeligom sven Finke" frälsebref på gods inom Åbo biskopsdöme (1). Var antagligen densamme som kallas „gamla Gödeke Finke" i svenska rådets bref af 1441 till hans arfvingar att mot lösen till Nådendals kloster öfverlåta Helga gods i Bjärnå socken, som varit pantsatt till honom af konung Erik och drottning Margareta för kronans skuld (2). — Gift med ? Metta, som lefde enka 1442, då hennes son Gödeke på hennes och egna vägnar kvitterade pengar, med hvilka höfvidsmannen på Viborg, Karl Knutsson Bonde, utlöst två systerdelar ur godset Helga (3).

Barn:

  • Gödeke Fincke, jordegande i Rimito socken 1442. (Tab. II).

Tab. II

Gödeke Fincke (tab. I), egde Poiko och Villiais i Rimito socken (7). Nämndeman i Åbo 1447 (4). Begick dråp på Jösse Olofsson (Horn, n:r 12) och gaf 1447 9/10 till St. Annas altare i Åbo domkyrka på sina vänners och sin hustrus inrådan hennes arfgods Kärknäs i Sagu socken med ett därunder liggande torp, för två eviga mässor att hvarje vecka hållas i domkyrkan för den mördades Jösse Olofssons själ (5). Öfver-lät äfven med sin hustru deras köpegods Hert-tula på Luonnonmaa ö till Nådendalskloster för trettio mark för deras och deras efterkommandes själar (6). Omnämnes 1467 såsom afliden (7). — Gift med Katarina Tawast, dotter af riddaren Nils Tawast, uradel. Hon lefde enka 1467 4/4 då hon genom arfsförlikning med sin brorson, Nils Tawast, erhöll Palojoki i Sagu socken (7), omnämnes 1480 såsom afliden (8).

Barn:

  • Jeppe Finke, (4), kom 1456 för häradsrätten i Rimito och vittnade att han sålt fyra gods i Poiko by till fogden på Korsholm, Sten Henriksson (Finné, uradel).
  • Johanna, (4), gift med väpnaren Nils Jönsson, stamfader för den yngre ätten Fincke.
  • Elin, gift med slottsfogden på Raseborg 1452—57 adelsmannen, Filpus Ivarsson.
  • Dotter, gift med fogden på Korsholm, Sten Henriksson Finne, uradel, i hans l:a gifte. Deras dotter Elseby ingafs 1480 till Nådendals kloster med godset Palojoki i Sagu, hvilket hennes mormor, „hustru Katrin i Villiais" fått i arfsförlikning 1467 (9).

Källor

Jully Ramsay. Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909-1916).

(1) A II, 11. — (2) A VI, 4. - (3) A VI, 5. - (4) H. — (5) Abo Domk. Svartbok 426. — (6) A VII, 34. - (7) A V, 49. — (8) A V, 79. — (9) A V, 79. —

: