:

Winter nr 627

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Winter nr 627 †

Adlad 1654-06-25, introd. 1655. Utdöd.


1KA. Herman Winters likvidationsakt. 2Adelsbrevet. 3SRB. 4C. Björling, Katarina skola (1913), sid. 50.

Den adlade hovstallmästaren Herman (von) Winter hade vid sin död 1662 testamenterat all sin efterlämnade förmögenhet till sin änka Catharina Elisabet Simons.1 Han synes således i detta sitt med visshet kända enda äktenskap icke efterlämnat barn. På riddarhusgenealogien betecknades också ätten hava utdött med stiftaren själv, till dess i början av innevarande århundrade infördes en son till honom, nedanstående Herman Hermansson Winter. Källan för denna uppgift är en anteckning i Katarina församlings i Stockholm lysningsbok så lydande: »Anno 1669 den 18 Julj angaff sigh till Echtenskapet Hermannus Hermannj Vinter, födder i S:ta Mariæ försambl. Hans fader var Herman Hermanson Hans Kongl. Maijstetz stallmästare och för ridare under Konungh Carl then X. Hans vittne är hans moder syster hustro Kirstin Bertilsdotter och scholæ mästaren här vidh kyrkian Andreas Hackzelius». Om denne k. maj:ts stallmästare Herman Hermansson varit identisk med hovstallmästaren Herman Winter – vid forskningar i de kungliga stallstaternas räkenskaper i slottsarkivet har för 1650 och 1660-talen icke påträffats någon annan därstädes anställd person med förnamnet Herman än hovstallmästaren Herman Winter, vars fadersnamn dock ingenstädes nämnes varken där eller i de talrika akterna i hans likvidationsakt – bör denne med en till förnamnet okänd Bartelsdotter haft en son Herman. Anmärkas bör dock, att i Katarina skolas bevarade handlingar ingenstädes antydes, att skolmästaren Herman Hermansson Winter varit av adlig börd, liksom ej heller i ovannämnda anteckning om hans giftermål, och att bouppteckningen efter honom och hans hustru 1690 förvaras bland Stockholms rådhusarkivs bouppteckningar.

Översten och kommendanten i Danzig Valentin Winter, född 1608 i Friedland, adlades av drottning Christina den 18 dec. 1650, men tog icke introduktion och dog barnlös 1671-08-04 i Danzig.


Winter%20A62700.jpg

TAB 1

Herman Winter, adlad Winter, född i staden Oldenburg. Stallmästare hos greven av Oldenburg. Anställd i drottning Christinas tjänst, stallmästare vid hertig Carl Gustafs stallstat 1651-01-16 och kvarstod på konungens stat som hovstallmästare till sin död1. Adlad 1654-06-25 (introd. 1655 under nr 596, vilket sedan ändrats till 627). Död 1662-04-#00 i Bremen.1 Han var den förste som adlades av konung Carl X Gustaf och blev jämte David Sinclair och Anders Planting på konungens befallning intagen på riddarhuset före de övriga, som introducerades vid 1655 års riksdag. Gift (?1:o med N. N. Bartelsdotter, 2:o) med Catharina Elisabet Simons, död änka.

  • ? Barn:
  • 1. Herman Hermansson Winter. Skollärare. Död 1689. Se Tab. 2.

TAB 2

Herman Hermansson Winter (?son av Herman Winter, adlad Winter, Tab. 1), född i Stockholm Maria förs. i Stockholm. Läs- och sånglärare (kollega) vid Katarina skola i nämnda stad 1669. Död 1689-12-27 i Stockholm.3 Han ägde hus i Stockholm (i kv. Sandbacken större vid Stadsträdgårdsgatan). Gift 1669, efter lysning s. å. 18/7 i Katarina kyrka i Stockholm, med Sofia Christina Åller i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kollegan vid Katarina skola Paulus Pauli, död 1668-12-15), död 16903. Dotter av amiralitetskaptenen Johan Månsson Åller och Maria N. N.

Barn:

  • Herman, döpt 1669-11-19 i Katarina förs. i Stockholm, liksom bröderna, begraven 1670.4
  • Abraham, född 1671-04-#00. Kronobåtsman. Gift 1690 (angav sig s. å. 6/10 till äktenskap) i Katarina förs. i Stockholm med Malin Hansdotter.
  • Isak, döpt 1672-10-06, begraven s. å. 4
  • Ett barn, begraven 1673. [4]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: