:

Von Seulenberg nr 1587

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Seulenberg nr 1587 †

Adlad 1651-01-10, introd. 1720. Utdöd 1747-03-17.

Under åren 1734 och 1735 processade Henrik Mattias von Seulenbergs änka Anna Christina Lind eller von der Linde, såsom hon själv kallade sig, med den såsom hennes son härnedan upptagna Henrik Mattias d. y. angående arvet efter hennes man. Enligt handlingarna i målet (bland biografika i krigsarkivet) påstod Anna Christina Lind, att hennes vederpart varken var hennes eller hennes mans son, och att hans uppgift, att han var son till mannen i ett föregående gifte var osanning, då den äldre Seulenberg endast varit gift en gång. I en senare skrivelse, 1737, påstod hon, att den yngre Henrik Mattias endast var brorson till hennes man »varför han ock brukade honom såsom en betjänt i sitt hus, och när min salig man en gång sände honom att låta laga sin signetring, behöll han densamma och sade sig hafva honom förlorat, men med bemälde ring velat hos de Höglofl. Riksens Ständer sedermera bevisa sig vara min salig mans son, samt dermed så mycket uträttat, att han af dessa därföre blifvit mottagen». Henrik Mattias von Seulenberg d. y. sökte liksom Anna Christina Lind att utfå likvidationsmedel efter hennes man, men avstod slutligen 1738 till henne sin rätt, med förbehåll att hon icke vidare finge »någon orolighet emot honom tentera o.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1SK. 2Kd. 3Ls. 4Härens likvidationer 1620–1680 (OA). 5KA, Adeln och dess gods (OA).

TAB 1

Mattias Muhlman.

Barn:

 • Henrik Muhlman, adlad von Seulenberg, född 1605. Stadsingenjör i Riga 1632 och fortifikationsingenjör därst. 1645-01-24. Tillika tygmästare och ingenjör i Riga och Livland 1648-09-06. Med bibehållande av tygmästarbefattningen i Livland tillika tygmästare och ingenjör i Ingermanland 1649-08-02. Erhöll vederlagsdonation på gods s. å. 28/11. Adlad 1651-01-10 (sonsons sonen för ätten introd. 1720 under nr 1587). Erhöll i donation Tuusmäki i Rantasalmi socken och Hirviniemi i Birkkala socken i Finland 1651-03-20. Överstelöjtnant vid artilleriet i Finland, Estland och Ingermanland 1657-06-22. Kommenderades till armén på Själland 1658, där han död s. å. 30/10 i Kjöge5 på Själland och begraven i S:ta Maria kyrka i Helsingör, där hans vapen uppsattes. Han var en särdeles kunnig och nitisk artilleri- och fortifikationsofficer [Mf]. Gift med Anna Stahl, död5 169(5), som 1667 beviljades försäkran på hans innestående lön. Hon fick jämte sonen Johan av konung Carl X Gustaf i förläning godset Zintenhof i Torgels socken i Livland 1659-12-10.

Barn:

 • Mattias. Konduktör vid fortifikationen i Narva 1649. Levde 1653. Stupade i fält före 1659.
 • Henrik. Konduktör vid fortifikationen i Narva 1653. Stupade i fält före 1659.
 • Maria, levde 1699.5. Gift 1:o med majoren Mattias Duderberg, död före 16814. Gift 2:o med majoren Vilhelm von Wims, som levde 1699.5
 • Catharina, död före 1699. Gift med artillerikaptenen i Narva William Thomson, död 1664-04-00.
 • Anna Christina. Gift före 1672 med fänriken Filip Henrik Sass, död omkr. 1674[5].
 • Johan. Överstelöjtnant. Död omkr. 1695. Se Tab. 2

TAB 2

Johan (son av Henrik Muhlman, adlad von Seulenberg, Tab. 1). Konduktör vid fortifikationen 1649. Ingenjör i Livland med konfirm.fullm. 1667-09-10. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1670-06-27. Major och kommendant på Eda skans i Värmland 1676-10-05, vilken han satte i så gott stånd att han under kriget mot Danmark i febr. 1679 kunde tillbakaslå norrmännens anfall och tvinga dem till återtåg. Överstelöjtnants karaktär 1678-02-25. Avsked 1680-04-21. Fick 1684-01-30 konfirm. på godset Zintenhof i Livland, vilket dock sedan reducerades. Död 16954 [Mf]. 'Han hade flera söner, vilka uppfostrats till konduktörer.'. Gift med Brigitta Johansdotter von Rehren, som levde änka 1700, dotter av assessorn i öselska lanträtten Johan Rehren, adlad von Rehren 1675-08-27, men ej introd.1

Barn:

 • Henrik Mattias, född 1667. Major. Död 1713. Se Tab. 3
 • Jakob Johan: musketerare vid livgardet 1683-06-00. Fänrik vid Hälsinge regemente 1684-08-19. Löjtnant därst. 1689-03-02. Kaptenlöjtnant 1697-07-06. Regementskvartermästare 1699-10-14. Kapten 1700-11-13. Avsked 1701-01-04.

TAB 3

Henrik Mattias (son av Johan, Tab. 2), född 1667 i Livland. Lärkonstapel vid artilleriet på Eda skans 1678. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1679. Sergeant vid guvernörsregementet i Riga 1689-05-00. Fältväbel därst. s. å. i juni. Fänrik 1693-07-29. Löjtnant 1700-05-01. Konfirm.fullm. 1701-04-14. Major och chef för sachsiska infanteribataljonen 1707-04-02. Tillfångatagen tillika med största delen av bataljonen vid Veroga strand (Kolkanpää) i Ingermanland 1708-10-17 och förd till Oranienburg. Död där 1713-03-00 (enl. annan uppgift 1716-12-00 i Moskva).2. Gift med Anna Christina Lind (kallar sig själv von der Linde), som levde ännu 1746. Hon hade delat mannens fångenskap och återkom därifrån 1722. Enligt attest av 1722-05-22, utfärdad av regementspastorn vid Upplands regemente Erik Ekerot, var hon icke Seulenbergs lagvigda hustru, men av honom såväl muntligen som skriftligen erkänd för äkta maka. På grund därav förklarades hon även 1729 berättigad att ärva hans egendom.

 • ?S o n (brorson?):
 • Henrik Mattias. Underofficer vid livländska lantdragonbataljonen 1702. Fänrik vid Beckerns livländska infanteriregemente 1705. Löjtnant därst. 1707. Löjtnant vid Seulenbergs sachsiska infanteribataljon 1708. Fången vid Kolkanpää s.å. 17/10. Hemkom 1714. Kapten vid Tavastehus läns infanteriregemente s. å. 18/10. Avsked 1722-06-30. Major vid Nylands infanteriregemente 1734-01-17. Överstelöjtnant därst. 1737-02-25. Död barnlös 1747-03-17 i Helsingfors. 'Hans hustrus systerbarn Johan Fredrik och Jakobina Sofia Psilanderhielm fingo hans tillstånd att jämte eget bära namnet von Seulenberg, vilket sedan av adeln gillades.'. Gift före 1726 med3 Eleonora (Dorotea) Strobel, döpt 1706-07-22 i Stockholm, död 1738-09-09, dotter av apotekaren i Stockholm Georg Fredrik Strobel och Ursula Dorotea Dobbin.
 • Utan känd härledning:
 • Erik (Jakob) von Seulenberg. Korpral vid livgardet 1704. Rustmästare därst. Sekundfänrik 1707-10-23. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Rymde 1716.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: