:

Von Ridderhusen nr 376

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von RIDDERHUSEN nr 376 †

Adlad 1647-03-18, introd. s. å. Utdöd 1648-12-07.

Den adlade Johan Larsson var broder till den kände smädeskrivaren, konung Sigismunds svenske kansler, teol. och jur. doktor Gregorius Borastus, född på 1580-talet i Norrköping, död efter 1656.


1At (So.).

  • Johan Larsson, adlad von Ridderhusen, född 1588-09-06 i Norrköping. Kansliskrivare i kansliet 1618. Den första riddarhussekreteraren 1625. Adlad 1647-03-18 (introd. s. å. under nr 376). Död 1648-12-07 i Stockholm och slöt själv sin adl. ätt samt begraven 1649-01-21 med mycken ståt i Nikolai kyrka, då några av riksens råd samt ridderskapet och adeln bevistade begravningen. Och lät hans änka år 1649 i nämnda kyrka, till vilken han givit en metalljuskrona, uppsätta ett prydligt epitafium av svart marmor med latinsk inskription. 'Han bestridde riddarhussekreterartjänsten allt intill sin död eller i tjugutre år med mycken redlighet och flit, men var dock på väg att därifrån bliva entledigad vid 1638 års riksdag, emedan ridderskapet och adeln då, på rikskansleren Axel Oxenstiernas föreställning, beslöt att hava en sekreterare av adel, varför ock Gabriel Gyllenanckar därtill utsågs och Johan Larsson fick förhoppning om erhållande av några kronohemman i donation. Fick dock vid påföljande 1640 års riksdag kvarbliva vid tjänsten, emedan Gyllenanckar var bortsänd med brev till Polen, och blev sedermera 1647 på samma rikskanslers förord och lantmarskalken Bengt Skyttes å adelns vägnar gjorda förbön, själv adlad, varöver han vid flera tillfällen i protokollet visade sin hjärtliga glädje. Hans protokoll och uttrycken däri vittna dock om att han ej var studerad. Hade dessutom uppbörden om händer, varunder, då någon av adeln vid 1642 års riksdag knorrade över de många tillskotten till riddarhusbyggnaden, han redligen framlade sina räkningar och pockade på deras riktighet. Lät slutligen till 1643 års riksdag förfärdiga den sedermera brukliga lantmarskalksstaven av silver, vartill kostnaden bestriddes av de vid föregående riksdag influtna böter.'. Gift med Elisabet Påvelsdotter, med vilken han gjorde inbördes testamente den 1. febr. 1623, född 1589-11-19, död1 1676-05-17 i Stockholm och begraven 1677-06-27 i Jakobs kyrka.

Barn:

  • Margareta. Gift 1642-06-19 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med handlanden, därst. Mikael Strokarch, död 1651. Stamfader för adl. och friherrliga ätterna Strokirch.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: