Von Plessen nr 1897

Från Adelsvapen-Wiki

1897.jpg


Adliga ätten von Plessen nr 1897 †

Natural. 1746-11-14, introd. s. å. Utdöd 1761-09-21.

Denna ätt var en bland de äldsta adliga släkter i Tyskland samt räknade sin härkomst från riddaren Helmold von Plessen, vilken omtalas såsom vittne bland andra av adel uti Henriks av Mecklenburg privilegier för staden Wismar år 1266. Plessenska släkten var år 1437 så mäktig i Mecklenburg, att den då förde krig med furstl. personer och andra av adel. Från Mecklenburg har den spritt sig till Pommern, varjämte en gren kommit till Danmark, där den blivit upphöjd i grevligt stånd. De forna friherrarna von Plessen i Nedersachsen voro ej av samma stam och förde ett helt annat vapen. På samma sätt förhåller det sig med de gamla herrar von Plessen i Holstein, vilka omnämnas av Andreas Angelus i hans Holsteinska krönika, första delen, och som förde ett från båda dessa släkter skiljaktigt vapen.


  • Jakob Levin von Plessen, natural. von Plessen (son av en herr von Plessen till Arshagen i Mecklenburg), till Rantzau och Blomendorf i Holstein. Född 1701 på Arshagen. Slottshauptman på Eutin 1729 hos hertig Adolf Fredrik, sedermera konung i Sverige. Hovmarskalk hos densamme samt president i kansli- och kammarkollegium i Eutin 1731. Överhovmarskalk därst. 1735. RRS:tAO. Domprost i kapitlet i Lübeck. Kom 1743 med bemälde hertig till Sverige. RRS:tAlexNewO 1744. Natural, svensk adelsman 1746-11-14 (introd. s. å. under nr 1897). RoKavKMO 1755-11-24. Död 1761-09-21 i Holstein utan manliga arvingar och slöt således ätten. Gift tvenne gånger, sista gången med sin fränka, en fröken von Plessen av huset Barsto.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.