:

Von Kemphen nr 956

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Kemphen nr 956 †

Adlad 1679-10-13, introd. 1680. Utdöd i Sverige.

En ätt von Kemphen, härstammande från generalkvartermästaren Jakob von Kemphens broder, kommissarien vid amiralitetet Johan Stefan von Kemphen, som blev adlad 1692-03-09 med samma vapen som brodern, men ej introducerad, fortlevde i Sverige ännu i början av 1800-talet [SK].


  • Jakob Reichwaldt, adlad von Kemphen. Adlad 1650-12-18 av drottning Christina, emedan han, som då var Överste, i tyska kriget ådagalagt stora prov av sina insikter och sitt mannamod, men dog innan adelsbrevet hann utfärdas.

Barn:

  • Jakob Kemphen, adlad von Kemphen. Konduktör vid fortifikationsstaten i Bremen 1671. I holländsk tjänst 1672–1673. Konduktör vid Wrangels armé 1674. Kapten vid tyska livregementet 1675. Adlad 1679-10-12 (introd. 1680 under nr 956). Kommendant i Demmin 1679. Major 1680. Generalkvartermästarelöjtnant i Bremen och Vorden 1681-08-02. Överstelöjtnants karaktär s. å. 15/9. Fick 1683-06-05, tillstånd att gå i staden Hamburgs tjänst och blev inspektör för fästningsbyggnaden därst. Återkallad 1685-09-15, och förordnad till inspektör över fortifikationsväsendet i Bremen, Pommern och Wismar. Överste och generalkvartermästare 1688-07-15. Förnyad fullm. som överste till fot och generalkvartermästare 1689-07-18. Kommendant i Wismar och överste för Grothusens regemente 1690. Chef för guvernörsregementet i Wismar 1693. Avsked 1697-05-17 och gick i staden Danzigs tjänst. Kommendant och militärbefälhavare i Danzig s. å. Död där 1704-02-02, [Mf], Han visade städse prov på tapperhet, särdeles vid passet Damgarten i Pommern, vilket han försvarade emot överlägsna Lüneburgiska trupper. Var gift och hans efterkommande fortlevde i Pommern och Preussen ännu i medlet av 1800-talet. En av dessa var preussiska generallöjtnanten Johan Carl Jakob von Kemphen, död 1833-03-14 [Ka].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: