Urne nr 22

Från Adelsvapen-Wiki

0022.jpg


Adliga ätten Urne nr 22 †

Natural. 1664. Utdöd i Sverige troligen 1704-09-24.

Ätten Urne är måhända Danmarks äldsta adelssläkt med anor från slutet av 1100-talet. En medlem av ätten introducerades såsom bosatt i Skåne efter Roskildefreden på svenska riddarhuset 1664. I Danmark utdog ätten 1903-01-26.


Kjell Urne. Bodde i byn Urne i Bjolderops socken vid Aabenraa och ligger begraven på Bjolderups kyrkogård, varifrån hans runsten med inskriften »Ketil Urnæ ligir hir» har förts till museet i Kiel.

 • ?Barn:
 • Mattis Urne. Ledsagade 1238 biskopen av Slesvig vid en undersökning i anledning av en tvist mellan Lögums kloster och Ubbe Tordsson. Var vittne vid den mellan dessa slutna förlikningen 1245.
 • ?Barn:
 • Johannes Urne. Riddare. Tvistade 1279 med biskop Tyge i Ribe om en gård i Herreskov och 1283–1285 med abboten i Lögums kloster bl. a. om gods i Bjolderslevs mark och byn Urne, som herr Knut Snubbo hade testamenterat till klostret. Upprättade jämte tre andra 1288 gränsskillnad mellan Lögums klosters och ägaren av Kummerleva ägor.
 • ?Barn:
 • Nikolaus Urne. Nämnes i handlingar åren 1321–1355. Gift sannolikt med en dotter till riddaren Nils Tuvesson (Huitfeldt), ty denne kallar honom sin son.

Barn:

 • Nikolaus Urne. Nämnes i godshandlingar första gången 1360 och som levande ännu 1383, men omtalas 1385 hans arvingar. Gift med Margareta Lagesdotter, som förde en halv måne i vapnet.

Barn:

 • Lage Nilsson Urne. Var väpnare 1385. Riddare vid kröningsfestligheterna i Kalmar 1397. Gav gods till Ribe kloster 1411. Levde ännu 1412, då han satt i en domstol i Odense. Gift 1:o med N. N. Turesdotter, dotter av riddaren Ture Knutsson (Dyre). Gift 2:o med Adelheid Breide, som levde änka 1416.

Barn:

 • 2. Jörgen Urne, kallad »Store herr Jörgen», till Brolykke Rygård, Söbysögaard, Hindema och Bondemosegaard. Var väpnare 1438 och riddare 1458. Skall 1462 varit landsdomare på Fyen. Hade Kjerteminde stad i pant 1472. Var närvarande vid landstinget på Fyen 1479-01-00. Död 1480-05-21 i Odense och begraven i Svartbrödraklostret därst., men sedan förd till Söby kyrka, varest hans gravsten finnes. Han säges varit en lärd man. Gift 1:o med Sidsel Knob, dotter av Folmer Knob, till Veile gård, och Margareta Reventlow. Gift 2:o med Margareta Bille, dotter av Erik Bille, till Sälleröd, och Ellen Glob. Gift 3:o med Kirstin Clausdotter Krumstrup, död 1518 i Roskilde och begraven i domkyrkan därst.

Barn:

 • 3. Knut Urne, till Sögaard och Aarsmarke (nu Knuthenborg) på Låland, som han 1527 köpte av sin frände Albrekt Jörgensson (Baad). Nämnes från 1494. Beseglade som riksråd konung Fredrik I:s handfästning 1523 och evangeliska förbundet 1524. Utträdde kort efter 1527 ur rådet, troligen på grund av sina sympatier för konung Christian II, men var dock närvarande vid hyllningen i Hjallese kyrka 1534. Blev under grevefejden fången 1535 och hans egendom skövlad, men frigavs på ärkebiskop Gustaf Trolles förbön. Död 1543-02-14. Gift före 1503 med Inger Walkendorff, död 1555-02-23 i Svendborg och begraven liksom mannen i Söby kyrka, dotter av lensmanden Axel Walkendorff, en av stamfäderna för adliga ätten Walkendorff och hans 2:a fru Anna Andersdotter Passau.

Barn:

 • Axel Urne, till Sögaard, Aarsmarke, som han ärvde efter brodern Hans 1552, och Raarup (nu Cathrinebjerg), som han köpte av kronan 1542. Student i Köpenhamn 1529. Studerade sedan i Frankrike och Tyskland. Sekreterare i, k. kansliet sannolikt 1536, men säkert 1541. Sändebud till Holland 1562–1564. Rikskansler 1567–1570. Död 1577-03-06 på Sögaard och begraven s. å. 18/3 i Söby kyrka. Gift 1:o med Anna Rosensparre, begraven 1555-09-29 i Helge Andskyrkan i Köpenhamn, dotter av hövidsmannen och landsdomaren i Skåne Jens Torbernsson Rosensparre och Birgitta Stensdotter Bille. Gift 2:o 1562-11-11 med Birte Rud. Född 1538-06-09, död 1573-09-01 på Sögaard och begraven s. å. 24/9 i Söby kyrka, dotter av riddaren och riksrådet Knut Rud och Dorte Bölle.

Barn:

 • 2. Knut Urne, till Aarsmarke. Född 1564-10-26 i Roskilde. Änkedrottning Sofias befallningsman på Ravnsborg och Halsteds kloster 1594–1614, på Aalholm och Nykjöbing 1606–1616. Lensmand på Bergenhus 1615–1619 och på Tryggevälde 1619–1622. Död 1622-02-02 i Köpenhamn och begraven s. å. 16/2 i Helge Ands kyrka därst. Gift 1588-09-15 på Aarsmarke med Margareta Grubbe, född 1568-09-29 på Lystrup, begraven 1654-04-12 i Helge Ands kyrka i Köpenhamn, dotter av rikskanslern Eilert Grubbe och hans 1:a fru Elsa Björnsdotter (Laxmand).

Barn:

 • Jörgen Urne, till Aarsmarke m. m,. Född 1598-10-17 på Halsteds kloster. Page hos drottning Anna Catharina 1609–1611. Kammarpage hos konungen. Hovjunkare 1618–1623. Deltog i tyska kriget och slaget vid Prag. Löjtnant vid hovfanan, lensmand på Kronborg, Frederiksberg och Abrahamstrup 1623–1627. Ryttmästare vid ett själlandskt kompani 1624. Befallningsman över Kristianstads län 1627–1629. Taxeringskommissarie på Jylland 1632. Lensmand på Vestervig s. å. till sin död. Riksråd och marsk s. å. RDElefO 1633. Sändebud till Sachsen s. å. Död 1642-02-19 på Näs (nu Lindenborg), bisatt i S:t Mårtens kyrka i Randers s. å. 13/3 och begraven i Blenstrups kyrka. Gift 1624-02-16 på Kronborg med Margareta Marsvin, född 1606-03-16 Marsvinsholm i Balkåkra socken, Malmöhus län, död där 1650-03-22, dotter av befallningsmannen i Kristianstad Otto Jörgensson Marsvin, till Dybeck och Marsvinsholm, och Mette Brahe till Krageholm.

Barn:

 • Christian Urne, natural. Urne, till Marsvinsholm. Född 1626-05-26 på Kronborg. Genomgick Sorö skola. Utrikes resor 1647. Student i Orléans 1648. Sekreterare i danska k. kansliet. Ryttmästare för ett kompani sockenryttare i Skåne 1653. Ryttmästare vid Axel Urups regemente (gamla skånska kavalleriregementet) 1656-03-17. Major därst. 1657-04-14. Överstelöjtnant s. å. 16/10. Överste 1658. Sårad vid ett utfall från Köpenhamn s. å. 3/9. Blev efter freden i Roskilde och Skånes införlivande med Sverige svensk undersåte och gick i svensk tjänst. Överste för Västerbottens regemente 1662-05-01. Natural. svensk adelsman 1664 och introd. s. å. under nr 22 i d. v. riddarklassen. Död 1667-03-24 på Marsvinsholm och begraven i Balkåkra kyrka. Gift 1653-10-02 i Viborg, Danmark, med Ida Daa i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1644-10-06 med Christian Holck till Lundby, född 1612-09-14, död 1644-10-17), född 1622-11-24 på sin mödernegård Bonderup, död 1668-04-05 på Marsvinsholm, dotter av danska riksamiralen Claus Daa och Ingeborg Parsberg.

Barn:

 • Margareta:. Gift med löjtnanten Anders Vinter, död 1699.
 • Christian Jörgen. Löjtnant vid danska livregementet till fot 1675. Avsked 1677. Reformerad kapten vid prins Georgs regemente s. å. Major därst. 1686. Överstelöjtnant 1697. Överste 1704-09-20. Svårt sårad i slaget vid Höchstädt och död ogift s. å. 24/9 samt slöt troligen ätten på svärdssidan.
 • Claus Christoffer, död ung.
 • Otto. Löjtnant vid 1. själlandske rytteriregementet 1684–1686.

Källor

Litteratur: Danmarks Adels Aarbog år 1904.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.