:

Sebalt nr 2123

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten SEBALDT nr 2123 †

Adlad 1778-09-02 introducerad samma år. Utdöd 1792-10-19.

Christian Fredrik Sebaldt. Avvek på sitt 16:e år från sin fader, en kyrkoherde i Berlin, och begav sig till den i nejden varande svenska armén, där han blev trumpetare vid Östgöta kavalleriregemente. Död 1755 i Östergötland. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-00 och återkom ej ur fångenskapen förrän 1722 eller efter fredsslutet. Gift 1:o med Maria Christina Sparre från Pommern, född 1688, död 1719 i Ryssland under mannens fångenskap i Ryssland, dotter av regementskvartermästaren N. N. Sparre. Gift 2:o före 1726-03-01 med Anna Maja (Värna sockens kyrkoarkiv. (Medd. av professor B. Boethius.)) N. N.

Barn:

  • 1. Carl Fredrik Sebaldt, adlad Sebaldt, född 1713-04-01 i Moskva. Gymnasist i Borgå (Lå.) 1731-03-08. Student i Åbo 1734 (Lå.) på översten Joh. Carl Ramsays bekostnad. Auskultant i Åbo hovrätt 1736-11-14. Handsekreterare hos riksrådet friherre Sam. Åkerhielm 1738-01-01–1741-12-31. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1740-02-28. Sekreterare i riksens ständers kammar-, ekonomi- och kommersedeputation vid riksdagen 1742. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1746-08-27. Sekreterare hos bondeståndet vid riksdagen 1746-09-24. Kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1747-03-03. Häradshövdings n. h. o. v. 1747-12-31. Åter sekreterare i riksens ständers kammar-, ekonomi- och kommersedeputation vid riksdagen 1751. Erhöll riksens ständers föreskrift till befordran 1752-05-28 och 1755-11-23. Registrator i justitierevisionsexpeditionen 1756-03-02 och fick 1756 ånyo ständernas föreskrift till befordran. Ledamot i Svea hovrätt i konkursmål 1759-03-08, kunglig sekreterare 1759-12-06. Assessor i hovrätten 1760-06-23. Hovrättsråd 1762-06-29. Ämbets- och byggningsborgmästare i Stockholm 1764-05-15. Borgarståndets talman vid riksdagen 1765-01-15. Förste tullråd i tulldirektionen 1765-12-15. Åter borgerskapets talman vid riksdagen 1771. Justitiekanslers n. h. o. v. 1772-03-10. Justitieborgmästare i Stockholm 1777-05-22. Ledamot av lagkommissionen 1777-09-21. Adlad 1778-09-02 (introducerad 1778 under nr 2123). Avsked från borgmästareämbetet 1783-09-23. Död 1792-10-19 i Stockholm och slöt själv sin adliga ätt, varför vapnet vid begravningen 1792-10-25 i Klara kyrka krossades av hovjunkarens Axel Gabr. Silfverstolpe. Borgmästaren Sebaldt var en på sin tid mycket betydande man och en av ledarna för mösspartiet. Förordnades 1766 att rådslagsvis gå bankofullmäktige tillhanda och 1766 till en bland de deputerade, som skulle yttra sig över underdåniga förfrågningar angående överflödsförordningen. Valdes 1772-02-00 av ständerna till justitiekansler, men undanbad sig justitiekansler ämbetet. Trogen mösspartiets regeringsgrundsatser vägrade han att underskriva 1772 års regeringsform samt var allt framgent en av motståndarna till konung Gustaf III:s maktutvidgningsplaner. För att förekomma hans val till talman även vid 1778 års riksdag upphöjde konungen honom i adligt stånd samt erlade, då S. nekade att låta introducera sig på grund av de därmed förbundna kostnaderna av egna medel introduktionsavgiften. (Srr.) Gift 1748-10-20 med Ulrika Eleonora Ziervogel, född 1732-09-20, död 1803-08-04 i Stockholm och begraven 1803-08-10, dotter av apotekaren i Stockholm Ægidius Ziervogel och Margareta Elisabet Ribe.

Barn:

  • Evald Fredrik, född 1749-08-14. Kanslist. Död 1768-03-18 Stockholm.
  • Carl Ulrik, född 1758-07-14 i Stockholm, död 1775-07-24 under badning vid Karlberg. Begraven 1775-07-26 i Klara församling, Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: