Pommerenning

Från Adelsvapen-Wiki

Pommerenning Holändsk adelssläkt

Tabell 1

Stamfar för svensk grenen var Anders Pommerenning (ca.1578-1627 han var en holsteinsk adelsman, generalhovinköpare, tullnär och köpman i Norrköpingtillhör en adlig Holländsk familj.Anders flyttade ej till Norrköping förrän 1602, antagligen under senare delen av året. det oaktat är det inte uteslutet att han redan innan - i samband med fogden Nils Grelssons avvikande ut riket 1598 förvärvat fastighetsintressen i staden. hertig Karl upplät nämligen en del av den forne fogdens egendom i Norrköping åt Pommerenning, som stod väl till hos den blivande konungen. År 1596 intog Anders en nyckelposition. Han utförde ensam 110 skp och tillsammans med ett par danska handelsmän ytterligare 90 skp - sammanlagt åtskilligt över halva stånghjärnsexporten för året. Bakom Anders Pommerenning , vars stora inflytande på hjärnexporten över Norrköpingkom att bestå över flera år, skymtar hertig Karl, i vars tjänst han var anställd. På sin herres uppdrag mottog han av bergslagsfogden med början 1595 på hösten betydande partier hjärn och andra persedlar. Efter att i några år varit bosatt i Söderköping och där förvaltat tullnärsysslan, kom han till Norrköping. I december 1615 blev kyrkokvarnen av hertig Johan given till Anders och dennes hustru. I donationen ingick vidare ett hemman i Fyrby, Östra Eneby. Egendommarna finge åtnjutas fritt från alla utlagor. Därjämte befriades Anders personligen från alla borgerliga onera. Gåvan utgjorde ersättning för det omak, Pommerenning samtidigt påtog sig , då han blev hertigens "general hovinköpare" med vittgående befogenheter att kontrollera alla varuleveranser till hovet. Norrköpings första storbryggeri anlades 1621 - 1623. Året efter det att staden 1620 fått sitt nya privilegiebrev upplär regeringen en tomt, belägen på kungsgårdens och det forna Norrköpingshus mark sydost om Saltängsbron, år storköpmannen och tullnären Pommerenning. Där uppfördes både mält- och brygghus. Driften kom igång på hösten 1623. De första militärleveranserna kontraherades till 1624-05-01 och gällde tillhopa 500 t:r skeppsöl av skilda kvaliteter. Efter några år, troligen 1627 överlät Anders ledningen av sitt bryggeri till en invandrad Lübeckare Evert Sessman. Anders Pomerenning var gift 1/9 1602 med Margareta Sibet von Baxter född 1580 och död omkr 1630 i Norrköping hennes far var Henrik Sibeth von Baxter

De fick Barnen

  • Christina Pommerenning f.1602 och död 1689 i Norrköping gift 1620 med Norrköpings borgmästare Petter CarstenLerbeck
  • Beata Pommerenning f.ca.1605 i Norrköping gift med Johan König,
  • Carl Pommerenning f. 1609 i Norrköping, stud. i Uppsala, magister 1629, svensk envoyé i Moskva (1647 - 1649).

Källor

^Schlegel-Klingspor den med sköldebrev förlänade men ej å Riddarhuset introducerade Svenska adelns ättartavlor, s. 216,

^Protokollsboken 1642 -1673 samt andra urkunder i Norrköpings Hedvig- och Olai-församlingars arkiv.

^Björn Helmfrid. Norrköpings Stads Historia 1568 - 1719.

^Svensk Biografiskt Handlexikon 1906 II:280.

^En doktorsavhandling vid teologiska fakulteten i Helsingfors (Perälä, 1928)

Forskare Marc Hernelind