:

Palander af Vega nr 2341

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten PALANDER AF VEGA nr 2341 †

Adlad 1880-04-09 enl. 37 § R.F., introd. s. å. Utdöd 1931-03-04.

Ätten uppgives härstamma från kyrkoherden i Keuru församling i Finland Axelius Theodorici, död 1646, vars sonsöner Axel, kapellan i Kuorevesi, död 1727, och Johannes, kapellan i Virdois, död 1708, antogo namnet Palander efter Suolahti by i Keuru socken och blevo stamfader för en vittgrenad släkt i nämnda land. Härstamningen, sådan den anföres i Wrangel & Bergström, Svenska adelns ättartaflor efter 1857, är dock felaktig. Ättens med visshet kände förste stamfader var nedanstående Johan Palander.

TAB 1

Johan Palander. Furir vid Södermanlands regemente 1709-11-10. Sergeant därst. 1710-07-08. Sekundfältväbel 1711-10-14. Fältväbel vid livgardet 1712-04-14. Löjtnant vid Upplands regemente 1716-08-16. Konfirm.fullm. s. å. 26/12. Kapten vid Södermanlands äntergastregemente 1717-11-29. Överadjutant vid marinregementet i Karlskrona 1718-07-04. Kapten vid Upplands regemente 1719-10-29. Stabskapten 1720-01-26. Avsked 1721-10-31. Återinträdde som kapten vid sistnämnda regemente. Död 1742-03-17-03-17 i Pyttis socken, Finland. Gift med Eva Charlotta Siöman, född 1712, död 1782-12-23 i Åbo.

Barn:

  • Jonas Vilhelm Palander, född 1727-08-10 på Jönninge löjtnantsboställe i Stavby socken, Uppsala län. Mönsterskrivare vid Västmanlands regemente 1757-08-04. Regementskommissarie vid dalregementet 1758-04-10. Fältbokhållare vid armén 1761-05-01. Fältkamrerare därst. s. å. 30/7. Regementsskrivare vid livdragonregementet 1765-12-09. Avsked 1775-06-13. Överflyttade till Finland och uppgives blivit fältkamrer i Helsingfors 1780. Död 1786 i nämnda stad. Gift med Johanna Dorotea Doth, född 1725, död 1803-01-25 i Åbo och där begraven

Barn:

  • Lars Adolf Palander, född 1758-03-23 i Köping. Student i Åbo1 1774-06-17. Kirurg. Elev i Stockholm 1775–1779. Student i Uppsala2 1779-11-16. Uppbördsläkare vid örlogsflottan 1780 -1782. Bruksläkare hos bergsrådet Cederbaum i Västervik 1782–1785. Underfältskär vid Serafimerordens lasarett i Stockholm 1785 juni–1787 aug. Kirurg. Magister 1786. Bruksläkare vid Sehebo i Uppland 1787. 1. Amiralitetsfältskär i Karlskrona 1793-10-23. Läkare vid länslasarettet i nämnda stad 1797. Fältläkare, sedan regementsläkare 1812. Ledamot av svenska läkaresällskapet 1813. Avsked från amiralitetsläkarbefattningen 1827-01-17. Död 1840-05-08 i Karlskrona. Gift 1:o 1789 med Ingrid Catharina Jakobsson, död 1792-02-04, dotter av rådmannen Jakobsson i Västervik. Gift 2:o 1795 med Christina Fredrika Faxe, född 1768-06-11, död 1832-08-10 i Karlskrona, dotter av amiralitetsläkaren, assessorn Arvid Faxe och Ulrika Christina Braun.

Barn:

  • 2. Axel Fredrik Palander, född 1802-02-10 i Karlskrona. Extra skeppsgosse 1817-06-01. Arklimästare vid örlogsflottan s. å. 22/9. Sjöartilleriexamen 1818-02-20 och sjöofficersexamen i Karlskrona 1819-02-18. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta 1820-02-15. Förste styrman å handelsbriggen Fredrika 1820-10-02–1821-10-01. Matros å amerikanska skonerten Elisabet Deschar 1821-11-06–1822-04-08. Andre styrman å tyska briggen Vesta 1822-04-10–1822-01-08. Befälhavare å handelsbriggen Christoval Colon 1823-07-27–1825-10-10. Förste styrman å skeppet Preciosa 1826-05-26–1829-10-13. Premiärlöjtnant 1829-12-31. Deltog ombord å ryska ångfartyget Herkules i de astronomiska observationerna för bestämmande av östersjöorternas geografiska läge 1833-06-30–26/9. RRS:tVIO4kl s. å. 9/10. Kaptenlöjtnant 1841-03-30. Kapten 1844-10-03. Tygmästare vid flottans station i Karlskrona 1845-10-20–1846-05-01. RPrRÖO kl 1845-11-17. RDDO 1846-08-03. RSO 1848-04-28. Ledamot av reglementskommittén 1849-05-23. Kommendörkapten 1852-02-25. Varvschef vid Karlskrona station 1855-06-09. Död 1857-08-27 i Karlskrona. Gift 1840-12-31 i Västervik med Emelie Jacquette Constance da Rées, född 1814-12-31 i Stockholm, död där 1857-08-27, dotter av översten vid skärgårdsflottan Arnold du Rées och Sofia Christina Arrhenius.

Barn:

  • Adolf Arnold Louis Palander, adlad Palander af Vega. Född 1842-10-02 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1856-11-17. Utexaminerad 1864-03-14. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. d. Underlöjtnant vid flottan 1866-10-01. Tjänstg. å ångfartyget Sofia under expeditionen till Spetsbergen och Norra Ishavet 1868. Löjtnant 1870-04-16. Befälhavare å ångfartyget Polhem under expeditionen till Spetsbergen och Norra Ishavet 1872–1873. RVO 1874-02-23. RItKrO s. å. 6/3. Avsked med tur och befordringsrätt s. å. 21/8. Erhöll änkedrottning Josefinas GM s. å. Återgick i tjänst 1878-05-10. Befälhavare å ångfartyget Vega under Nordostpassagens upptäckande 1878–1879. LÖS 1879-11-05. RNO m br 1880-01-27. Hedersledamot av militärsällskapet i första distriktet s. å. 2/2. Hedersledamot av sjömannasällskapet i Göteborg s. d. Hedersledamot av sjömannaföreningen i Stockholm s. å. 27/2. LVVS s. å. 2/3. Hedersledamot av svenska sällskapet för antropologi och geografi s. å. 13/3. KItKrO s. å. 23/3. Ledamot av kejserliga sällskapet för befrämjande av ryska handelssjöfarten s. å. 29/3. Hedersledamot av La Société de Géographie i Marseille s. å. 3/4. Hedersledamot av Det kongl. Danske Geografiske Selskab s. å. 5/4. Hedersledamot av Die Geographische Gesellschaft i Hamburg s. å. Kapten i flottan s. å. 9/4. Adlad med namnet Palander af Vega s. d. (introd. s. å. 1/12 under nr 2341). Hedersledamot av La Société de Topographie de France i Paris s. d. Hedersledamot av La Société de Géographie de l'Est i Nancy s. å. OffFrHL s. å. 23/4. KDD02gr s. d. Adjutant hos konungen s. å. 24/4. Erhöll Vegamedaljen s. å. 25/4. Erhöll minnespenning i guld av officerare och civila vid flottan s. å. 12/5. Återkom med ångfartyget Vega till Karlskrona station s. å. 19/5. Erhöll nationalbelöning s. å. Korresponderande ledamot av La Société de Géographie i Paris s. å. 25/5. Hedersledamot av Die Gesellschaft für Erdkunde i Berlin s. å. 5/6. Korresponderande ledamot av Sociadada da Geographia Lisboa s. å. 5/7. OffPS:tJO s. å. 6/7. RRS:tAO2kl s. å. 4/9. RBadZLO1kl 1881-10-20. Hedersledamot av Aardrijkskundig Genotschap i Amsterdam s. å. 11/11. Adjutant hos varvschefen vid Karlskrona station 1881–1883. Chef för kanonbåtarna Urd och Verdandi till Spetsbergen 1882. RSO 1884-12-01. Ledamot av minkommittén i Karlskrona 1885–1886. Adjutant i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1886-10-01–1889. RPrRÖO3kl 1888-10-30. Kommendörkapten av 2. graden 1889-08-19. Chef för ekipagedepartementet vid Stockholms station s. å. 1/10. Ledamot av undervisningskommissionen vid nämnda station 1889-11-18–1890. RNS:tOO1kl 1890-12-01. Ordförande i kommittén för antagande av värvat manskap 1890–1892. LKrVA 1892-02-04. Kommendörkapten av 1. graden s. å. 1/4. Fullmäktig i flottans pensionskassa s. å. 18/7. Chef för marinförvaltningens intendentavdelning 1893-10-01. Kommendör 1896-03-20. Överadjutant hos konungen s. d. KSO2kl s. å. 1/12. Varvschef vid flottans station i Karlskrona 1897. KDDOlgr s. å. 14/10. OII:sJmt s. å. 8/9. T. f. chef för marinförvaltningen 1899-01-23. Konteramiral 1900-09-21. HLÖS s. å. KSO1kl s. å. 1/12. Statsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet 1901-05-31. StkNedONO 1903. KNS:t OO1kl s. å. 23/10. Vice amiral s. å. 27/11. KmstkSO 1904-01-21. StkDDO s. å. 3/2. Avsked från statsrådsämbetet 1905-08-02. Stationsbefälhavare vid flottans station i Stockholm s. å. 27/10–1910. RPrRÖO1kl 1905-12-00. StOffFrHL 1906-05-00. OIISGbmt 1907-06-06. StkStbVO 1908-01-00. StkNedONO s. å. i febr. StkBLeopO s. å. i febr. Amiral i flottan och avsked 1910-10-08. Död 1920-08-07 i Djursholm, jordfäst s. å. 13/8 därst. Gift 1868-12-16 i Glasgow med Anna Catharina Grischotti, född 1847-04-02 i Gävle, död 1923-02-04 i Djursholm, dotter av konditorn Christian Grischotti och Nina de Gapretz.

Barn:

  • Axel August, adelsman vid faderns död 1920. Född 1869-06-09 i Göteborg. Elektriker och sjukgymnast i Boston. Affärsman i West Roxbury, Mass., U. S. A. Död 1931-03-04 i Boston U. S. A. och utslocknade med honom denna adl. ätt på svärdsidan. Gift 1917-12-19 i Boston med Mary Lilian Mac Cave i hennes 2:a gifte, född 1879-05-05.
  • Annie Constance, född 1871-02-17 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Gift 1893-11-14 i Stockholm (Skeppsh.) med filosofie licentiat, finske friherren Gabriel Benjamin Cron''stedt, född 1870-05-18 i Helsingfors, död 1913-05-16 i Djursholm.
  • Louise Catharina, född 1872-04-09 i Karlskrona. Stiftsjungfru. Anställd vid Stockholms ensk. bank 1895–1897. Andre kassör vid Kristianstads ensk. banks kontor i Karlskrona 1897–1899. Kassör hos Stockholms enskilda bank 1900.
  • Mary, född 1874-07-01 i Göteborg. Stiftsjungfru. <

Källor

E. W. Palander, Slägten Palander (1895).

1Lå. 2Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: