Odendal

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Odendal

Vapen: Okänt

Dr Anders Valiant, adlad Odendal, f. 1655 i Amsterdam, var först köpman och sedan läkare; doktor i Utrecht 1677; begaf sig till Sverige för ntkräfva en skuldfordran och sökte bli ledamot af Collegium Medicorum i Stockholm, hvilket afslogs, hvarföre han 1682 åter begaf sig till Holland; misslyckades der som läkare och begaf sig till Stockholm med kramvaror, som hustrun sålde, under det han praktiserade i medicin; då han åter sökte bli Collegii Medicorum ledamot, svarade Kollegium: att han som köpman ej hade der något att göra; 1685 erhöll han Kungl. Resolution, att efter föregången examen och befunnen skicklighet genast blifva antagen, hvilket skedde 1686 26/2, hvarefter han öfvergaf handeln, blott bibehållande några skeppsdelar och fick mycken praktik, särdeles hos främmande ministrar och äfven hos de kungliga; adlad 1704; † s. å.; hans porträtt finnes i Sundhetskollegium. Gift 1677 med Gövinna Schröder, förmögen borgardotter från Amsterdam. De hade en son och fiyra döttrar.

Barn:

  • Maria Elisabet. Gift 1727 6/4 med krigskommissarien Abraham Steinmeijer, f. 1698. † 1728.
  •  ? Valentin, löjtnant vid öfverste Hjelms Dragoner; hemkom från Tobolski 1722; var ryttmästare med kornetts indelning vid Södra Skåningarne 1729; tillika öfverjägmästare i Uppland.

Källor

B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875.