Grill

Från Adelsvapen-Wiki

Grill

TAB 1

Andreas Grill, levde på 1500-talet som borgare i Augsburg. Erhöll 1571 den 29 Juni av Kejsar Maximilian II tysk-romerskt, borgerligt vapenbrev. Levde ännu 1585. Gift med Euprosyne Erhartin.

Söner:

 • Balthasar Grill Se Tab. 2.
 • Georg Grill. Gift 1585 med Maria Schierer.

TAB 2

Balthasar Grill (son av Andreas Grill Tab. 1), bodde i Augsburg. Han gifte sig 1593 med Rosia Schwegler.

Söner:

 • Balthasar Grill, gifte sig 1626 med Jacobina Wollhaupter
 • Andreas Grill, född 1604 i Augsburg, bosatt i Haag. Gifte sig 1634 med Maria Nase.
 • Anthony Grill Se Tab. 3.
 • Paul Grill. Stamfader för den tyska släktgrenen Grill
 • Johannes Grill Se Tab. 28.

TAB 3

Anthony Grill (son av Balthasar Grill Tab. 2), död i Stockholm före 1675-11-02. Flyttade från Augsburg till Amsterdam. Inkallad till Sverige under Gustaf II Adolfs regering och blev, såsom skicklig i proberingskonsten, Riksguardien vid kronans Myntverk, med rättighet att, liksom han förut gjort i Holland, förfärdiga och försälja guld- och silfverarbeten samt idka utrikes handel. Gift med Catharina Staërtz (Catlijn Staedts), döpt 1607-02-25 i Amsterdam och dotter till Hans Staedts och Elisabeth Honckeboers. Hans Staedts var mäklare och tidigare gift i Antwerpen med Catharine Scheurbroot, som avled 1589 i Amsterdam.

Barn:

 • Antonij Grill, född 1634 i Amsterdam, död före 1639
 • Rosina Grill, född 1635 i Amsterdam, död efter 1691 utan bröstarvingar. Gift med handelsmannen i Stockholm Hindrich Leschier (även kallad Leschorn)
 • Lijsbet Grill, född 1636 i Amsterdam, död 1693-10-06. Gift 1660 i Stockholm med borgaren och kryddkramhandlaren Scipio Mijtens
 • Balthasar Grill Se Tab. 27.
 • Anthoni Grill, född 1639 i Amsterdam, död 1703 Se Tab. 4.
 • Catrijna Grill, född 1640 i Amsterdam, död före 1644
 • Johanna Grill, född 1642 i Amsterdam
 • Geertruijt Grill, född 1643 i Amsterdam, död 1678. Gift 1676-01-06 i Stockholm med, sin systers svåger, handelsmannen Dietrich Mijtens
 • Catrijna Grill, född 1644 i Amsterdam och gift 1684-05-20 i Stockholm med Abraham Bex.
 • Joannes Grill, född 1649 i Amsterdam.

TAB 4

Anthony Grill (son av Anthony Grill Tab. 3), född 1639 i Amsterdam, död 1703 i Stockholm. Guldsmed i Stockholm. Gift 1664 i Stockholm med Anna van Schlingeland.

Barn:

 • Anthony Grill, född 1664, död barnlös 1725. Gift 1693 med sin faders kusin Elisabeth Grill, dotter av Johannes Grill och Sophia Croeson.
 • Catharina Grill, född 1666. Gift 1:e 1684 med Abraham Bex, med. d:r Läkare i Göteborg. Gift 2:e 1698 med Hans Petter Scheffler, handelsman i Stockholm.
 • Johannes Grill, född 1668, död ogift. Myntproberare vid Amsterdams bank
 • Anna Grill, född 1670, död 1693. Gift 1688-12-30 i Stockholm med intendent Johan Horleman, adlad Hårleman
 • Maria Grill, född 1672
 • Abraham Grill, född 1774, död 1725 Se Tab. 5.
 • Isaac Grill, född 1676
 • Jacob Grill, född 1678
 • Carlos Grill, född 1681, död 1736 Se Tab. 26.
 • Sophia Grill, född 1682

TAB 5

Abraham Grill (son av Anthony Grill Tab. 4), född 1674, död den 20 mars 1725 i Stockholm. Hade efter sin far ärvt en ansenlig förmögenhet, som han ytterligare förökade genom kloka och lyckliga handelsspekulationer. Det värdiga bruk, han gjorde av denna rikedom, har beredt honom ett välförtjänt rum i eftervärldens hågkomst. I det tryckande penningbehov, vari Sverige nästan ständigt befann sig under Carl XII:s styrelse, försträckte han kronan betydliga summor. Vid en hungersnöd sålde han med uppoffring av nära fyrahundra tusen daler kopparmynt spannmål till nedsatt pris åt behövande och grundlade, efter mönstret av ett änkhus »Grills Hoffje» i Amsterdam, den barmhärtighetsanstalt i huvudstaden, som är bekant under namn av Stockholms borgerskaps änkehus. Gift 1:o omkring 1704 med Helena Wittmack, dotter av köpmannen Claës Wittmark och Anna Maria Dauerin. Gift 2:o 1712-10-14 med sin svägerskas stydotter Johanna Catharina Groen, dotter av köpmannen Werner Groen och Christina Scharenberg. Gift 3:o 1717-09-17 med Catharina Rozelia, dotter av handelsmannen Johan Thomæson Rozelius och Catharina Andersdotter.

Barn i gifte 1:o med Helena Wittmack:

 • Anthony Grill, född 1705 Se Tab. 6
 • Nicolaus Grill, född 1705 Se Tab. 16
 • Abraham Grill, född 1707 Se Tab. 18
 • Johannes Grill, död ogift.
 • Anna Maria Grill. Gift med grosshandlaren och brukspatronen Anton Henric Gemnich.

Barn i gifte 2:o med Johanna Catharina Groen:

 • Catharina Grill, död ung

Barn i gifte 3:o med Catharina Rozelia:

 • Johan Abraham Grill, född 1719 i Stockholm, död i Stockholm den 16 mars 1799. Upptogs 1747 som bolagsman i Grillska firman. Han hedrades med flera offentliga uppdrag och utmärkelser. Sålunda invaldes han 1763 till fullmäktig i Järnkontoret, 1770 till direktör i Ostindiska kompaniet, blev 1773 direktör vid General-diskontkompaniet, 1776 ledamot av Tullarrendesocieteten, 1787 direktör vid Generaldiskontkontoret och 1795 bankrevisor; ledamot av Vetenskaps- och Musikaliska akademierna. Liksom den äldre brodern Claës var Johan Abraham under partitiderna invecklad i den Kjerrmanska växelprocessen. Men lyckligare än brodern, fick han ännu i lifvet tillgodonjuta den upprättelse, ett svalnande partinit fann billigt att lämna. Gift 1758 med Christina Elisabeth Fischer, dotter av bergmästaren Jakob Fischer och Margaretha Elisabeth Norn.
 • Carl Andreas Grill, död ogift

TAB 6

Anthoni Grill (son av Abraham Grill Tab. 5), född 19 april 1705 i Stockholm, död den 22 mars 1783 i Stockholm. Han gifte sig 16 april 1733 i Amsterdam med Alida Jakoba Hilken, dotter till Gerard Hilken och Catharina Oortman.

Barn:

 • Jacob Grill, född 1734 i Amsterdam, han avled 1783 i Nyköping
 • Abraham Grill, född 1735 i Amsterdam, han avled 1805 i Uppsala
 • Alida grill, född 1737 i Amsterdam
 • Helena Catharina Grill, född 1738 i Amsterdam, hon gifte sig med Isaac Passalaigue och avled 1804 i Amsterdam
 • Anthony Hendrik Grill, född 1740 i Amsterdam
 • Anthony Grill, född 1743 i Amsterdam, han gifte sig med Joghanna Cornelia Cloppenburg och avled 1805 i Nyköping.

TAB 16

Claës Grill (son av Abraham Grill Tab. 5), född 1705-04-19 i Stockholm, död 1767-11-06 i Stockholm. Efter faderns död 1725 bolagsman med sin farbroder Carlos Grill, förestod han, sedan även denne aflidit 1736, ensam firman »Carlos & Claes Grill» i Stockholm till 1747, då han upptog sin halfbror Johan Abraham till kompanjon i firman. Huset Grill stod vid denna tid, både ut- och inrikes, i det högsta anseende. Det ägde de tre stora bruken Söderfors, Österby och Iggesund samt betydliga andelar i de stora glas-, linne- och segelduksfabrikerna i Stockholm, idkade med en mängd fartyg direkt handel på Ostindien och byggde årligen flera skepp på sitt varv samt sysselsatte i sin handelsrörelse och industriella företag över fyra tusen personer. Denna aktningsvärda verksamhet förenades hos Klas Grill med en oegennytta och ömhet om fäderneslandets anseende, som alltid skall tillförsäkra honom ett framstående rum bland Sveriges patrioter. Med dryga kostnader bidrog han till Vetenskapsakademiens stiftelse och försköt, utan ränta, penningar till uppbyggandet af dess observatorium; understödda unga vetenskapsmän och naturforskare, samlade såsom storsinnad mecenat det dyrbara tavelgalleri, som blev förvaradt på Österby och Godegård; uppehöll vid en kinkig brytning krediten för bankens sedlar utomlands, därigenom att han med betydlig förlust uppköpte dem till parikurs, o. s. v. Naturligtvis saknade sådana medborgerliga förtjänster icke sina yttre belöningar. Av borgarståndet insattes han till fullmäktig i riksbanken 1748–56, invaldes av Vetenskapsakademien till en av dess första ledamöter och hedrades av samma samfund med en över honom särskildt präglad minnespenning, utnämndes av konungen till kommerseråd och direktör i svenska Ostindiska kompaniet och skall ha varit erbjuden naturalisation som svensk adelsman, vilket han dock avböjde. I politiken slöt han sig till Hattarna och var en av delägarna i det ryktbara växelkontoret. Vid 1765–66 års riksdag blev han jämte kontorets övriga medlemmar av Mössmajoriteten anklagad för egennyttigt och svikligt förfarande samt dömdes jämte sin broder till en återbetalningsskyldighet av 5 tunnor guld, vilken summa dock återbars vid följande riksdag, sedan hans meningsfränder återkommit till makten. Gift 1737-09-17 med sin kusin Anna Johanna Grill, dotter av grosshandlaren Carlos Grill och Hendrina Mijtens.

Barn:

 • Anna Johanna Grill, född 1745-07-08, död 1801-05-31 på Österby. Gift med grosshandlaren i Stockholm Henrik Wilhelm Peill
 • Adolf Ulrik Grill, född 1752 Se Tab. 17

TAB 17

Adolf Ulrik Grill (son av Claës Grill Tab. 16), född 1752-03-19 i Stockholm, död 1797-10-01 på Söderfors. Rik arvtagare, levde efter slutade studier alltjämt på det vackra Söderfors, vilket han prydde med dyrbara anläggningar, såsom en stor engelsk park, egen kyrka av sten, o. s. v. Tillika anlade han under egna resor och genom emissarier ett stort zoologiskt museum, som vid hans död innehöll hundra däggdjur, sexhundra fåglar, trettio fiskar, sjuhundra snäckor, förutom en mängd koraller och petrifikat. Dessa samlingar, på sin tid ryktbara även utomlands, skänktes 1828 av hans arvingar till Vetenskapsakademien, med vars då obetydliga samlingar de Grillska införlivades. Till erinran om hans samlarenit uppkallades efter honom en sällsynt fiskart. Var medlem av Vetenskaps- och Musikaliska akademierna. Gift 1778-06-07 med sin kusin Anna Johanna Grill, dotter av grohandlaren Abraham Grill och Anna Maria Petersén.

Son:

 • Claës Grill, född 1779, död 1783

TAB 18

Abraham Grill (son av Abraham Grill Tab. 5), född 1707-01-28 i Stockholm, död 1768-01-25 i Göteborg. Direktör vi Svenska Ostindiska Kompaniet. Gift 1735 med Anna Maria Petersén.

Barn:

 • Johan Abraham Grill, född 1736, död 1792 Se Tab. 19
 • Lorentz Grill, född i Helsingör, död ogift. Chef för handelshuset Laurentz Grill, Petersén & Co.
 • Anthony Grill, född i Helsingör, död 1737 i Göteborg.
 • Christina Maria Grill, född 1739-12-31 i Helsingör, död 1818-02-08 i Stockholm. Gift i Göteborg 1761-12-11 med superkargören och direktören vid ostindiska kompaniet Gustaf Tham
 • Anna Maria Grill, född 1747 i Göteborg, död 1812-08-23 i Stockholm. Gift 1774-07-21 Vällinge , med kommissionssekreteraren i Haag friherre Fredrik Preiss
 • Claës Grill, född 1750, död 1816 Se Tab. 25
 • Johanna Carolina Grill, född 1752 i Göteborg, död ogift 1804-07-07 i Stockholm.
 • Anna Johanna Grill, född 1753-05-10 i Göteborg, död 1809-05-24 i Stockholm. Gift med sin kusin , brukspatronen Adolf Ulric Grill.

TAB 25

Claës Grill (son av Abraham Grill Tab. 18), född 1750-09-02, död 1816-08-02 i Chelsea (England). Svensk generalkonsul i London. Gift i England med Maria Elisabeth Hackson.

Barn:

 • Carl Henric Grill, död 1812. Se Tab. 25a
 • Maria Grill, född 1778-06-26 i London. Ägde när en fjärdedel av den Grillska bruksegendomen Söderfors.
 • Carolina Grill, född 1780 i London, död ogift 1835-03-21 i Camberwell.

TAB 25A

Carl Henric Grill (son av Claës Grill Tab. 25), född i London, död ogift 1812 på Sicilien under en resa för sin hälsas vårdande.

Barn:

 • Carolina Henrietta Grill. Ärvde sin faster Maria. Gift med Med. Doktor Morgan Delvin Nugent i London.

TAB 26

Carlos Grill (son av Anthony Grill Tab. 4), död 1736. Grosshandlare i Stockholm. Gift 1713-06-23 i Stockholm med Hendrina Mijtens, dotter av porträttmålaren Martinus Mijtens och Johanna de Bruyn.

Barn:

 • Anna Johanna Grill, född 1720 i Stockholm, död 1778-01-03 i Stockholm. Gift 1737-09-16 med sin kusin grosshandlaren Claës Grill.

TAB 27

Balthasar Grill (son av Anthony Grill Tab. 3). Juvelerare i Stockholm. Riksvardie. Gift 1671 i Stockholm med Elisabeth Faltz, dotter av hovjuveleraren Raimund Faltz och Susanna Hartman (brorsdotter till regeringsrådet i Pommern Johan Faltz, i 1648 adlad von Faltzburg).

Barn:

 • Catharina Grill, född 1672, död 1728. Gift 1:o med hovjuveleraren Peter Hartman. Gift 2:o kamreraren Carl Gustaf Schütz.
 • Elisabeth Grill, född 1675
 • Augusta Elisabeth Grill, född 1681, död 1727-04-19. Gift 1699-05-05 i Stockholm med hovkirurgen Ewald Ribe
 • Balzar Grill, född 1697, död före 25-5-1699

TAB 28

Johannes Grill (son av Balthasar Grill Tab. 2). Bosatt i Amsterdam. Gift med Sophia Croeson.

Barn

 • Johannes Grill, född 1647 i Amsterdam
 • Dorathe grill, född 1648 i Amsterdam
 • Sophia Grill, född 1653 i Amsterdam
 • Elias Grill, född 1655, död 1681 i Amsterdam
 • Catharijn Grill, född 1659. Hon gifte sig 1686 i Amsterdam med Andries Gallus, som kallade sig Grill. Catharijn avled barnlös 1687 i Amsterdam.
 • Baltasar Grill, född 1659 i Amsterdam
 • Elisabeth Grill, född 1661 i Amsterdam, gift 1693-10-20 med Anthony Grill, hon avled 1725 i Amsterdam

Källor

 • Svenska Ättartal för år 1896, sida 212-217
 • Dopböcker Amsterdam: http://stadsarchief.amsterdam.nl
 • "Het Grills hofje" i Amstelodadum av 1970, skriven av Dr. I.H. van Eeghen
 • Kalender över Ointroducerad Adels Förening, 2005.
 • Gabriel Anrep: Svenska Slägtboken 1871 – 1875. Carl Herman Tersmedens "Kalender öfver i Sverige lefvande ointroducarade adel". Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon Denna artikel innehåller information och citat hämtade från den upphovsrättsfria Uggleupplagan av Nordisk familjebok, utgiven 1904-1926.