:

Grass nr 384

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Grass nr 384 †

Natural. 1640-07-22, introd. 1649. Sannolikt utdöd.

Denna uradliga ätt härstammar från Rhenprovinserna, sannolikt från Westfalen. Men förekommer redan på 1400-talet i Livland, där Henneke Grass nämnes 1434. Ätten är intagen på livländska riddarhuset under nr 139, på estländska under nr 87 och på Öselska under nr 33. – Den i Sverige naturaliserade Henning Grass, som synes hava inkommit närmast från Pommern, uppgives på svenska riddarhusstamtavlan haft fem söner, nämligen Mikael Gottlieb, Gustaf, Adolf, Johan och Henning. Av dessa voro med säkerhet allenast bröderna Gustaf, Johan och Henning söner till honom, ty blott desse erhöllo 1647 konfirmation på sin faders gods i Finland, medan de övriga två icke nämnas i detta sammanhang. Att Mikael Gottlieb icke var hans son framgår även därav, att då vice presidenten Gustaf Grass vid 1668 års riksdag anhöll, att hans frände Mikael Gottliebs son Gustaf Johan måtte intagas på riddarhuset, denne hänvisades1 att »till nästkommande riksdag med giltiga skäl och originalbrev bevisa sin nobilitet». Adolf Grass, vilken redan. 1634 var kapten och 1639 major vid Kinninmunds regemente – likasom Mikael Gottlieb 1635 var överstelöjtnant vid samma regemente och erhöll avsked följande år – hade enligt riddarhusstamtavlan sonen Johan Adolf, som uppgives haft utom sönerna Volmar och Gustaf Georg, vilka stannade i Livland2, även sonen3 Johan Grass, född 1679 i Livland, fänrik vid Västmanlands regemente med löjtnants avsked, död 1755-09-03 i Torshälla och gift med Catharina Helena Pohlman. Dennes son Nils Grass, född 1722, fänrik vid Södermanlands regemente, livdrabant och kapten, blev gift 1764 med Catharina Christina Starck, född 1729, död 1806, dotter av majoren Johan Henrik Starck och Elisabet Palmstruch, men efterlämnade endast dottern Helena Elisabet, gift med majoren Magnus Reinhold Elgenstierna. Att ingen av dessa Adolf Grass' efterkommande representerade ätten på riddarhuset, torde få anses såsom bevis för att stamfadern icke tillhört den introducerade ätten Grass. Den siste som – vid riksdagarna 1734–1751– satt för ätten var översten Casper Georg Grass, född 1676, död 1759, men om och huru han härstammade från den adlade Henning Grass är ej känt.

TAB 1

Peter Grass4, från Westfalen. Gift med2 Anna von Tribau.

Barn:

  • Hans Grass, bosatt i Pommern. »Han hade liksom fadern låtit bruka sig i Ungern mot turkarna, ävensom i andra occasioner». [4] Gift med2 Margareta von Bruchhausen.

Barn:

  • Henning Grass, natural. Grass, till Päwel (nu Wittenpöwel) i Kegels socken och Lamik, båda i Estland samt Koskis i S:t Mårtens socken i Finland. »Blef 1606 af konung Carl IX beställt till höfwidzman för 200 tyska knecktar, dem han ock i Tyskland så mijkit snarare kunde werfwa som han tillförene i Ungern emot Turchen under öfversten Rusworm höfwidzman varit. 1607 Inställte han samma Compagnie i Stockholm. Juli s. å. med detta öfwer till Livland och blef där i stormen för Dorpat illa sargat och af Pålacken tillfångatagen. Undsluppen ur fängelset begaf han sig åter till Sverige och blef 1609 andra resan till höfwidzman beställt och förrättade majorstienst i kriget mot Ryssland»10. Hauptman på Revals slott 1611. Överste för garnisonen i Reval 1619-07-22. Erhöll för försträckningar till kronan lägenheter i S:t Mårtens socken 1624-06-26 och uppförde där Koskis säteri. Förlänad med hemman i Halikko socken i Finland 1626-01-16. Avsked 1637 och erhöll s. å. 14/9 livstidspension med 750 daler årligen. Natural. svensk adelsman 1640-09-19 med sina förfäders namn och vapen (sönerna introd. 1649 under nr 384). Underskrev riksdagsbeslutet5 1647-02-08, men var död s. å. 30/6, vilken dag sonen Gustaf erhöll konfirm. på adelskapet [Rf]. Gift med Anna Brummer, som 1647-06-30 fick bekräftelse på sin avlidne makes underhåll och levde änka 16506, dotter av7 Hans Brummer och Maria Schrapffer.

Barn:

  • Gustaf, friherre Grass, född 1626. Landshövding. Död 1694. Se friherrl. ätten Grass, Tab. 1.
  • Johan. Fick 1647-06-30 med sina bröder Gustaf och Henning konfirmation på faderns gods i Finland.
  • Anna Maria. Gift med Henrik von Tiesenhausen.

TAB 2

Henning (son av Henning Grass, natural. Grass, Tab. 1), till Päwel samt Murrast i Kegels socken i Estland. Var löjtnant 1663. Kaptenlöjtnant vid överste Henrik Rehbinders regemente Gift 1657-06-21 i Reval7 med Hildegard Johansdotter von Delwig, som överlevde mannen.

Söner8:

  • Henning Otto. Löjtnant9 (1682).
  • Johan Gustaf. Löjtnant9 (1682).

Källor

1Ridd. o. Ad. Prot. 1668, s. 424 2Gritzner, Der Adel der russ. Ostseeprovinzen. 3Pt I, s. 198. 4 RAB. 5Ridd. o. Ad. prot. 1647. 6 Rf. 7 RHH. 8 RHG. 9 Reval. 10 K. A. Reduk. kommiss. dokum. II (medd. av assessor O. Adelborg).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: