:

Gairdner nr 485

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gairdner nr 485 †

Natural. 1650-06-01, introd. s. å. Utdöd.

'Denna ätt härstammade av den adliga ätten Gairden af Lyes i Skottland, där ock en annan gren, Gairden af Barrowfield, länge florerade'.


1Ridd. o. Adelns Prot. 1650.

  • Robert Gairdner, natural. Gairdner, född i Skottland. Tjänte sig upp i svensk sold till överstelöjtnant. Natural. svensk adelsman 1650-06-01 (introd. s. å. under nr 485). Slottshauptman på Nyslott s. å. 18/12. Under ridderskapets och adelns sammanträde vid riksdagen 1650-09-24 »gaf Hr Landtmarskalken tillkänna att såsom K. M:tt hafwer twenne skähl sitt Kongl. regemente att befästa, then eena medh straff then som illa gör, den andra löön som godt meriterar: Altså hafwer ock ingen att klaga, uthan sådant är på K. M:tz sida väl observerat. Förb:te personer, öfwerste lieutnanten [Robert] Gairdner och Jöran Hindrichson Huffwudsköldh, hafwa till att niuta samma K. M:ts benådningh: ty efter the hafwa sig wäl och tappert förhållit, att deres officerare och folk wetta dem medh ähra och godt att ihugkomma, them till beröm: Ty hafwer K. M:tt them till bättre ståndh transferera låtit. Wij twifie ock inthet, uthan såsom the hafwa sigh wäl comporterat i sine charger, the ock i lika måtto här effter beflijta sigh samma qualiteter att öfwa, så wäl emot K. M:tt och fäderneslandet, som hwar och een här in particulari. Tages ock nu fördenskull inn och niuta sine säthen efter brefwens data.»[1]. – Var gift, men med vem är ej bekant, ej heller om han hade några barn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: