:

Färla, Karl Erikssons ätt

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Erik. Endast känd genom sina barns patronymika.

Barn:

 • Karl Eriksson, 1394—1411, häradshövding. Se tab. 2.
 • Elin Eriksdotter. Ägde jord i Svartlösa hd i Södermanland och levde ännu 11.9 1425

TAB 2

Karl Eriksson (son av Erik, tab. 1). Uppträder tidigast 1394. Nämnes som häradshövding i Daga hd i Södermanland 1401—1408. Levde ännu 1411. Hans sätesgård var Lund, med hänsyn till hans häradshövdingeämbete troligen det som ligger i Kattnäs sn i Daga hd. Troligen gift senast 1396 med en dotter till Nils Anundsson (av sågskura kluven sköld).

Barn:

 • Martin Karlsson. Uppträder tidigast 1403. Nämnes som häradshövding i Daga hd 1410—1419. Uppträder icke senare. Hans sätesgård var Tova i Ripsa sn i Rönö hd i Södermanland.
 • Elin Karlsdotter. Ägde jord i Daga hd och var 1414 gift med Jöns Finkenow, som uppträder 1409—1414.
 • Ingrid Karlsdotter. Var 11.9 1425 och troligen redan 1419 gift med Claus von der Lipen, som uppträder 1411 — 25.1 1430.
 • Johan Karlsson. Uppträder tidigast 1418. Nämnes som häradshövding i Öknebo hd 1420—1429, i Daga hd 1453. Blev riksråd senast 1435. Blev hövitsman på Nyköping 1436. Nämnes som hövitsman på Åbo 1440—1441. Blev riddare mellan 4.7 och 2.10 1441, alltså vid konung Kristofers kröning 14.9 1441. Var 20.8 1442 hövitsman på (Söder-)Tälje. Uppträder från 11.3 1443 som lagman i Södermanland. Levde ännu våren 1457 men var död 15.2 1458. Hans sätesgård var Vad, nu Södertuna i Frustuna sn i Daga hd i Södermanland. Gifte sig senast 1433 med Ingrid Matsdotter, som levde ännu 1451 och var dotter av Mats Andersson (Hålbonäsätten) i äktenskap med Katarina Erengisladotter (tre sjöblad).

TAB 3

Bengt Karlsson (son av Karl Eriksson, tab. 2). Känd blott genom sönernas patronymika.

Barn:

 • ? Märta (Bengtsdotter). Uppges ha varit gift med Nils Torstensson i Akalby i Husby sn i Oppunda hd i Södermanland och moder till Elina Nilsdotter, vilken blev gift med den i Akalby efter Nils Torstensson bosatte Mickel Tasto, som beseglade tillsammans med nedannämnde Ebbe Bengtsson 30.11 1453 och sålde jord till dennes broder Ulf Bengtsson 25.7 1463.
 • Ulf Bengtsson. Uppträder i urkunder 11.2 1448 —25.7 1463 men uppges ha gjort sitt testamente 1473. Hans sätesgård uppges ha hetat Ökna och är troligen identisk med den gård med detta namn, som hans brorsons sonson Åke Bengtsson 1562 ägde i Vadsbro sn i Oppunda hd. Var i barnlöst äktenskap förenad med Ingeborg Björnsdotter, vilken troligen är identisk med den person med detta namn, som var gift 1447 och då uppges vara dotter till borgmästaren i Viborg Björn djäkn (Djäkn, Björn Peterssons ätt) i äktenskap med Ingrid Ingadotter (beväpnad arm). På det 1447 utfärdade brevets baksida har nämligen noterats »Vasbro», alltså namnet på den socken, i vilken det ovannämnda Ökna torde vara beläget, d. v. s. Vadsbro sn i Oppunda hd i Södermanland. Ingeborg Björnsdotter levde ännu 1463 och hade tidigare varit gift med Jöns Jakobsson (Garp, äldre ätten), som uppträder som levande senast 1449.

TAB 4

Ebbe Bengtsson (son av Bengt Karlsson, tab. 3). Uppträder 1435 — 11.6 1460. Hans sätesgård var »Hende-lundha», d. v. s. nuvarande Hedenlunda i Vadsbro sn i Oppunda hd. Gift senast 1456 med Cecilia Magnusdotter, dotter av Magnus Nilsson (Yxtaätten) i äktenskap med en dotter till Olof Håkansson i Yxta i Lilla Mellösa sn i Villåttinge hd i Södermanland.

Söner:

 • Bengt Ebbason. Bodde efter fadern på Hedenlunda och ägde sin farfars broders ovannämnda forna sätesgård Tova i Ripsa sn i Rönö hd, som efter honom ärvdes av hans morbror Nils Månsson (Yxtaätten.
 • Mårten Ebbason. Dog tydligen före brodern.

TAB 5

Karl Bengtsson (son av Bengt Karlsson, tab. 3). Uppträder 1439 —19.5 1453. Hade som sätesg. Nyby (nu Nyborg) i Håtuna sn, Håbo hd, Uppl. Uppges ha varit hövitsman på Örebro 1452. Ägde jord i Åkers samt Rönö och Österrekarne hd i Södermanland och Bro hd i Uppland. Som hans änka nämnes 22.2 1461 Birgitta Nilsdotter i Nyby, som då uppger sig ha fått Nyby och annan jord i Håbo hd i fädernearv samt var omgift med Laurens Tomasson (Årbyätten), sedermera häradshövding i Vaksala hd och underlagman i Uppland. Uppgiften, att Nyby var hennes fädernearv, tyder pä att hon var dotter till den Nils Matsson (tre horn), som 1410 bott i Nyby samt är känd som underlagman i Uppland och häradshövding i Håbo hd, men det torde icke kunna bevisas, att dennes 22.2 1427 nämnda hustru Elin var hennes moder.

Son:

TAB 6

Nils Karlsson (son av Karl Bengtsson, tab. 5). Uppträder 22.2 1461 —23.11 1494. Hans sätesgård var Bergshammar i Fogdö sn, Åkers hd i Södermanland, och han ägde även annan jord i samma hd. Gift senast 1484 med Anna Filipsdotter, dotter av Filip Olsson (två hjärtan) och Kristina Nilsdotter (delad sköld). Anna var 1506 änka efter en Nils Matsson (Läma) och bodde på Bergshammar ännu 1526.

Barn:

 • »Denn dale Carll Nilsonn vnge».
 • Bengt Nilsson, 1518, dog 1546, riddare, riksråd. Se tab. 7.
 • Karin Nilsdotter. Levde ännu 1555. Ägde jord i Håbo, Torstuna och Åsunda hd i Uppland, Siende hd i Västmanland samt Oppunda, Rönö och Åkers hd i Södermanland. Gift första gången med Erik Kuse, vilken var häradshövding i Österrekarne 1504—1516, i Västerrekarne 1508—1509 och i Åkerbo hd i Västmanland 1511—1517, blev slottsfogde i Stockholm 1519, tidigare varit gift med Bengta Eriksdotter (Brunnsholmsätten) och avrättades i Stockholms blodbad 8.11 1520. Var 1.11 1530 omgift med Henning Petersson (växt), vilken enl. Peder Swart, som kallar honom »Henning van Brokenhwss», var holsteinare och ledde belägringen av Kastelholm 1521. Han var fogde i Värmland 1525—1529, blev 1530 häradshövding i Åkers hd i Södermanland, i vilket ämbete han kvarstod ännu 27.1 1534, och 1534 häradshövding i Selebo hd i Södermanland, i vilket ämbete han kvarstod ännu 28.9 1535, samt hade som sätesgård sin hustrus ärvda gård Nyby i Håtuna sn i Håbo hd i Uppland. Efter 1536 uppträder han icke.

TAB 7

Bengt Nilsson (son av Nils Karlsson, tab. 6). Uppträder tidigast 1518. Fick 2.1 1527 Lovsta, Hållnäs och Valö socknar i Uppland i förläning. Slogs till riddare vid Gustaf I:s kröning 12.1 1528. Blev riksråd i juni 1529 men förekommer icke såsom sådant senare än 1531. Dog 1.5 1546. Hans sätesgård var det fäderneärvda Bergshammar i Fogdö sn i Åkers hd i Södermanland. Gifte sig omkring 17.8 1529 med Bengta, som dog 1542 och begravdes i ovannämnda Fogdö samt var dotter till riddaren Åke Jöransson (Tott) och Märta Bengtsdotter (Tillbakaseende Ulv).

Barn:

 • Kristina Bengtsdotter. Dog 17.8 1560 och begravdes i Söderköpings stadskyrka. Blev gift 7.10 1548 med sedermera riksrådet och friherren Karl Holgersson eller Karl Gera, som dog 25.6 1566 och begravdes i Söderköpings stadskyrka.
 • Åke Bengtsson eller Åke Färla. Inskrevs vid Rostocks universitet i nov. 1551 och vid Wittenbergs 17.8 1553. Uppges ha tjänat konung Filip II av Spanien »i Sienasaken och därefter i Neapel», varmed torde åsyftas händelser 1555— 1557. Inskrevs vid universitetet i Bologna 1558. Återkom till Sverige från Italien först i februari 1560. Var 1561 löjtnant vid Upplandsfanan. Utnämndes 16.12 1561 till ryttmästare över de svenska skyttarna i Livland. Stadfästes 1.9 1562 av Erik XIV såsom ståthållare i Pernau, vartill han redan tidigare förordnats av Klas Kristersson (Horn), ny fullm. 5.1 1563. Utnämndes 6.7 1563 till överste för allt krigsfolket i Livland men ersattes genom brev 7.10 1563 med Henrik Klasson (Horn). Förde befäl i Blekinge i aug. 1564 samt vid Älvsborg och Bohus 1565. Utnämndes 16.5 1565 till Henrik Klassons (Horn) löjtnant i Livland. Blev i början av år 1566 hövitsman på Varberg men avgick på grund av sjukdom mellan 9.7 och 25.9 samma år. Blev 5.7 1568 slagen till riddare. Var 1568 häradshövding i Daga hd i Södermanland. Förordnades till slottsloven på Kalmar 5.1 1570. Var hertig Karls råd 1572 och ståthållare på Stockholms slott 1573. Nämnes som häradshövding i Trögds hd i Uppland 1572—1578, i Noraskogs hd i Västmanland 1572—1578, i Åkerbo hd i Västmanland 1573—1578 och i Lindesbergs bergslag 1578. Uppträder som riksråd från 1573. Dog i Stockholm 9.12 1578 och begravdes i Riddarholmskyrkan trol. 2.1 1579. Hans sätesgård var 1560—1561 Björnö i Åby sn i N. Möre hd i Småland, från 1562 Eka i Lillkyrka sn i Trögds hd i Uppland och från 1569 omväxlande Eka och Bergshammar i Fogdö sn i Åkers hd i Södermanland. Var ogift men hade en frilla vid namn Karin Söfflingsdotter, som av honom fick två gårdar i Ökna i Gryts sn i Daga hd i Södermanland och senast 1585 gifte sig med en »skyttehovman» Nils Hansson samt levde ännu 25.11 1596

Källor

Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Hans Gillingstam Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen.

: