Edelcrantz nr 356

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Edelcrantz nr 2153)
F 356.jpg

Adliga och friherrliga ätterna Edelcrantz nr 2153 och 356 †

Adlad 1789-04-28, introducerad 1789. Uppflyttad i dåvarande riddarklassen 1808. Friherrlig 1815-05-09 enligt 37 § R.F., introducerad 1816. Utdöd 1821-03-15.


Erik Nilsson. Hemmansägare i Klev i Alunda socken, Uppsala län. Häradsdomare.

son:

  • Nils Clewberg, född 16541 Klev. Student i Uppsala 1671. Mag. 1685. Prästvigd 1685. Rektor vid trivialskolan i Stockholm 1687. Kyrkoherde i Bollnäs pastorat av Uppsala ärkestift 1694. Preses vid prästmötet 1705. Kontraktsprost i Hälsinglands västra kontrakt 1711. Död 1726-01-25 [Hm]. Gift 1:o 1686-01-06 i Bollnäs med Hedvig Eleonora Vatz, dotter av prosten och kyrkoherden i Bollnäs. Sven Vatz och Catharina Turesdotter. Gift 2:o med Barbro Aurivillia, dotter av prosten och kyrkoherden i Alfta pastorat av Uppsala ärkestift Christoffer Aurivillius och Sara Wattrangia.

son:

  • Carl Abraham Clewberg, född 1712 i Bollnäs prästgård. Student i Uppsala 1722. Mag. i Uppsala 1737. Disputation för docentur i Uppsala 1741. Medan han befann sig på en utländsk studieresa utnämnd till linguarum professor i Åbo 1747-11. Introducerad 1749-11-21. 3. Teol. professor i Åbo 1757. 2. Teol. professor 1762. Död 1765-07-28 i Uppsala under ett besök i Uppsala och begraven i Uppsala domkyrka [Cbh]. Gift med Charlotta Agata Fahlenius, dotter av biskopen i Åbo Jonas Fahlenius och hans 2:a fru Sara Charlotta Teppani.

son:

  • Abraham Niklas Clewberg, adlad och friherre Edelcrantz, född 1754-07-29 i Åbo. Student i Åbo 1766. Fil. mag. 1772-07-22. Docent i fysik och litteraturhistoria 1773-02-25. Amanuens vid konsistorium 1776. Extra ordinarie fil. adjunkt 1778-10-16. Universitetsbibliotekarie 1780-03-15. 2. Direktör för spektaklerna 1783. Kunglig sekreterares titel 1783-09-23. En av de 18 i svenska akademien 1786-12-02. Handsekreterare hos konung Gustaf III 1787-05-31. Ledamot av generaltulldirektionen 1787-10-17. Adlad 1789-04-28 (introducera 1789-11-07 under nr 2153). Kansliråds titel 1793-11-12. Ordinarie kansliråd 1794-11-07. Arkivarie vid KMO 1794-11-25. LVA 1797-02-15. RNO 1800-11-24. 1. Direktör för hovkapellet och spektaklerna 1804-11-24. Överintendent 1805-05-05. Ledamot av hovstall- och kasernbyggnadsdirektionen 1805-06-28 ledamot av teaterkommittén 1805-12-01. LKrVA 1806-12-15. KNO 1808-04-28 och uppflyttad i dåvarande riddareklassen. Tillförordnad hovkansler 1808-06-30. Ledamot av kommittén för skråförfattningarnas överseende 1812-05-06. President i kommerskollegium 1813-04-24. LLA 1813 och dess direktör till sin död. Friherre 1815-05-09 enligt 37 § R.F. (introducerad 1816-11-27 under nr 356). Ordförande i kommittén för avgivande av förslag till inrättande av en allmän pensionskassa för civila ämbets- och tjänstemän 1816-11-29. Ordförande i kommittén till myntverkets överseende 1816. Ledamot av kommittén för avgivande av utlåtande om ångbåtars begagnande till postförbindelse mellan Sverige och Tyskland 1817-02-05. På egen begäran entledigad från innehavda kommittéuppdrag 1820-10-20. Död ogift 1821-03-15 i Stockholm och slöt således sin ätt samt begraven 1821-04-07 i Klara kyrka, då vapnet krossades av statsrådet, friherre Gustaf Lagerbielke [Ak].

Källor

2153.jpg

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.