Af Lehnberg nr 2210

Från Adelsvapen-Wiki

2210.jpg


Adliga ätten af Lehnberg nr 2210 †

Adlad 1809-06-29 enl. 37 § R. F., introd. 1810. Utdöd 1845-12-10.


1Oö. 2Hm. 2Öä. 4SK. 5Skp.

  • Magnus Olavi Lehnherg, född 1665 i Flistads socken, Östergötlands län, där fadern var bonde1. Student i Uppsala 1688. Skolpräst i Linköping 1695. Fältpräst 1701-06-08. Regementspastor vid Östgöta infanteriregemente 1703-10-23. Kyrkoherde i Vimmerby pastorat, vartill han 1704-11-00 i Polen fick konung Carl XII:s fullm. Prost 1720. Död 1735-11-21. Gift 1706 med Elsa Broms.2

Barn:

  • Olof Lehnberg döpt 1709-07-03 i Vimmerby1. Student i Uppsala 17261. Auskultant i Göta hovrätt 17291. Hovrättskommissarie. Regementsskrivare vid C. A. Dohnas värvade regemente till fot. Avsked därifrån 1736-06-19. Vice borgmästare i Vimmerby. Död 17711. Gift med Anna Elisabet Watzell.

Barn:

  • Magnus Lehnherg, född 1758-05-22 i Södra Vi by och socken, Kalmar län. Student i Uppsala 1776. Prästvigd 1785. Adjunkt hos förste komministern vid Storkyrkan i Stockholm Erik Netzel s. å. Hovpredikant och ledamot av hovkonsistorium2 1788-06-01. En av de aderton i svenska akademien 1789. Kyrkoherde i Ulrika Eleonora församl. i Stockholm s. å. 18/12 tillika kyrkoherde i Spånga 1790-09-23. Kontraktsprost2 1791-06-30–1792. Överhovpredikant och biktfader hos änkedrottning Sofia Magdalena 1792-05-11. Ordenshistoriograf 1797-11-27. Ledamot av krigsmannasällskapet, sedan krigsvetenskapsakademien kallat, s. å. Teol. doktor primus 1800-06-16. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1800–18062. Konungens överhovpredikant och preses i hovkonsistorium 1802-02-02. Kyrkoherde i Jakobs och Johannes församl. s. å. 2/4. Ledamot av kanslersgillet 18032. Biskop i Linköpings stift 1805-10-22. LNO 1806-11-19. Död 1808-12-09 i Linköping och begraven i Vreta kloster, där en minnesvård finnes på hans grav2. 'Han måste för medellöshet avbryta sina studier och av samma orsak låta fara sin böjelse att inträda i konungens kansli. Vann 1787-12-20 priset i Svenska akademien för sitt äreminne över Birger Jarl, vilket också sedan grundlade hans lycka, samt 1788-12-20 ånyo priset för äreminnet över Gyllenhielm. Ansågs på sin tid överträffa alla uti vältalighet, så i predikstolen som vid andra tillfällen, och efter hans död har en samling av hans predikningar blivit utgivna. Östgöta gille lät över honom slå en medalj'. Gift 1790-09-23 med Charlotta Sofia af Apelblad, född 1775-01-16 (1767-01-16 enl. bouppt. efter fadern) i Stockholm3, död 1838-06-03 Haddorp, dotter av lagmannen Jonas Nilsson Apelgren, sedan Apelblad, adlad af Apelblad 1766-11-04, men ej introd.4, och Anna Elisabet Martineau.

Barn:

  • Carl Magnus Lehnberg, adlad af Lehnberg, född 1795-11-19 i Stockholm1. Adlad 1809-06-29 vid konung Carl XIII:s kröning i anseende till sin faders förtjänster och enl. 37 § R.F. (introd. 1810-05-30 under nr 2210). Student i Uppsala 18121. Hovrättsexamen 18131. Extra ordinarie kanslist vid krigsexpeditionen s. å. Kopist därst. 1816-10-31. Kanslist 1818-05-11 protokollssekreterare i K. Maj:ts kansli5 s. å. 23/11. Sekreterare i förvaltningen av sjöärendena 1825-03-29. Död 1845-12-10 i Stockholm utan söner och slöt således själv sin adl. ätt. Gift 1818-12-22 med Maria Charlotta Åhlström, född 1784-04-24 , (enl. Johan Kleberg: Svenska ämbetsverk I s. 327) död 1830-08-10, dotter av krigsrådet Olof Åhlström och Hedvig Charlotta Lenngren.

Barn:

  • Hilma Charlotta Sofia Carolina, född 1819-10-24, död 1877-12-07 på Djurgården vid Stockholm. Gift 1850-10-24 i Stockholm med expeditionssekreteraren i justitierevisionsexpeditionen Oskar David Egge, född 1818-09-28, död 1877-07-22 i Södertälje.
  • Hedvig Fredrika Amalia Vilhelmina, född 1821-09-30 i Stockholm, död 1825-06-25.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.